Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3): Elämme ja voimme hyvinItsestä huolehtimisen ja arjen taitojen keskiö muodostuu oppilaan vastuusta, ihmissuhteista, turvallisuudesta, terveydestä, ajan hallinnasta sekä arjen kansalaistaidoista. Edellä mainittujen osien kokonaisuus mahdollistaa päiväkotien koulun hyvän arjen, joka antaa eväitä hyvälle elämälle.

Päiväkodin ja koulun opetussuunnitelmassa kuvataan keinoja oppilaan arjen tukemiseksi.

Päiväkotien ja koulujen oppilashuolto ja laaja yhteistyö kotien kanssa sekä koulujen yhteistyö nuorisotoimen kanssa, kerhotoiminta sekä aamu- ja iltapäivähoito vahvistavat itsestä huolehtimista ja arjen taitojen hallintaa.

Jaalan koulun lisäys kohtaan Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Jaalan koulussa jokaista oppilasta tuetaan olemaan oma itsensä ja tavoitteena on kokemus siitä, että jokainen on arvokas sellaisenaan kuin hän on. Erityisesti välitunneilla painotamme seuraavaa arvoa: Jokaisella on oikeus päästä yhteiseen toimintaan mukaan ja kaikilla on velvollisuus pyytää yksinoleva mukaan.

Koulumme aikuiset kulkevat oppilaan arjen tukena ja ovat mahdollisimman paljon läsnä. Erityisesti siirtymätilanteissa aikuisen läsnäolo on sitä tärkeämpää mitä nuoremmasta oppilaasta on kysymys. Tämä luo turvallisen ilmapiirin, missä oppilas voi harjoitella itsenäistä selviytymistä arjen tilanteissa ja kokea pystyvyyttä.

Jokapäiväisissä toiminnoissa esim. ruokailutilanteissa, liikuntatuntien jälkeisessä peseytymisessä ja säänmukaisessa pukeutumisessa oppilaita ohjataan terveyttä edistäviin käytäntöihin. Oppilaita ohjataan ja neuvotaan pitämään huolta omasta terveydestään, niin fyysisestä kuin psyykkisestäkin. Yhteistyötä tehdään terveydenhoitajan, psyykkarin ja koulukuraattorin kanssa. Oppilaiden kanssa keskustellaan terveellisestä ruokavaliosta, liikunnan, leikin ja unen tärkeydestä lapsen kehitykselle. Liikuntapäivien ja -jaksojen aikana on mahdollista erityisesti tarkkailla oman liikkumisen määrää verrattuna esimerkiksi tvt-laitteilla vietettyyn aikaan. Murrosiän kynnyksellä kiinnitetään huomiota myös hygienia-asioiden opetteluun osana terveyskasvatusta.

Jotta oppilaan arjen taitojen oppimista voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla, tulee olla yhteistyötä vanhempien kanssa mahdollisimman paljon. Myös säännöllisesti kokoontuvalla oppimisen ja koulunkäynnin tukiryhmällä on keskeinen ja tärkeä rooli tässä prosessissa.
Koulullamme on turvallisuussuunnitelma, joka päivitetään vuosittain. Koko koulun henkilökunta on tutustunut turvallisuussuunnitelmaan ja oppilaat tutustutetaan tarvittaviin osioihin. Vuosittaiset pelastusharjoitukset toteutetaan yhteistyössä jaalalaisten yhteistyötahojen kanssa, esim. Jaalan VPK. Jokaisesta luokasta löytyy näkyvältä paikalta ohjeet hätätilanteissa toimimista varten.

Koulun rajat välituntien osalta on tarkasti yhdessä määritelty ja ne ovat kaikille samat. Tutulla alueella välitunnin viettäminen luo turvallisuutta. Koulullamme puututaan kiusaamiseen heti, kun sellaisesta saadaan tietää. Tämä luo turvallisuuden tunnetta kouluun. Kaikki henkilökunnan jäsenet tunnistavat oppilaat ja tietävät, minkä luokan oppilaasta on kysymys. Näin välitunneilla on helppo puuttua ongelmallisiin tilanteisiin.

Vastuunottamista omasta ja ympäristön turvallisuudesta ja terveellisyydestä harjoitellaan sekä koulussa että koulualueen ulkopuolella. Jaalan koulua ympäröivät loistavat luonnon ympäristöt, esim. retkeillessä opetellaan käytännössä ympäristöstä huolehtimista ja oman lähiympäristöön tutustumista, opetellaan omien roskien poistuomista luonnosta ja luonnon kunnioittamista. Joka kevät järjestetään tapahtuma, jossa oppilaat siivoavat roskat pois Jaalan koulun pihaympäristöstä ja lähialueelta.

Oppilaita ohjataan pitämään huolta omista tavaroistaan, sekä pulpetin että luokan siisteydestä. Neuvoja annetaan myös läksyjen tekoon niin oppilaille kuin huoltajille: eri luokka-asteilla oppilaat tarvitsevat erilaista tukea läksyjen ja tehtävien tekoon. Huoltajien kanssa käydään tiivistä yhteyden pitoa oppilaan koulunkäynnin suhteen.

Oppilas oppii koulussamme tekemään töitä erilaisten ihmisten kanssa. Ystävyyssuhteita tuetaan solmimaan myös yli luokkarajojen. Oppilaita voivat opettaa muutkin opettajat kuin oma luokanopettaja. Kaikki koulun aikuiset osallistuvat kasvatustyöhön omalla panoksellaan. Koulutyön ohella tutustutaan myös koulun ulkopuolisiin toimintaryhmiin, joissa vapaa-ajalla voidaan vahvistaa olemassa olevia ystävyyssuhteita ja solmia uusia. Koululla järjestettävä iltapäiväkerhotoiminta tukee myös ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden ihmissuhteiden kehittymistä. Iltapäiväkerhossa sosiaalisia taitoja voivat tarvittaessa harjoitella myös ylempien vuosiluokkien oppilaat.

Oppilaita ohjataan käyttämään tvt-välineitä oppimistilanteissa. Koulussa on mahdollista harjoitella myös erilaisten arkisten välineiden käyttöä mm. ruuanvalmistuspajoissa ja käsityötunneilla. Oppilaita ohjataan harkitsevaan rahankäyttöön ja pohtimaan sitä, mitkä ovat niitä ostokohteita, mitä hän todella elämässään tarvitsee. Kestävän kehityksen näkökulmasta pohditaan kierrätyksen merkitystä ja esimerkiksi sitä, mitä tulee tehdä sellaisille tavaroille, joita ei enää tarvita. Koulutyössä pyritään mahdollisimman vähäiseen jätteen synnyttämiseen ja kierrättämiseen.

Arjen koulutyössä oppilaita ohjataan kellonaikojen oppimiseen ja aikakäsitteen ymmärtämiseen. Oppimiskokonaisuuksille asetetaan tavoitteita, jotka voi määrittää joko opettaja tai koko opiskeluryhmä yhdessä. Projektitöille voidaan asettaa aikarajoja. Oppilaita ohjataan pohtimaan sitä, kuinka kauan minkäkin asian tekemiseen kuluu aikaa: ruokailuun, pukemiseen välitunnille, liikuntavarusteiden vaihtamiseen yms. Oppilaat oppivat huomaamaan, että erilaisten tehtävien teossa aikaa kuluu eri määrä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä