Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2): Yhdessä olemme enemmän


Kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun keskiössä korostetaan oppilaan kokemusta olla osana yhteisöä.

Yhdessä tekeminen edellyttää arvostusta ja luottamusta, rohkeutta toimia, yhteistyötaitoja, mahdollisuuksia elämyksiin, yhdenvertaisuutta ja kulttuurien moninaisuuden hyväksymistä. Asenteiden merkitys korostuu ja niillä on suuri vaikutus oman identiteetin muodostumiseen.

Päiväkodin ja koulun opetussuunnitelmassa pohditaan mm., miten kulttuurien moninaisuus tulee tutuksi oppilaille ja miten omia vuorovaikutustaitoja kehitetään. Oppilaiden oman kulttuurin tuntemista tuetaan.

Koulut osallistuvat kaupungin kulttuurikasvatuksen eri vuosiluokille järjestämiin Lennokki- kulttuuripolkutapahtumiin mahdollisuuksien mukaan. Kouluissa toteutettava kiusaamista vastustava KiVa-ohjelma ja yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa tehtävät ryhmäytykset tukevat vuorovaikutustaitojen kehittymistä sekä vahvistaa yhteisöllisten asenteiden muodostumista.

Jaalan koulun lisäys kohtaan Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Jaalan koulussa jokainen oppilas on arvokas osa yhteisöä, luokkaa ja koko koulua. Opetustilanteissa painotetaan sitä, että erilaisuus on rikkautta ja jokaisen oppilaan mielipide ja työpanos on yhtä tärkeä ja oleellinen yhteisen onnistumisen kannalta. Arvostavassa ilmapiirissä oppilaan on helppo tulla kouluun, oppiminen on helpompaa ja myös hankalista asioista on helppo keskustella.

Oppilaita rohkaistaan tuomaan esille omia mielipiteitään ja ajatuksiaan. Heitä opetetaan toimimaan erilaisissa ryhmissä ja ohjataan tulemaan toimeen kaikenlaisten oppilaiden kanssa. Oppilaita rohkaistaan toimimaan välitunneilla ja vapaa-aikana yhteisen hyvän puolesta, esimerkiksi puuttumaan kiusaamiseen ja kertomaan siitä aikuisille.

Jaalan koulussa yhteistyötaitoja harjoitellaan erilaisissa ryhmissä toimimalla. Myös luokkarajat ylittäviä ryhmiä muodostetaan. Yhteistyöt tehdään myös koulun ulkopuolisten ihmisten ja ryhmien kanssa. Oppilaat oppivat kuinka arvokasta on tehdä yhteistyöltä eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kanssa.
Koulussamme painotetaan yhteisöllisyyttä ja hyviä käytöstapoja. Olemme kiinteä osa ympäröivää yhteisöä. Yhteistyö vanhempiin ja ympäröiviin toimijoihin on tiivistä. Yhteistyössä olemme luoneet pitkään jatkuneita perinteitä, joiden avulla syntyy ja rakennetaan kotiseututuntemusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta elämyksellisen osallistumisen ja oppimisen kautta. Kun oppilas omaa vahvan identiteetin ja tuntee ja arvostaa omaa kulttuuriansa, hän pystyy rohkeasti tutustumaan myös muihin, itselleen vieraampiin kulttuureihin ja näkemään niiden erityispiirteet vahvuuksina.

Erilaisissa oppimiskokonaisuuksissa tutustutaan erimaiden kulttuureihin ja ihmisiin. Monikulttuurisessa Kouvolassa on mahdollista kutsua koululle vierailijoita eri maista kertomaan omasta kulttuuristaan ja tavoistaan. Myös yhteistyö seurakunnan kanssa ja seurakunnan kummien vierailut tuovat tieto erimaiden kulttuureista. Kaikki koululle tulevat vierailijat tuovat tullessaan tuulahduksen Jaalaa ympäröivästä maailmasta ja tutustuttavat oppilaat erilaisiin uusiin kulttuurillisiin asioihin, kuten musiikkiin.

Oman identiteetin kasvua tuetaan positiivisella ja kannustavalla asenteella. Oppilaita kehutaan ja kannustetaan yrittämään myös haastavilta tuntuvia tehtäviä, voittamaan itsensä. Oman identiteetin kasvulle annetaan tilaa, aikaa ja tukea. Jokainen saa kasvaa omaan tahtiinsa, omanlaisekseen yksilöksi. Erilaisuus on rikkautta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä