Kasvun ja oppimisen tuki esiopetuksessa

Paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetään ja kuvataan tuen järjestämisen käytännöt mahdollisimman konk�reettisesti opetuksen järjestäjän määrittämällä tavalla. Opetussuunnitelmassa voidaan käyttää perusteiden
tekstiä soveltuvin osin.

Paikallisessa opetussuunnitelmassa kuvataan:

Kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen
• tuen käytännön järjestämiseen liittyvät keskeiset paikalliset linjaukset
• ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen toimintamallit
• toiminta nivelvaiheissa ja tiedonsiirtoon liittyvät käytänteet
• kasvun ja oppimisen tuen tarpeiden suunnitelmallinen seulonta tuen järjestämiseksi, arviointi tuen
aikana sekä seuranta
• yhteistyö, vastuut ja työnjako esiopetuksesta vastaavan hallinnon sisällä sekä muiden hallintokuntien kanssa
• yhteistyö opiskeluhuoltopalveluista vastaavien ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa tuen
tarpeen arvioinnissa, tuen suunnittelussa, järjestämisessä sekä käytännön toteuttamisessa
• huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön keskeiset toimintaperiaatteet kasvun ja oppimisen tuen kysymyksissä
• kasvun ja oppimisen tukeen liittyvät toimivaltuudet eri hallintopäätöksissä

Yleinen tuki
• yleisen tuen käytännön järjestäminen
• yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken
• yhteistyö huoltajan ja lapsen kanssa

Tehostettu tuki
• tehostetun tuen käytännön järjestäminen
• pedagogisen arvion laadintaan liittyvät käytänteet
• toimintatavat lapsen tehostetun tuen aloittamisessa, toteuttamisessa ja päättämisessä
• oppimissuunnitelman laadintaan, arviointiin ja tarkistamiseen liittyvät käytänteet
• yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman
laadinnassa, tehostetun tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa
• menettelytavat ja yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman
laadinnassa, tehostetun tuen järjestämisessä

Erityinen tuki
• erityisen tuen käytännön järjestäminen
• pedagogisen selvityksen laadintaan liittyvät käytänteet
• huoltajan ja lapsen kuulemiseen liittyvä menettely
• erityisen tuen päätöksen tekeminen
• erityisen tuen päätöksen tarkistaminen
• toimintatavat, kun erityinen tuki päätetään lopettaa ja tuki jatkuu tehostettuna tukena
• HOJKSin laadintaan, arviointiin ja tarkistamiseen liittyvät käytänteet
• yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken pedagogisen selvityksen ja HOJKSin laadin�nassa, erityisen tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa
• menettelytavat mahdollisten asiantuntijalausuntojen käytössä
• menettelytavat ja yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa pedagogisen selvityksen ja HOJKSin laadin�nassa, erityisen tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa
• pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten kohdalla
o lapsen ohjautuminen pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, monialainen yhteistyö prosessissa
o opetuksen käytännön järjestäminen
o yhteistyö muun varhaiskasvatuksen kanssa sekä muu yhteistyö, eri toimijoiden vastuut ja työn�jako
o yhteistyö huoltajan ja lapsen kanssa

Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot
• tuen käytännön järjestäminen
• yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken
• huoltajalle ja lapselle tiedottamiseen ja huoltajan ja lapsen kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvät
toimintatavat

Paikallisessa opetussuunnitelmassa määritellään tulkitsemis- ja avustajapalveluihin sekä muihin opetuspalvelui�hin ja erityisiin apuvälineisiin liittyvät48 hallinnolliset käytänteet ja päätöksenteko opetuksen järjestäjän päättä�mällä tavalla.


Esiopetuksessa lapset kuuluvat perusopetuslain mukaisen kasvun ja oppimisen tuen piiriin. Lapset saavat tukea heti tuen tarpeen ilmetessä pääsääntöisesti omassa esiopetusyksikössään. Tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

Tuen järjestämisen periaatteita, huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä sekä kasvun ja oppimisen tuen tasoja kuvataan tässä luvussa paikallisten ratkaisujen osalta. Paikallisiin käytäntöihin on myös erillisiä ohjeistuksia, jotka ovat esiopetuksen henkilökunnan käytettävissä. Ohjeistukset liittyvät esimerkiksi kasvun ja oppimisen tuen pedagogisten asiakirjojen laadintaprosessiin ja lapsen oppimisen polun jatkumoon.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä