Mål 1 - Projektets målsättning är att låta daghemspersonal i projektkommunerna bekanta sig med olika lärmiljöer och att på basis av detta utarbeta modeller och strategier för kreativa lärmiljöer i den egna kontexten

Personalen gör studiebesök för att bekanta sig med nytänkande och kreativa miljöer inom småbarnspedagogiken, till exempel till Sverige. Personalen planerar och bygger aktiviteter både med analoga och digitala inslag, till exempel verksamhet där man utgår från det barnen är intresserade av. För att lära av varandra och dela med sig av erfarenheter ordnas gemensamma träffar med personal från olika daghem i projektkommunerna. Åtminstone två från personalen i varje projektkommun, alternativt två från varje enhet, deltar i de gemensamma träffarna. På det här sättet kan kommunen/staden lokalt utvecklas, men sedan kan deltagarna i nätverket ytterligare fördjupa sitt kunnande.