Mål 3 - Göra barnen delaktiga i sin egen lärmiljö

Syftet är också att daghemmen verkställer en kreativ lärmiljö med olika anskaffningar där den pedagogiska verksamheten är närvarande. Planering av lärmiljön sker tillsammans med barnen, så att de kan påverka vad de är intresserade av, till exempel utgående från alternativ. Utgående från dessa planer görs anskaffningar till det egna daghemmet. Anskaffningarna ska locka till aktivitet hos barnen, men anskaffningarna ska också kunna användas flexibelt och av olika åldersgrupper. För att möjliggöra detta gör daghemmen anskaffningar för att skapa inspirerande lärmiljöer. Alla anskaffningar görs med tanke på en hållbar utveckling, så att möbler och material kan flexibelt användas på olika sätt.