Mål 2 - Sprida resultaten till andra daghem både i projektkommunerna och nationellt genom att bygga nätverk

Medan man i skolan har olika typer av nätverk som för samman lärare som undervisar på samma årskurs eller inom samma ämnen, finns det inte alls lika stort utbud av nätverk för daghemspersonal. I projektet bygger man ett sådant nätverk som engagerar både finska och svenska daghem i projektkommunerna och nationellt. Projektet bildar en grupp på sociala media som används för att sprida material och erfarenheter, samt uppmuntra andra att dela goda exempel samt idéer och tankar kring kreativa lärmiljöer. Materialet, goda modeller och upplevelser sammanställs också i en bok som publiceras och finns tillgänglig digitalt. Boken kan läsas oberoende av plattform. Projektet avslutas dessutom i ett slutseminarium så att deltagarna delar med sig av de goda modellerna för kreativa lärmiljöer.