Psykologia

Kurssikuvaukset

Pakollinen kurssi

Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS1)

Keskeiset sisällöt

Tietoinen ja tiedostamaton psyykkinen toiminta

 • ihmisen toimintaan vaikuttavat biologiset tekijät sekä perustieto hermoston toiminnasta
 • perustietoa tunteista ja motivaatiosta
 • kognitiivisten tulkintojen merkitys ihmisen toiminnassa

Sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutus ihmisen toimintaan

 • perustietoa sosiaalistumisesta ja normien omaksumisesta
 • esimerkkejä yksilön toimintaan vaikuttavista tilannetekijöist

Opiskelu ja oppiminen psykologian näkökulmista

 • oppimisen biologinen, kognitiivinen ja sosiokulttuurinen perusta

 • tehokkaat opiskelumenetelmät

 • motivaatio ja oppiminen

Psykologisen tiedon muodostuminen

 • psykologian tutkimuskohteet

 • arkitiedon ja tieteellisen tiedon ero

 • esimerkkejä psykologian tutkimusmenetelmistä

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Kehittyvä ihminen (PS2)

Keskeiset sisällöt

Kehityksen tutkiminen

Kehityksen osa-alueet ja niihin vaikuttavat tekijät lapsuudessa ja nuoruudessa

 • fyysis-motorinen kehitys
 • kognitiivinen kehitys
 • emotionaalinen kehitys
 • psykososiaalinen kehitys
 • minuuden ja minäkäsityksen kehitys

Nuoruusiän psyykkinen kehitys ja sen erityiset haasteet

 • ajattelun kehitys
 • identiteetin kehitys: henkilökohtainen, sosiaalinen ja kulttuurinen identiteetti
 • sukupuoli-identiteetti ja seksuaalisuuden kehittyminen
 • toiminnanohjauksen kehitys ja sen hermostollinen tausta

Kehityksen jatkuvuus elämänkaaren aikana

 • elämänkaaren käsite
 • kehitykseen vaikuttavien tekijöiden vuorovaikutus
 • jokin kehityksen jatkuvuutta selittävä teoria

Kehitykseen vaikuttavat biologiset ja sosiokulttuuriset tekijät

 • hermoston kypsyminen
 • aivojen muovautuminen elämänkulun aikana
 • perimän ja ympäristön vuorovaikutus
 • varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhteet
 • sosialisaatio ja kulttuurierot kehityksessä

Tietoa käsittelevä ihminen (PS3)

Keskeiset sisällöt

 • kognitiivisen toiminnan periaatteita, kuten sisäiset mallit ja havaintokehä

 • kognitiivisten toimintojen neuropsykologinen perusta

 • kognitiivisen psykologian ja aivotutkimuksen tutkimusmenetelmiä

 • havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti kognitiivisina perustoimintoina sekä niiden biologinen perusta

 • jonkin valinnaisen korkeampitasoisen kognitiivisen toiminnon tarkasteleminen, esimerkiksi kieli, ongelmanratkaisu, päätöksenteko tai asiantuntijuus

 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (PS4)

Keskeiset sisällöt

 • tunteiden muodostuminen ja vähintään yhden tunteen biologinen perusta

 • tunteet psykologisen tutkimuksen kohteena

 • tunteiden universaalisuus ja kulttuurisidonnaisuus

 • tunteiden merkitys itseymmärryksen välineenä

 • psyykkinen hyvinvointi ja psyykkisen tasapainon ylläpitäminen

 • uni ja nukkuminen hyvinvoinnin osatekijöinä

 • stressi, kriisit ja niistä selviytymisen keinot

 • keskeiset mielenterveyden ongelmat ja niiden hoito

 • mielenterveyden ongelmien syntyä selittäviä tekijöitä

 • sosiaalisen ympäristön merkitys yksilön hyvinvoinnille

Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (PS5)

Keskeiset sisällöt

 • persoonallisuuden määrittely

 • persoonallisuuden pysyvyys ja muuttuvuus

 • vähintään kaksi persoonallisuusteoriaa, persoonallisuuden selittämisen mallia tai näkökulmaa, kuten sosiokognitiivinen, psykodynaaminen tai humanistinen psykologia, temperamenttiteoria tai piirreteoria

 • yksilöllisten erojen tutkiminen

 • tilannetekijöiden ja ryhmäilmiöiden vaikutus yksilön toimintaan yhteisöissä ja sosiaalisissa verkostoissa

 • kulttuurin vaikutus persoonallisuuteen, vuorovaikutukseen ja yhteisölliseen toimintaan


  Paikallinen soveltava kurssi

  Sosiaalipsykologia (PS6)


 


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä