Yleistä opiskelusta

Opiskelu lukiossa

Opintojen rakenne

Lu­kio-opin­not muo­dos­tu­vat pa­kol­li­sis­ta, valtakunnallisista valinnaisista opinnoista ja koulukohtaisista valinnaisista opinnoista. Yhteensä opintopisteitä pitää kertyä 150. Opis­ke­li­jan tu­lee opis­kel­la kaik­ki lu­ki­on tun­ti­ja­os­sa mää­ri­tel­lyt pa­kol­li­set opinnot. Valtioneuvoston asetuksen mukaisia valtakunnallisia valinnaisia opintoja nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimäärään tulee sisältyä vähintään 20 opintopistettä. Oppimäärään voi lisäksi sisältyä lukiodiplomeita ja muita valinnaisia opintoja koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla.

Valtakunnalliset valinnaiset ovat opis­ke­li­joil­le va­lin­nai­sia, oppi­ai­neen pa­kol­li­siin opintoihin syventäviä opintoja. Yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten teh­tä­vät laa­di­taan pa­kol­lis­ten ja valtakunnallisista valinnaisten opintojen poh­jal­ta.

Koulukohtaisten valinnaisten opintojen tarjonta vaihtelee eri lukioissa. Nämä voivat olla:

  • menetelmäopintoja tai aineksia eri oppiaineden sisällöistä
  • oman lukiosi tai muun oppilaitoksen tarjoamia ammatillisia opintoja
  • muita lukion tehtävään soveltuvia opintoja.

Lisäksi voit opiskelaa lukiodiplomeita. Lukiodiplomien tehtävänä on antaa opiskelijalle mahdollisuus osoittaa erityistä osaamistaan ja harrastuneisuuttaan pitkäkestoisen näytön avulla. Lukiodiplomi kuvaa monipuolisesti opiskelijan tavoitteellista työskentelyä, kehittyneitä taitoja ja syvällistä osaamista. Lukiodiplomeja on mahdollista suorittaa kotitaloudessa, kuvataiteessa, käsityössä, liikunnassa, mediassa, musiikissa, tanssissa ja teatterissa. Lukiodiplomin laajuus on kaksi opintopistettä

Lukiokoulutuksen oppimäärä voi sisältää laaja-alaista osaamista kehittäviä temaattisia opintoja. Temaattisten opintojen tavoitteet ja sisällöt päätetään paikallisessa opetussuunnitelmassa.

Oppiaineiden tuntijakotaulukosta on esitetty eri oppiaineiden laajuudet. Kaikissa aineissa lukion päättöarvosana perustuu pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen keskiarvoon. Koulukohtaiset opinnot tulee olla hyväksytysti suoritettuja.

Opinto-ohjelmaan tulee kuulua toinen kotimainen kieli ja vähintään yksi vieras kieli, josta on opiskeltava A-oppimäärä. Matematiikasta on valittava ensimmäisen yhteisen opintojakson jälkeen joko laaja tai lyhyt oppimäärä. Evankelis-luterilaiseen seurakuntaan kuuluvat opiskelijat osallistuvat oman uskontonsa opetukseen. Taideaineissa on kolme pakollista opintojaksoa, joista yksi on kuvataiteen ja toinen musiikin. Kolmannen pakollisen voit valita jommasta kummasta aineesta.

Jos suun­nit­te­let suo­rit­ta­va­si lu­kio-opin­not kol­mes­sa vuo­des­sa, hyvä käy­tän­nön ohje on ja­kaa kurs­si­mää­rä seu­raa­vas­ti:

1. luku­vuo­si 54-60 opintopistettä
2. luku­vuo­si 54-60 opintopistettä
3. luku­vuo­si 30-40 opintopistettä.

Lu­ki­on opintojen laajuus on vä­hin­tään 150 opintopistettä, jois­ta vä­hin­tään 20 valtakunnallisia valinnaisia opintoja .

Jos muu­tat opin­to-oh­jel­maa­si opin­to­jen ku­lu­es­sa, niin neu­vot­te­le asi­as­ta aina opin­to-oh­jaa­jan ja mahdollisesti myös rehtorin kans­sa. Muu­tok­sia teh­tä­es­sä si­nun pi­tää huo­leh­tia sii­tä, että luku­vuo­den opinto­ker­ty­mä on riit­tä­vä. Sinä kan­nat vas­tuun omien opin­to­je­si su­ju­vas­ta ete­ne­mi­ses­tä.

Luku­vuo­si on ja­et­tu kuuteen jaksoon ja luku­jär­jes­tyk­se­si vaih­tuu aina jak­son vaih­tu­es­sa. Kus­sa­kin jak­sos­sa si­nul­la on vain nii­den ai­nei­den opintoja, jot­ka olet va­lin­nut keväällä.

Valinnat

Opiskelija tekee valinnat edellisenä keväänä seuraavalle lukuvuodelle opintotarjottimeen pohjautuen. Valintoja tehdessä on huomioitava mahdolliset päällekkäisyydet. Näissä tapauksissa on kuitenkin opiskelijan mahdollisuus suorittaa opinnot itsenäisesti neuvoteltuaan opettajan ja rehtorin kanssa. Mikäli opintojakso ei toteudu koulussa liian vähäisen opiskelijamäärän takia (alle 8 osallistujaa), on se mahdollisuus vaihtaa johonkin toiseen tai se hankitaan opiskelijalle verkkoopintoina. Rehtori syöttää valinnat Wilma-järjestelmään ja lukujärjestys tulee näkyviin hyvissä ajoin oppilaalle Wilmaan ennen seuraavan jakson alkua. Valinnoista riippuen on opiskelijoiden työmäärä ja jaksolukujärjestykset hyvin erilaiset. Helmestä pystyy seurata opintojen etenemistä ja arviointia. Jokainen opiskelija saa tunnukset järjestelmään sekä opiskelijan huoltaja.

Lukio-opiskelu on periaatteessa luokatonta, mutta useissa aineissa on järjestyksessä ja ryhmän mukana eteneminen välttämätöntä. Lukuvuoden ohjelmassa on luokattomuutta hyödynnetty järjestemällä jokaiseen jaksoon luokattomasti valittavia opintoja. Tälläisiä on niin taito- ja taideaineissa kuin reaaliaineissa. Opiskelijoiden kannalta on huomioitava, ettei kaikkia opintoja välttämättä järjestetä joka vuosi.


Yhteistyö Karstulan kansanopiston kanssa

Opiston lyhytkurssitarjonnassa on joitakin yhteistyöhön soveltuvia opintoja. Näistä löytyy tietoa opiston nettisivuilta ja suoraan opistolta kysymällä. Myös muiden oppilaitosten opinnot saattavat olla hyväksiluettavia. Näistä on kuitenkin neuvoteltava rehtorin kanssa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä