Maantieto

Kurssikuvaus

Pakollinen kurssi

Maailma muutoksessa (GE1)

 

Kurssi perehdyttää opiskelijan muuttuvan maailman ja sen alueellisten ongelmien tarkasteluun. Kurssin aikana seurataan ajankohtaisuutisointia eri puolilta maailmaa ja hahmotetaan globaaleja riskialueita sekä luonnonriskien, ympäristöriskien että ihmiskunnan riskien kannalta. Kurssi käsittelee myös eri puolilla maailmaa tapahtuvaa myönteistä kehitystä ja mahdollisuuksia hillitä, varautua, ennakoida sekä sopeutua riskeihin. Keskeisiä näkökulmia ovat ekososiaalinen kestävyys, kiertotalous ja globaalit kehityskysymykset.

Keskeiset sisällöt

Maantiede tieteenalana

 • miten maantieteessä tarkastellaan ympäristöä ja maailmaa

 • opiskelijan arkiset kokemukset ja havainnot omasta lähiympäristöstä ja muuttuvasta maailmasta

 • maantieteelliset tutkimustaidot ja geomedia

 • miten maantiedettä hyödynnetään työelämässä ja arjessa

 • alueellisia riskejä, myönteistä kehitystä ja innovaatioita koskevat ajankohtaiset uutiset maapallon eri alueilla

 • maailman karttakuvan ja paikannimistön syventäminen

Luonnon järjestelmään liittyvät keskeiset globaalit riskialueet, riskien ennakointi ja niihin varautuminen

Luonnonvaroihin ja ympäristöön liittyvät keskeiset globaalit riskialueet, riskien hillintä, niihin varautuminen ja sopeutuminen

  • ilmastonmuutos ja muut globaalit ympäristöriskit

  • resurssien viisas käyttö sekä kierto- ja biotalous

  • maapallon eri alueiden mahdollisuudet ja vahvuudet

Ihmiskunnan globaalit riskialueet ja keskeiset kehityskysymykset

 • inhimillisen kehityksen globaalit ongelmat, hyvinvoinnin jakautuminen, eriarvoisuus, haavoittuvuus, nälkä ja pakolaisuus

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Sininen planeetta (GE2)

Keskeiset sisällöt

Maantieteellinen ajattelu

 • luonnonmaantieteellisten kysymysten asettaminen, tiedon hankinta, analysointi, arviointi ja esittäminen

 • geomedia ja muut luonnonmaantieteen tietolähteet ja niiden käyttö sekä luonnonmaantieteen tutkimusmenetelmät

Maan planetaariset liikkeet ja niistä johtuvat ilmiöt

Ilmakehä ja vesikehä liikkeessä sekä vyöhykkeisyys

 • ilmakehän rakenne ja tuulet

 • sateet

 • meriveden liikkeet

 • sää ja sen ennustaminen

 • ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet

Maapallon rakenne ja muuttuvat pinnanmuodot

 • endogeeniset ja eksogeeniset tapahtumat maanpinnan muokkaajina

 • luonnonmaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla

 • arvokkaat luonnonmaisemat

Luonnonmaantieteellisen tiedon käyttö yhteiskunnassa ja arkielämässä

Yhteinen maailma (GE3)

Keskeiset sisällöt

Maantieteellinen ajattelu

 • ihmismaantieteellisten kysymysten asettaminen, tiedon hankinta, analysointi, arviointi ja esittäminen

 • ihmismaantieteen peruskäsitteet

 • geomedia ja muut ihmismaantieteen tietolähteet sekä tutkimusmenetelmät

 • miellekartat, paikkojen kokeminen ja alueellinen identiteetti

Väestö ja asutus

 • väestönkasvu, asutus, muuttoliikkeet, kaupungistuminen

 • kulttuurien moninaisuus ja ihmisoikeuksien toteutuminen

Alkutuotanto ja ympäristö

 • kestävä maa-, kala- ja metsätalous

Teollisuus ja energia

 • raaka-aineet, energialähteet, biotalous ja teollisuuden sijainti

Palvelut, liikkuminen ja vuorovaikutus

 • liikenne, matkailu, globaali talous ja informaatioteknologian kehitys

Ihmistoiminnan alueellinen rakenne

 • maankäyttö, keskukset ja periferiat

 • kulttuurimaisemien tulkinta karttojen, kuvien ja muun geomedian avulla

Ihmismaantieteellisen tiedon käyttö yhteiskunnassa ja arkielämässä

Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (GE4)

Keskeiset sisällöt

Geomedian käyttö arjessa, työelämässä ja kestävän kehityksen edistämisessä

Geomedia ja maantieteelliset tutkimustaidot

 • kartografian ja paikkatiedon perusteet sekä muu geomedian käyttö maantieteen tutkimuksissa

 • ongelmien asettaminen, tutkimusaineiston hankinta, käsittely, analysointi, tulkinta, arviointi, havainnollistaminen ja esittäminen

Kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys

 • aluesuunnittelu ja osallistuvan suunnittelun periaatteet

 • kehittyneisyyserot eri aluetasoilla sekä kansainvälinen yhteistyö, maailmanlaajuiset kehitystrendit ja kestävän kehityksen sitoumukset

Maantieteellinen tutkielma tai osallistumis- ja vaikuttamisprojekti

 • maantieteellisen pienimuotoisen tutkielman laatiminen geomediaa hyväksi käyttäen tai paikallisen, alueellisen tai globaalin tason osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteuttaminen itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa geomediaa hyväksi käyttäen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä