Liikunta

Liikunta

Liikunta

Liikunnanopetuksen tehtävänä on opettaa opiskelijalle sellaisia taitoja ja tietoja, joiden avulla hän pystyy ylläpitämään ja kehittämään fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyään sekä hyvinvointiaan. Liikunnanopetuksella tuetaan opiskelijaa vastuulliseen omasta fyysisestä aktiivisuudesta ja toiminta- ja opiskelukyvystä huolehtimiseen sekä istuvan elämäntavan vähentämiseen. Opetuksessa korostetaan terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan merkitystä osana liikunnallista elämäntapaa. Liikunnassa opiskelija kokee iloa, onnistumista ja liikunnallista pätevyyttä sekä oppii keinoja oman jaksamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Liikunnassa edistetään kaikkien opiskelijoiden tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, kestävää elämäntapaa, yhdessä toimimisen taitoja, toisten huomioon ottamista ja yhteisöllisyyttä.

Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla kesä- ja talviliikuntaa sekä sisä- ja ulkoliikuntaa turvallisesti ottaen monipuolisesti huomioon opiskeluympäristöjen tarjoamat mahdollisuudet. Toimintakykyä koskevien sisältöjen osalta tehdään yhteistyötä terveystiedon kanssa. Opetuksessa ja ryhmiä muodostettaessa otetaan huomioon henkinen ja fyysinen turvallisuus. Opiskelijat osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja ottavat vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta. Liikuntateknologian avulla voidaan tukea opetuksen tavoitteiden saavuttamista. Opetuksen eriyttämisessä otetaan huomioon opiskelijoiden yksilöllisiä lähtökohtia ja kehitystarpeita.


Opetuksen tavoitteet

Oppiaineen opetuksen tavoitteena on fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn edistäminen. Opiskelija oppii liikkumaan aktiivisesti ja turvallisesti sekä pitämään huolta fyysisestä aktiivisuudestaan ja toimintakyvystään.

Fyysisen toimintakyvyn osalta tavoitteena on oppia soveltamaan liikunnallisia perustaitoja ja -tietoja erilaisissa liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa eri vuodenaikoina ja eri olosuhteissa. Opiskelija oppii arvioimaan ja sen pohjalta harjoittamaan fyysisiä ominaisuuksiaan (voima, kestävyys, liikkuvuus ja nopeus). Liikunnanopetuksen sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin kuuluvat parhaansa yrittäminen, aktiivinen työskenteleminen, pitkäjänteinen itsensä kehittäminen sekä toisia kunnioittava vuorovaikutus. Opiskelija ottaa vastuuta omasta ja yhteisestä toiminnasta, ottaa toiset huomioon sekä oppii auttamaan ja avustamaan muita liikuntatunneilla.


Arviointi

Liikunnan arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opetuksen tavoitteiden saavuttamisesta, oppiaineen opiskelun etenemisestä ja edistää opiskelijan oppimista. Liikunnan arviointi koostuu sekä fyysisen toimintakyvyn että sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn opetuksen tavoitteiden saavuttamisesta. Fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena. Opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon opiskelijan terveydentila ja erityistarpeet.
Pakolliset kurssit

Pakollisilla kursseilla syvennetään peruskoulussa opittuja liikuntataitoja ja -tietoja sekä annetaan mahdollisuus tutustua monipuolisesti erilaisiin liikuntamuotoihin ja lajeihin. Opetus tukee opiskelijoiden toimintakykyä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia, kasvua osallisuuteen sekä kannustaa terveyttä edistävän liikunnan harrastamiseen ja liikkuvan elämäntavan omaksumiseen.

Pakolliset kurssit

1. Energiaa liikunnasta (LI1)

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksenä. Opiskelija harjaantuu liikuntataidoissaan ja kehollisessa ilmaisussaan sekä saa tietoja ja kokemuksia fyysisten ominaisuuksien harjoittamisesta monipuolisesti. Opiskelija saa kokemuksia yhdessä liikkumisesta reilun pelin hengessä. Opiskelijan koettu liikunnallinen pätevyys vahvistuu uuden oppimisen, liikunnan tuoman ilon ja virkistyksen myötä.

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen.


2. Aktiivinen elämäntapa (LI2)

Tavoitteena on opettaa ja kannustaa opiskelijaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, että liikuntaharrastusten lisäksi toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia tukeva fyysinen aktiivisuus muodostuu arjen valinnoista ja pitkäkestoisen istumisen välttämisestä.

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto. Opiskelijat ohjataan havainnoimaan arkisia toimintatapojaan ja valintojaan fyysisen aktiivisuuden ja terveyden näkökulmista. Opiskelijat saavat ohjausta ja palautetta liikunnallisen elämäntavan ja fyysisesti aktiivisen arjen toteuttamiseen.


Syventävät kurssit

Kurssien tavoitteena on kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä edistävän liikunnan harjoittaminen, vastuu omasta ja yhteisestä toiminnasta sekä myönteiset kokemukset omasta kehosta, koetusta liikunnallisesta pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä. Opettaja tarkentaa syventävien kurssien sisällöt yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

3. Terveyttä liikkuen (LI3)

Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen. Opettaja ohjaa liikuntaohjelman suunnittelua ja toteutusta. Liikuntasuunnitelmaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen.


4. Yhdessä liikkuen (LI4)

Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisiä liikuntaharrastuksia. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän yhteistoiminta. Kurssin sisältönä on tanssi ja kehonhuolto eri muodoissa. Tutustumme monipuolisesti eri tanssityyleihin.

5. Hyvinvointia liikkuen (LI5)

Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Monipuoliset liikuntatehtävät mahdollistavat osallisuuden, liikunnallisen pätevyyden ja kehollisen ilmaisun kokemuksia. Kurssilla tutustutaan mahdollisuuksien mukaan tarjolla oleviin uutuuslajeihin.


Soveltavat kurssit

6. Luontoliikunta (LI6)

Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta. Kurssin aikana kuntoillaan monipuolisesti ja kurssin lopussa toteutetaan yhdessä vaellusretki myös erätaitoja harjoitellen.

7. Joukkue- ja mailapelit (LI7)

Tutustu eri lajeihin ja syvennä taitojasi monipuolisesti eri joukkue- ja mailapeleissä.

 

8. Vanhat tanssit (LI8)

 

Tutustutaan vanhoihin perinnetansseihin ja perehdytään juhlaetikettiin. Kurssi huipentuu yhteiseen juhlapäivään vanhojentanssien merkeissä.

 


Liikuntavalmennus

Liikuntavalmennuksen kurssit ovat tarkoitettu kaikille lukiolaisille vapaasti valittaviksi liikuntakursseiksi. Liikuntavalmennuksen kursseilla kulkee kaksi linjaa samanaikaisesti. Urheiluvalmennuslinja on tarkoitettu lukiolaiselle, joka harrastaa ja kilpailee jossain urheilulajissa aktiivisesti. Aktiiviliikkujalinja on tarkoitettu kaikille oman toimintakyvyn kehittämisestä kiinnostuneille sekä esimerkiksi liikunnallisesta ammatista haaveileville. Kurssit tukevat fyysisen toimintakyvyn sekä oman toiminnan ja ajattelun kehittämistä monipuolisesti. Urheiluvalmennuslinjan opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää kurssien tunteja osittain myös omatoimiseen lajiharjoitteluun. Kaikilla kursseilla liikutaan osa kurssisisällöstä, jonka lisäksi painottuu kurssin näkökulma.

1. Hyvinvointia liikunnan keinoin (LIV1)

Liikunta on osa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tutustu kehoosi ja löydä uusia mielenkiinnonkohteita, ryhmän toiveet huomioiden. Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan koko kouluyhteisön hyvinvointia edistävä tapahtuma.

2. Liikunta työelämässä (LIV2)

Kehitä kehoasi monipuolisesti ja tutustu hyvää fyysistä kuntoa vaativiin ammattialoihin. Kurssiin kuuluu työelämään tutustumispäivä, jolloin opiskelija tutustuu valitsemaansa liikunnalliseen ammattiin. Kurssilla lähestytään liikuntaa ammattiin valmistavasta näkökulmasta.

3. Terveelliset elämäntavat osana elämää (LIV3)

Kurssilla tutustutaan terveellisin elämäntapoihin esimerkiksi levon, terveellisen ravinnon ja energiankulutuksen sekä elämänrytmin näkökulmasta, opiskeluergonomiaa unohtamatta. Kurssilla edistetään kokonaisvaltaisesti hyvinvoinnin eri osa-alueita liikunnan keinoin sekä tutustutaan kehon ja mielen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin menetelmiin. Näitä ovat esimerkiksi kehonhuolto ja rentoutuminen sekä stressinhallinta.

4. Liikuntaosaaminen osa hyvinvointia (LIV4)

Kurssilla jaetaan omaa osaamista ohjaamalla pieniä liikuntatuokioita opiskelijatovereille sekä kunnan liikuntaryhmissä eri-ikäisille liikkujille. Kurssi sopii kaikille ja valmentaa erityisesti esimerkiksi liikunta- turva tai hyvinvointialoista kiinnostunutta opiskelijaa.

5. Vaihtuvan teeman aktiivisuuskurssi (LIV5)

Aktiivisen liikunnan ja liikuttajan kurssi. Kurssisisältönä tänä vuonna kiipeily. Kiipeilyä, kiipeilytekniikan harjoittelua sekä varmistamisen oppimista. Kurssi tähtää sisällöllään kansallisen yläköysikortin suorittamiseen. Kurssi sisältää teeman mukaisen opintovierailun.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä