3 TOIMINTAKULTTUURI

3 Toimintakulttuuri

Toimintakulttuuri tulee näkyväksi Kangasniemen lukion kaikessa toiminnassa ja sen jäsenten tavassa kohdata toinen toisensa. Lukion toiminnan lähtökohtana on opiskelijalähtöisyys ja opiskelijan rooli onkin oppimisessa keskeinen; hänen toimintansa on aktiivista, tavoitteellista ja itseohjautuvaa. Opiskelijoita ohjataan suunnittelemaan opiskeluaan, arvioimaan työsketelytapojaan ja ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Oppimista tuetaan ohjauksen ja monipuolisen palautteen ja arvioinnin avulla.

Oppilaitos on oppiva yhteisö, joka edistää kaikkien jäsentensä oppimista ja haastaa tavoitteelliseen työskentelyyn. Myönteinen asenne oppimiseen luo perustaa tulevaisuuden taidoille ja elinikäiselle oppimiselle. Oppiva yhteisö luo toimintatapoja vuorovaikutukselle niin oppilaitoksen sisällä kuin ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Tämä edellyttää yhteistyötä kotien, muiden oppilaitosten ja koulutusasteiden sekä työ- ja yrityselämän kanssa. Digitalisaatio tuo mahdollisuuksia yhteisölliseen oppimiseen ja tiedon luomiseen sekä erilaisten opiskelu- ja tietoympäristöjen hyödyntämiseen. Opiskelijoita ohjataan toimimaan myös verkostoituneessa ja globalisoituneessa maailmassa.

Toimintakulttuuria kehitetään yhdessä lukion koko henkilöstön, opiskelijoiden, huoltajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Lukio edistää opiskelijoiden osallisuutta ja demokraattista toimintaa ja luo heille monipuolisia mahdollisuuksia osallistua lukion päätöksentekoon ja toimintatapojen kehittämiseen. Opiskelijoita kannustetaan aktiivisuuteen ja osallistumiseen muun muassa opiskelijakunnan ja tutortoiminnan kautta. Opetuksessa hyödynnetään yhteistoiminnallisuutta ja tuetaan ryhmän sosiaalisten suhteiden muotoutumista. Yhteisöllisten toimintatapojen ja ryhmänohjauksen merkitys korostuvat lukio-opintojen aloitusvaiheessa.

Opiskelijoita rohkaistaan toimimaan oikeudenmukaisen ja kestävän tulevaisuuden puolesta. Vastuullinen suhtautuminen ympäristöön heijastuu arjen valintoihin ja toimintatapoihin. Toimintatavat ja käytännöt tukevat opiskelijan ja yhteisön hyvinvointia sekä ilmapiirin kiireettömyyttä ja turvallisuutta. Ohjaus ja opiskeluhuolto ovat oppilaitoksessa yhteinen tehtävä. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada säännösten mukaista ohjausta ja tukea ottaen huomioon heidän erityistarpeensa. Toiminnassa edistetään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Kiusaamista, häirintää, väkivaltaa, rasismia eikä syrjintää hyväksytä vaan niitä ennaltaehkäistään ja niihin puututaan. Opiskelijoita kannustetaan terveyttä, hyvinvointia ja oppimista edistävään sekä liikunnalliseen elämäntapaan.

Lukiossa arvostetaan kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta ja kehitetään opiskelijan monikielistä osaamista, joka koostuu vieraiden kielten lisäksi eri tieteenalojen kielistä, kielten, äidinkielen, niiden murteiden ja rekistereiden hallinnasta. Yhteisössä ymmärretään kielten keskeinen merkitys oppimisessa ja vuorovaikutuksessa sekä identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa. Lukiossa jokainen opettaja on myös oppiaineensa kielen opettaja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä