2 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN

Opetuksen toteuttaminen

2.1 Oppimiskäsitys

Kangasniemen lukion opetussuunnitelman perusteena on oppimiskäsitys, jonka mukaan oppiminen on seurausta opiskelijan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta. Oppimisprosessissa opiskelija tulkitsee, analysoi ja arvioi informaatiota, rakentaa uutta tietoa ja syventää siten osaamistaan aikaisempien kokemustensa pohjalta. Ohjaus ja palaute vahvistavat itseluottamusta ja auttavat opiskelijaa kehittämään ajatteluaan ja työskentelytapojaan.

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden, opettajien, asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa. Lukio-opinnoissa opiskelijoita ohjataan havaitsemaan käsitteiden, tiedonalojen ja osaamisen välisiä yhteyksiä sekä soveltamaan aiemmin oppimaansa eri tilanteissa. Opiskelijat osaavat arvioida ja kehittää opiskelu- ja ajattelutaitojaan ja siten kehittää elinikäisen oppimisen edellyttämiä taitoja. Opintoihin liittyvät myönteiset kokemukset edistävät oppimista ja innostavat osaamisen kehittämiseen.


2.2 Opiskeluympäristöt ja -menetelmät

Kangasniemen lukion opiskeluympäristöjä ja -menetelmiä koskevien ratkaisujen lähtökohtana ovat oppimiskäsitys sekä opetuksen tavoitteet. Opiskeluympäristöjen ja menetelmien valinnan ja kehittämisen perustana ovat myös opiskelijoiden yksilölliset tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet.

Kangasniemen lukiossa käytetään monipuolisia opetus- ja opiskelumenetelmiä. Tutkimiseen, kokeilemiseen ja ongelmanratkaisuun perustuvat opiskelumenetelmät edistävät oppimaan oppimista ja kehittävät ajattelua sekä rakentavat kokonaisuuksien hallintaa ja oppiainerajat ylittävää osaamista.

Lukion opetus- ja opiskelumenetelmien tarkoituksena on edistää opiskelijoiden aktiivista työskentelyä ja yhteistyötaitoja. Opiskelijoita ohjataan suunnittelemaan opiskeluaan, arvioimaan työskentelytaitojaan sekä ottamaan vastuuta oppimisestaan. Heitä ohjataan myös käyttämään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Lisäksi opiskelumenetelmien valinnassa ja työskentelyn ohjauksessa kiinnitetään huomiota sukupuolittuneiden asenteiden tunnistamiseen ja muuttamiseen.

Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia työskentelyyn, joka kytkee opiskeltavat tiedot ja taidot sekä heidän kokemuksiinsa että ympäristössä esiintyviin ilmiöihin. Opiskelijoita rohkaistaan ongelmanratkaisuun ja kysymysten asettamiseen.

Kangasniemen lukiossa toimitaan turvallisessa ja terveellisessä opiskeluympäristössä. Tavoitteena on, että ympäristö on monipuolinen ja että se rikastuttaa opiskelukokemuksia ja edistää motivaatiota. Opiskeluympäristön kehittämisellä tuetaan yhdessä oppimista ja itsenäistä työskentelyä. Kangasniemen lukiossa otetaan huomioon, että oppimista tapahtuu monenlaisissa tilanteissa ja paikoissa. Rakennettuja tiloja ja luontoa hyödynnetään opiskelussa siten, että luova ajattelu ja tutkimiseen perustuva opiskelu on mahdollista. Opiskeluympäristöä laajennetaan oppilaitoksen ulkopuolelle myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen. Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten, kirjaston, kulttuurilaitosten ja yritysten sekä muiden tahojen tarjoamia ympäristöjä hyödynnetään monin tavoin.

Opiskelijoita ohjataan hyödyntämään digitaalisia opiskeluympäristöjä, oppimateriaaleja ja työvälineitä informaation hankinnassa ja uuden tiedon tuottamisessa. Opiskelijat vastaavat itse henkilökohtaiseen opiskelukäyttöön tarkoitettujen työvälineiden, laitteiden ja materiaalien hankinnasta, ellei koulutuksen järjestäjä niitä tarjoa.

Opiskelijoiden yksilöllistä etenemistä ja verkko-opiskelutaitoja tuetaan tarjoamalla mahdollisuuksia suorittaa opintoja myös etäopiskeluna. Etäopiskeluna suoritettu kurssi koostuu opettajan ohjaamasta itsenäisestä opiskelusta, ja siinä käytetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Etäopiskelussa pyritään käyttämään myös yhteisöllisiä työtapoja. Lukiokurssi voidaan järjestää myös monimuoto-opetuksena, jolloin etäopetuksen lisäksi kurssi sisältää myös lähiopetusta.

Itsenäistä opiskelua järjestettäessä otetaan huomioon opiskelijan ohjauksen ja tuen tarve.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä