Kolmiportainen tuki

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Jyväskylän kouluissa on otettu elokuun 2011 alusta käyttöön kolmiportainen tukijärjestelmä. Eri tukimuotoja tarjotaan opetuksen ja kasvatuksen luontaisena osana ja kaikilla tuen tasoilla keskeistä on oppilaan varhainen tukeminen.

Yleinen tuki on opetusta tukeva toimintakulttuuri, jossa kaikkia oppilaita tuetaan edistymään omissa opinnoissaan. Se sisältää eri tukimuotoja, joista useimmin painottuvat saman oppisisällön opettaminen eri tavoin ja hieman eri laajuudessa eri oppilaille (opetuksen eriyttäminen), tukiopetus, koulunkäynnin ohjaajan tuki sekä samanaikaisopetus (kaksi opettajaa jakavat joustavasti ryhmän opetusvastuun).

Jos yleinen tuki ei oppilaalle riitä, aloitetaan toimenpiteet tehostetun tuen toteuttamiseksi. Tehostettu tuki on jatkuvampaa tukea, jonka käynnistymistä edeltää aineopettajan laatima pedagoginen arvio oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanteesta. Oppimisen tilannetta pohditaan yhdessä huoltajien kanssa. Tehostetun tuen käynnistyksessä konsultoidaan erityisopettajia. Oppilaalle kirjoitetaan oppimissuunnitelma, joka tallentuu oppilaan wilma- tiedostoon. Siinä kuvataan oppilaan oppimisen vahvuudet ja haasteet sekä suunniteltu tuki. Tehostetun tuen aikana oppiainesta karsitaan, mutta opinnot suoritetaan yleisopetuksen tavoittein. Tukimuodoista painottuvat myös tukiopetus, koulunkäynnin ohjaajan tuki, samanaikaisopetus, oppilaan ohjaus sekä oppilashuollon tuki.

Erityinen tuki käynnistetään, jos edellä kuvatut tukimuodot eivät riitä. Ennen erityisen tuen päätöstä oppilasta opettavat opettajat laativat pedagogisen selvityksen, josta ilmenee millaisia opetuksellisia ja oppilashuollollisia järjestelyjä tarvitaan oppilaan oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tueksi. Siitä tulee myös selvitä oppilaan saaman tehostetun tuen muodot ja tulokset. Erityisen tuen piirissä olevalle oppilaalle kirjoitetaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma), joka toimii opetusta ohjaavana asiakirjana kertoen tuen tarpeen ja toteutuksen sekä oppiainekohtaisen suunnitelman tavoitteista, toteutuksesta ja arvioinnista. Sekä pedagoginen selvitys että HOJKS tallennetaan oppilaan wilma- tiedostoon. Erityisen tuen aikana painottuvat koulunkäynnin ohjaajan tuki, samanaikaisopetus, oppilaan ohjaus, oppilashuollon tuki sekä osa-aikainen erityisopetus.

kolmiportaisen tuen malli Jyväskylässä