Tutkimukset

Merja Koivulan tutkimus eHipsu-hankkeesta

Tutkijatohtori Merja Koivula

Jyväskylän yliopisto

Kasvatustieteiden laitos

merja.koivula@edu.jyu.fi

eHipsu

Eskarin tulevaisuusnäyttö

Koonti 2013-2014 eHipsu-hankkeessa aloittaneille lastentarhanopettajille suunnatun kyselyn tuloksista

eHipsu – Eskarin tulevaisuusnäyttö -hanke käynnistyi Jyväskylän kaupungissa elokuussa 2013 Opetushallituksen hankerahoituksen (40 000 € turvin. Rahoitus mahdollisti iPad mini-tablettien hankkimisen esiopetusryhmiin. eHipsun ensimmäisessä aallossa mukana olleiden päiväkotien (n=29) esiopetusryhmien lastentarhanopettajille lähetettiin huhti-toukokuussa 2014 kysely, jossa selvitettiin kasvattajien kokemuksia eHipsu-hankkeesta, heidän saamistaan koulutuksista, oppimispiireistä ja tablettien pedagogisesta hyödyntämisestä esiopetuksessa. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 33 kasvattajaa, joista naisia oli 31 ja miehiä 2. Vastaajien keski-ikä oli 45 vuotta. He olivat työskennelleet keskimäärin 18 vuotta varhaiskasvatuksessa ja 9 vuotta esiopetuksen tehtävissä. Seuraavaksi kokoan yhteen kyselyn vastauksia.

Kasvattajien tietotekninen osaaminen

Valtaosa kasvattajista koki eHipsun vaikuttaneen omiin tieto- ja viestintäteknisiin taitoihinsa ja osaamiseensa myönteisesti. Lähtökohtaisesti kasvattajien tieto- ja viestintäteknisissä taidoissa oli jonkin verran eroja. Suurin osa vastaajista koki hallitsevansa hyvin internetin monipuolisen käytön ja käyttävänsä tietokonetta ja perusohjelmia sujuvasti. Vaativampia ohjelmistojen hallintaa (esim. www-sivujen tuottaminen) oli yhdeksällä. Omia tieto- ja viestintätekniikkataitojaan piti hyvinä 15 vastaajaa. 8 kasvattajaa piti taitojaan heikohkoina ja 10 ei osannut sanoa taitojensa tasoa. Teknologian käyttäminen herätti kasvattajissa epävarmuutta: 11 piti teknologian käyttötaitojaan heikkoina, 10 ei osannut arvioida niitä ja vain 12 koki olevansa itsevarmoja teknologian käyttäjiä. Keväällä 2014 suurin osa kasvattajista oli jo päässyt perehtymään tabletin hyödyntämiseen esiopetuksessa hyvin ja piti tablettia itselleen tuttuna työvälineenä. Vain kuusi kasvattajaa koki edelleen tabletin suhteen vierautta. Kasvattajista viidellätoista oli käytössään tabletti myös vapaa-ajallaan, mutta enemmistöllä (n=17) tätä mahdollisuutta ei ollut.

Koulutukset

"En ollut koskaan koskenutkaan tablettiin ennen eHipsua, mutta nyt koen hallitsevani peruskäytön ihan sujuvasti. Tablettien maailma on kuitenkin niin laaja, että opittavaa riittää. Suurin rajoittava tekijä esiopetusryhmässämme onkin ollut, ettemme me aikuiset tiedä, mitä kaikkea tabletilla voi tehdä tai miten jokin sovellus toimii. Lapset toki käyttävät tabletteja sujuvasti, mutta jotta käyttö saataisiin "peruspelailusta" pedagogisempaan suuntaan, tarvittaisiin enemmän tukea/koulutusta henkilökunnalle".

Kasvattajien suhtautuminen eHipsun tiimoilta järjestettyihin koulutuksiin oli pääsääntöisesti positiivista. Valtaosa (n=24) koki saaneensa koulutuksista uutta tietoa ja niiden vahvistaneen tabletteihin liittyvää osaamista. Kyselyn vastauksista kävi kuitenkin myös ilmi, että kaikilla ei ollut mahdollisuutta osallistua koulutuksiin. Yleensä kuitenkin koulutuksissa käyneet pyrkivät jakamaan saamaansa tietoa ryhmän muille kasvattajille. Kasvattajat kokivat saaneensa riittävästi koulutusta (n=19) ja oppineensa koulutuksissa tablettien peruskäytön ja vain neljän mielestä koulutuksia olisi tarvittu lisää. Koulutusten merkityksellisyydestä kertoo myös se, että 23 vastaajaa koki saaneensa koulutuksista rohkeutta tablettien käyttöön.

"Ilman koulutusta ei olisi uskaltanut lähteä kokeilemaan mitään –koulutus toi neuvoja, ideoita, toimintavinkkejä." Useat mainitsivat saaneensa koulutuksista uusia ideoita ja innostuneensa kehittämään tieto- ja viestintätekniikan osaamista myös jatkossa. Erityisesti tulevaisuuden oppimishaasteita ja mahdollisuuksia valottavaa koulutusta kiiteltiin. Samoin eHipsu-seminaari, jossa kasvattajat esittelivät toisilleen, mitä tableteilla on ryhmissä tehty, sai kehuja.

Koulutuksissa kehitettävää:

Koulutusten pedagoginen merkitys näyttäytyi ristiriitaisena, sillä 14 vastaajaa koki saaneensa koulutuksista pedagogista tukea, kun taas 11 ei kokenut saaneensa sitä. Muutamat vastaajat totesivat, että he olisivat kaivanneet koulutuksissa enemmän vinkkejä siihen, mitä tableteilla voi tehdä lasten kanssa ja miten tablettien käyttöä voitaisiin yhdistää muuhun toimintaan esiopetuksessa. Esimerkiksi työpajatyyppinen koulutus tiettyihin sisältöihin pureutuen olisi voinut olla tässä toimiva työskentelytapa. Haasteeksi osoittautui se, että kasvattajien lähtötaso tablettien käyttäjänä vaihteli suuresti. Kasvattajat suhtautuivat innokkaasti kaikkeen koulutukseen, mutta kokeneemmat käyttäjät kokivat turhauttavaksi sen, että joutuivat etenemään taidoiltaan hieman heikompien mukaan. Tähän esitettiinkin ratkaisuksi tasoryhmiä. Hieman ongelmalliseksi osoittautui myös se, että tablettien käytön harjoittelu vaati paljon perehtymistä omalla ajalla. Jos aikaa tähän ei ole ollut, tablettien käyttö on helposti jäänyt perustasolle. Kuten eräs vastaajista totesi: "

jos olisi aikaa enemmän keskittyä tähän ja opetella kunnolla itse sen käyttö, voisi itse käyttää sitä monipuolisemmin lasten kanssa."

Koulutuksiin liittyen jatkuvuus olisi tärkeää. Jotkut kritisoivat sitä, että koulutukset painottuivat syksyyn, ja keväällä, kun laitteet olivat jo tutumpia ja koulutuksista olisi saanut paremmin jotain irti, koulutuksia ei enää ollut. Hieman epäreiluna pidettiin sitä, että kaikilla kasvattajilla ei ollut mahdollisuutta osallistua koulutuksiin. Tähän olisi syytä kiinnittää erityisesti huomiota jatkossa.

Lisäksi muutamissa vastauksissa kaivattiin teknistä tukea, josta saisi apua ongelmatilanteissa ja voisi kysyä neuvoa eri asioissa. Nyt tähän ongelmaan on tullut korjaus, kun eHipsun vertaistukihenkilöt, nk. masterhipsut on nimetty kullekin päivähoitoalueelle. Vertaistukihenkilöt käyvät päiväkodeissa antamassa tukea tabletin käyttöön liittyen.

Oppimispiirit

Koulutusten lisäksi kasvattajat osallistuivat esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisten sisältöalueen teemoja käsitteleviin oppimispiireihin. Kasvattajien kokemukset oppimispiireistä osoittautuivat kahtia jakaantuneiksi. Toisaalta oppimispiireistä sai tietoa ja yhdessä pohtimista arvostettiin, mutta oppimispiirien suunnittelua ja toteuttamista kritisoitiin. Oppimispiireistä uutta tietoa koki saaneensa 17 kasvattajaa ja ne oli toteutettu hyvin (n=14). Suurin osa (n=18) koki hyötyneensä oppimispiireistä ja puolet myös saaneensa siellä pedagogista tukea (n=16). Oppimispiireihin osallistuminen (n=18) vahvisti tabletteihin liittyvää osaamista.

"Oppimispiirit olivat hyviä paikkoja pohtia padien käyttöä ja puhua siitä, miten haluaisi padia käyttää esiopetuksessa." Samanaikaisesti useat kuitenkin kritisoivat oppimispiirien toteutusta jäsentymättömäksi. He kokivat, että eivät olleet saaneet oppimispiireissä tablettien käyttämiseen riittävästi pedagogista tukea tai uutta tietoa. Vaikka oppimispiireistä koettiinkin pääasiassa saadun hyötyä, silti noin puolta kasvattajista (n=15) jäi harmittamaan oppimispiirien kokonaisanti: he eivät kokeneet hyötyneensä osallistumisestaan riittävästi tai siinä määrin kuin odottivat. Osaltaan tätä selittää myös se, että monet eivät päässeet osallistumaan oppimispiireihin silloin, kun niitä järjestettiin. Oppimispiirit kuitenkin selvästi myötävaikuttivat siihen, että kasvattajat (n=19) kokivat saaneensa tätä kautta lisää rohkeutta tablettien käyttämiseen. Pedagogiikka ja tablettien käyttöön liittyvät kysymykset sekä uuden oppiminen olivat sitä, mihin kasvattajat toivoivat oppimispiirien painottuvan. He halusivat oppia lisää tableteista yhdessä keskustellen ja tietoa jakaen.

Oppimispiireissä kehitettävää:

Suurin kritiikki oppimispiireihin liittyen kohdistui käytännön toteutukseen. Vastaajat kaipasivat selkeää struktuuria tapaamisiin. Pelkkä yhteinen jutustelu ei riittänyt, vaan nimenomaan pedagogiset kysymykset ja käytännön vinkit olivat niitä, joita kasvattajat kaipasivat. Oppimispiirien tarkoitus jäi myös osalle epäselväksi. Muutama kommentoi sitä, että kun kaikki tekevät suunnilleen samaa, ei saa uutta tietoa. Myös keskustelua toivottiin enemmän ja oppimispiirejä järjestettäväksi tiheämmin ja säännöllisesti ympäri vuoden. Oppimispiireissä vietettyä aikaa ei haluttu käyttää teknisten pulmien selvittelyyn, vaan nimenomaan yhteiseen oppimiseen. Myös oppimispiireihin kaivattiin tasoryhmiä. Oppimispiirien vetäjiltä toivottiin enemmän kokemusta ja perehtyneisyyttä tablettien käyttöön.

eHipsun merkitys kasvattajille pedagogisesti ja oman asiantuntijuuden kannalta (n=26)

Monet kasvattajista kokivat (n=14), että tablettien pedagoginen käyttäminen ei ollut osoittautunut erityisen haastavaksi. Valtaosan (n=22) mielestä tablettien käyttäminen on lisännyt heidän ammattitaitoaan ja he ovat oppineet käyttämään tabletteja pedagogisena työvälineenä omassa työssään. eHipsun nähtiin myös jossakin määrin lisänneen kasvattajien keskinäistä yhteistyötä (n=13). eHipsuun osallistumisen myötä oman asiantuntijuutensa koki lisääntyneen 15 kasvattajaa, ja vain kolmen mielestä eHipsulla ei ollut vaikutusta asiantuntijuuteen. Kasvattajat olivat yhtä mieltä siitä, että tabletit ovat tuoneet pedagogiikkaan uusia sisältöjä. Myös tabletin käyttäminen oli mieluisaa (n=23) ja tabletin käyttötaidot olivat kehittyneet (n=21). Kaikki vastaajat halusivat oppia lisää uutta tabletin pedagogisiin mahdollisuuksiin liittyen.

eHipsun merkitys lasten oppimiselle

Vastoin mediassa usein esitettyä kritiikkiä tableteilla pelaamisen passivoivasta vaikutuksesta ja sosiaalisten kontaktien rajoittumisesta, tähän tutkimukseen osallistuneiden kasvattajien mukaan esiopetusryhmissä tabletit olivat yhteistyön välineitä. Kaikki korostivat sitä, että tableteilla pelataan yhdessä, ei yksin. Kasvattajat myös kertoivat, että pelihetkien aikana lapsilla on runsaasti keskinäistä vuorovaikutusta ja puolet vastaajista koki, että tablettien käyttö on lisännyt lasten ja aikuisten keskinäistä vuorovaikutusta. Kasvattajien mukaan lapset ovat olleet kiinnostuneita tableteista ja oppineet toinen toisiltaan laitteiden käyttämistä. Kasvattajien mielestä tabletit tuovat lasten ulottuville uusia sisältöjä ja mahdollisuuksia (n=33). Yhdessä tabletteja käyttäessään lapset jakavat mielellään tietoaan laitteisiin liittyen, ja tätä tietoa myös sanallistetaan hyvin. Arjessa tablettien käyttäminen edellyttää yhteistä neuvottelua (n=30) ja pääsääntöisesti tablettien käyttäminen ei aiheuta ristiriitatilanteita. Vaikka lapset suhtautuvatkin yleisesti ottaen hyvin kiinnostuneesti tabletteihin, niin kasvattajien mukaan silti osa lapsista (n=13) ei ole kovinkaan innostunut laitteiden käyttämisestä.

Kuten aiemmin todettiin, tablettien käyttö on esiopetusryhmien arjessa hyvin vuorovaikutteista. 12 vastaajan mukaan tabletit ovat vaikuttaneet uusien kaverisuhteiden muodostamiseen. Laitteiden käyttöön ryhmissä liittyy myös tasa-arvo. 24 kasvattajan mielestä tablettien käyttäminen on lisännyt lasten tasa-arvoa, kun taas neljän mielestä tämä ei pitänyt paikkaansa. Lisäksi, 28 vastaajan mukaan, tabletit mahdollistavat myös erityistä tukea tarvitsevien lasten ja maahanmuuttajien tasavertaisen osallisuuden. Voidaankin siis todeta, että eHipsu-hankkeessa lasten väliseen tasa-arvoon ja yhtäläisiin teknologisen osaamisen mahdollisuuksien tarjoamiseen liittyen tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Kyselyssä selvitettiin myös vanhempien kantaa tabletteihin. Kasvattajien mukaan vanhemmat olivat suhtautuneet tabletteihin myönteisesti ja osoittaneet niitä kohtaan kiinnostusta (n=26), mutta kuusi kasvattajaa totesi vanhempien kritisoineen tablettien käyttämistä päiväkodissa.

Mitä tableteilla on tehty esiopetusryhmissä käytännössä?

"

Tabletteja voidaan käyttää monipuolisesti eri asioiden oppimisessa. Tuovat mielenkiintoisen lisän esiopetukseen." Valtaosa tablettien käytöstä liittyi oppimispelien pelaamiseen ja dokumentointiin. Kasvattajat olivat ladanneet tableteille hyviksi katsomiaan oppimispelejä (sisältöinä mm. matematiikka, äidinkieli, ympäristö ja avaruudellinen hahmottaminen, piirtäminen ja tarinat, musiikki, keskittymisen ja tarkkaavaisuuden hahmottaminen, s2-opetus jne.) ja tietoja hyvistä sovelluksista myös jaettiin toisille mielellään. Oppimispelejä arvostettiin niiden monipuolisuuden vuoksi. Myös sitä arvostettiin, että oppimispelissä lapsi saa harjoituksiin paljon toistoja ja palautetta omasta suoriutumisestaan. Pelaamisen lisäksi tiedonhaku, valokuvien ja videoiden ottaminen sekä musiikin tekeminen olivat niitä asioita, joita tableteilla tehtiin arjessa. Monet olivat myös innostuneet tekemään elokuvatrailereita, qr-koodiratoja, sadutusta, kuvan muokkausta tai vaikkapa ympäristön tutkimista kuvasuunnistuksen kautta. Myös omaa arkea tallennettiin: esimerkiksi liikuntatuokioita, leikkejä ja lasten omia tuotoksia videoitiin ja näin ne saatiin talteen digitaalisessa muodossa. Tabletteja hyödynnettiin myös mallirakentelussa ja tableteilla tehtiin erilaisia luovia projekteja, kuten vaikkapa uutiset. Yksi oleellinen näkökulma on kuitenkin se, että tablettien pedagoginen hyödyntäminen vaatii enemmän suunnitteluaikaa: "Kasvattajat tarvitsevat aikaa löytää keinoja ja menetelmiä, joilla tableteista saadaan paras hyöty opetuksessa."

Tabletit ovat mahdollistaneet uudella tavalla lasten oman toimijuuden ja tutkimisen.

"Lapset ovat päässeet vapaasti toteuttamaan itseään, esittämään mielipiteitään ja dokumentoimaan omaan arkipäiväänsä." Lapset ovat ottaneet itse valokuvia ja videoita, tehneet lehden, videoineet erilaisia omia tuotoksiaan ja leikkejään, tehneet kirjoja, elokuvatrailereita, musiikkivideoita, sarjakuvia, ääniä, digitarinoita, animaatioita ja niin edelleen. "Lapset ovat pyytäneet aikuista usein kuvaamaan esim. rakennelmiaan ja katsovat myöhemmin kuvaa ja rakentavat teokset/laitteet/autot/lentokoneet uudestaan mallista. Osallisuutta tämä tukee minusta siten, että lapset kokevat voivansa vaikuttaa omaan tekemiseensä, kun he halutessaan saavat jatkaa leikkiä myöhemmin, vaikka välillä joku toinen olisi leikkinyt samoilla rakennuspalikoilla ja joutunut särkemään toisen tekemän rakennelman."

Tablettien hyöty

"Tabletit ovat hyödyllinen väline esiopetukseen ja ne ovat osa nykypäivää ja tulevaisuutta."

Kasvattajat suhtautuivat tabletteihin innostuneesti. He näkivät laitteen hyödylliseksi välineeksi esiopetukseen. Tablettien nähtiin myös olevan osa nykypäivää ja tulevaisuutta. Lapset ovat usein kasvattajia näppärämpiä tablettien käyttäjiä: eräs kasvattaja totesikin, että tarkkana täytyy olla, sillä lapset osaavat surffata You Tubessa tai latailla maksullisia pelejä laitteille. Tabletin helppokäyttöisyyttä, monipuolisuutta ja hyödyllisyyttä korostettiin. Oppimispelejä voi hyödyntää erilaisissa yksilöllisissä oppimispoluissa ja erityistarpeissa. "Lapsi voi oppia käsitteitä, hienomotoriikkaa, uusia asioita, teknologian käyttöä, rohkaistua ilmaisemaan itseään ja keksimään omia tuotoksia ja kuvaamaan niitä." Tabletti on hyödyllinen myös havainnoinnin ja

dokumentoinnin kannalta. Esimerkiksi vanhemmille voi näyttää tabletilta videon, josta voi katsoa, miten oma lapsi toimii ryhmässä. Myös lapselle tabletti on dokumentoinnin ja itsearvioinnin väline.

"Tablettien myötä lasten itsearviointi on kasvanut ja sen on huomannut kasvattajana itsekin, mikä merkitys sillä on. Lasten havainnointi on saanut uuden välineen, jolla seurata lasten kehitystä ja taitoja."

Tabletti mahdollistaa yhdessä tekemisen ja toimimisen ja erilaisten projektien työstämisen, puhumattakaan hyödyistä tiedon hakemisessa ja lapsen kehityksen eri osa-alueiden tukemisessa. Tabletin etuna on myös se, että lapset ovat innostuneita laitteista ja haluavat pelata ja touhuta tableteilla yhdessä.

"Lapset ovat oppineet paljon yhteisöllisiä taitoja tablettien avulla, pelkästään jo seuraamalla toisten pelejä tai tehtävien tekoa. Tablettien jakaminen, oman vuoron odottaminen ja yhdessä tablettien käyttäminen on kasvattanut lapsia toimimaan yhdessä ja ottamaan toiset huomioon. Toiselle työrauhan ja keskittymisen mahdollisuuden luominen on kehittynyt; lapset osaavat vaatia niitä itsekin ja arvostavat sitä, kun huomaavat itsekin, kuinka ne on tärkeitä."

Tabletti mahdollistaakin lasten tutkivan toiminnan ja toimijuuden uudella tavalla. Tabletti rohkaisee lasta ilmaisemaan itseään ja dokumentoimaan omaa osaamistaan. Erään kasvattajan sanoin esimerkiksi

"lasten kuvaaminen on mahdollistanut lapsen näkyväksi tulemista ja arvostuksen kokemista." Teknologisten taitojen lisäksi laitetta käyttäessä kehittyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, ja erityisesti myös lasten kielelliset taidot esim. maahanmuuttajalapset ja oma äidinkieli sekä S2. Lapset auttavat toinen toistaan laitteen käytössä ja pelien pelaamisessa.

Tablettia pidettiin yhtenä välineenä, joka motivoi oppimaan, ja samalla avaa ovet uudenlaiseen, yhteisöllisempään oppimiseen. Erään kasvattajan mukaan tabletti tuo mielekkyyttä pedagogiikkaan. Tabletti motivoi eri tavalla kuin perinteiset tehtävät. Joskus tablettia voidaan käyttää myös porkkanana: kun ensin tehdään tämä tehtävä, sitten saa harjoitella tabletilla. Eräs kasvattaja kuvasikin, että tabletti auttaa lasta jaksamaan vielä hetken, ja tuottaa onnistumisen elämyksiä niille, joilla on muuten haasteita jaksaa. Koska laitteita ei ole kaikille, käytöstä joutuu sopimaan, tablettia jakamaan toisten kanssa ja harjoittelemaan samalla oman vuoron odottamista. Myös ongelmakohtia löytyy. Jotkut lapset ovat liiankin kiinnostuneita tabletista ja koukkuun jäämisen mahdollisuuden takia peliaikaa ja -mahdollisuuksia täytyy joskus rajoittaakin.

"Minulle eHipsu antaa mahdollisuuden innostaa lapsia ja olla itsekin innoissaan. Tutkiminen ei ole koskaan ollut näin helppoa (minulle ja lapsille)."

"eHipsu-hanke on ollut ryhmän yhteinen juttu, jota kaikki toteuttavat (toisilla osaamista ja osallistumista enemmän ja toisilla vähemmän, mutta kaikki ovat sitoutuneita)."

"Uskon, että tabletit ovat tulleet jäädäkseen esiopetuksen välineeksi."

"Lapset ovat saaneet monia mukavia hetkiä viettää eskarivuoden varrella tablettien seurassa, eikä kynnys tietotekniikan käyttöön ole kenellekään heille este oppimiselle ja tiedon hankkimiselle tulevaisuudessa."

Liitteet:

Merja Koivulan tutkimus eHipsu-hankkeesta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä