Toimintasuunnitelma

Jyväskylän koulujen yhteiset opetusverkon tavoitteet lukuvuosille 2017-2018 ja 2018-2019

Koulu voi valita alla olevista kaikkia kouluja koskevista tavoitteista 1-3 koulukohtaista painopistettä lukuvuodelle 2018-2019. Valinnat kirjataan koulun toimintasuunnitelmaan ja niitä voidaan muokata koulun tilanteeseen sopivaksi.

Laitteet

Tavoitteet 2020:
 • Kaikilla opettajilla on käytössään henkilökohtainen laite. Opettajien henkilökohtaiset laitteet kirjautuvat automaattisesti koulun valitsemaan pilvipalveluun ja tukevat sen käyttöä.
 • Vuosiluokilla 3-9 kaikilla oppilailla on käytössään henkilökohtainen laite. Oppilaiden henkilökohtaiset laitteet kirjautuvat automaattisesti koulun valitsemaan pilvipalveluun ja tukevat sen käyttöä.
Tavoitteet lukuvuodelle 2017-2018:
 • Kaikille kouluille on laadittu sähköisen toimintaympäristön suunnitelma, joiden perusteella suunnitellaan yhteiset hankinnat.
 • Laitehankinnoille luodaan uusi malli, joka hyödyntää leasing -rahoitusta vuoden 2018 alusta, jakaa resursseja aikaisempaa selvemmin ja tasapuolisemmin kouluille ja mahdollistaa sähköisen toimintaympäristön suunnittelun koulukohtaisesti.
 • Kaikilla opettajilla on käytössään henkilökohtainen laite.
 • Oppilailla on käytössään henkilökohtainen päätelaite vuosiluokilla 3-5.
 • Vuosiluokilla 7-9 toteutetaan laitehankintojen välivaihe, jossa kaikilla yläkouluilla on käytössään yhteiskäyttölaitteita vähintään 30%:lle oppilaista.
 • Laitehankinnoissa huomioidaan laitteiden ja pilvipalvelujen yhteensopivuus sekä mahdollisuus käyttää niitä yhteiskäyttölaitteena.
Tavoitteet lukuvuodelle 2018-2019:
 • Laaditaan talousarvio, joka palauttaa hankinnat 1:1 (3-9 lk) tavoitteen mukaisiksi.
 • Kaikille kouluille päivitetään sähköisen toimintaympäristön suunnitelma, joiden perusteella suunnitellaan koulukohtaiset ja yhteiset hankinnat.
 • Kehitetään nykyistä leasing -rahoitukseen perustuvaa hankintamallia, joka jakaa resursseja aikaisempaa selvemmin ja tasapuolisemmin kouluille ja mahdollistaa sähköisen toimintaympäristön suunnittelun koulukohtaisesti.
 • Päivitetään opettajien henkilökohtaisten laitteiden laitekantaa tarpeen mukaan. Selvitetään vähäisellä käytöllä olevien henkilökohtaisten laitteiden tilanne.
 • Oppilailla on käytössään henkilökohtainen päätelaite vuosiluokilla 4-5 ja 7 (5. lk laitteet hankittu jo lukuvuosina 2016-2018).
 • Henkilökohtaisten laitteiden lisäksi kouluilla on käytettävissä yhteiskäyttölaitteita vähintään 1 laite / 3 oppilasta niille oppilaille, joilla ei ole henkilökohtaista laitetta.
 • Laitehankinnoissa huomioidaan laitteiden ja pilvipalvelujen yhteensopivuus sekä mahdollisuus käyttää niitä yhteiskäyttölaitteena.


Palvelut

Tavoitteet 2020:

 • Laitehallinta, tiedostonhallinta, tiedostojen jakaminen sekä sähköisten oppimateriaalien jakaminen tapahtuvat pilvipalvelujen avulla.
 • Koulut voivat valita itse ensisijaisen pilvipalvelunsa. Kouluille tarjotaan käyttöön sekä O365 että Google G Suite palveluja.
 • Käyttäjien ja käyttäjäryhmien (kurssitietojen) tuominen Primuksesta suoraan pilvipalveluihin on selvitetty ja otettu käyttöön.
 • Henkilökohtaisten jaettujen kovalevyjen käytöstä on luovuttu.
 • Pilvipalvelut tukevat opettajien välistä yhteistyötä ja oppilaitosten hallintoa. Hallintoverkon pilvipalvelut on otettu käyttöön.
 • Arvioinnin tukena on sähköinen työväline, joka helpottaa oppilas-, vertais- ja itsearviointia.
 • Sähköisiä oppimisalustoja ja pilvipalveluja hyödynnetään laajasti esim. kasvun kansioiden tekemiseen ja yksilöllisen oppimisen toteuttamiseen.
 • Palvelujen pedagogisen käytön tukena on tukimateriaalipankki, jota oppilaitokset osaavat höydyntää.
 • Palvelut toimivat ympäristö- ja laiteriippumattomasti.
 • Opettajien ja oppilaiden tarvitsemat tärkeimmät palvelut toimivat yhdellä tunnistautumisella.

 

Tavoitteet lukuvuodelle 2017-2018:

 • Kaikilla kouluilla on valittu ja otettu käyttöön pilvipalvelu omien tiedostojen hallintaan sekä koulun yhteisten tiedostojen jakamiseen.
 • Sähköpostia käyttävistä työtavoista siirrytään soveltuvin osin pilvipalvelujen ryhmätyöominaisuuksien hyödyntämiseen.
 • Sähköisten oppimisalustojen ja pilvipalvelujen käyttöä laajennetaan. Niiden avulla toteutetaan mm. oppilaiden kasvun kansioita, yksilöllisen oppimisen menetelmiä sekä jaetaan ja käytetään sähköisiä oppimateriaaleja.
 • Pilotoidaan sähköinen arvioinnin työväline.
 • Opettajat tutustuvat palvelujen tukimateriaalipankkiin ja hyödyntävät sitä.
 • Lukuvuoden aikana laajennetaan pilvihallittujen laitteiden käyttöä ja kerätään käyttäjäkokemuksia pilvihallittujen koneiden soveltuvuudesta opetuskäyttöön.
 • Koulujen tutoropettajille ja cygnnet -tukihenkilöille otetaan käyttöön uusi web-pohjainen työkalu oppilaiden ja opettajien salasanan resetointiin.
 • Oppilaat ja opettajat voivat vaihtaa oppilasverkon salasanansa itse.
 • Wilma-tunnus on integroitu oppilasverkon AD-tunnukseen (cygnnet).
 • Opetusverkon Linux –koneille pystyy kirjautumaan cygnnet –tunnuksella.
 • AD-verkon palvelut on siirretty pilveen.
 • Primuksen oppilastiedot ja ryhmätiedot tuodaan suoraan pilvipalveluihin ilman AD-välivaihetta.
 • ADFS-kirjautumispalvelu päivitetään.
 • Palveluihin kirjautumisessa on siirrytty uutta tietosuojalakia (voimaan 2018) noudattavaan käytäntöön, jossa alaikäisellä oppilaalla on oltava aina huoltajalupa opetusverkon palvelujen käyttöön.
 • Tietojärjestelmä- ja tietosuojaselosteet päivitetään uuden tietosuojalain mukaisiksi.
 • Uusi tietosuojalaki huomioidaan kolmannen osapuolen järjestelmiin kirjautumisessa.

Tavoitteet lukuvuodelle 2018-2019:

 • Kaikilla kouluilla on otettu käyttöön pilvipalvelu omien tiedostojen hallintaan sekä koulun yhteisten tiedostojen jakamiseen. Koulujen kanssa käydään sähköisen toimintaympäristön suunnittelukokoukset, joissa yhtenä sisältönä on pilvipalveluiden käytön suunnitelma. Kouluille valmistellaan suunnitelmapohja, jossa esillä on valmiita vaihtoehtoja. Suunnitelma liittyy sekä opetusverkon että hallinnon työvälineiden käyttö.
 • Hallinnon työvälineeksi otetaan käyttöön hallinnon O365 palvelu, kun se on mahdollista.
 • Tehdään opetusverkon tulevaisuuden järjestelmäarkkitehtuuriselvitys kustannusvaikutuksineen eri vaihtoehdoista.
 • Henkilökohtaisten levyjakojen (ns. K-asemat) käytöstä on luovuttu ja ne on korvattu pilvitallennuksella (1.1.2019, huomioidaan hallintoverkon O365 aikataulu). 
 • Sähköisten oppimisalustojen ja pilvipalvelujen käyttöä laajennetaan. Niiden avulla toteutetaan mm. oppilaiden kasvun kansioita, yksilöllisen oppimisen menetelmiä sekä jaetaan ja käytetään sähköisiä oppimateriaaleja.
 • Laajennetaan Peda.netin sähköisen arvioinnin työvälineen käyttöä. Muiden arviointityövälineiden kehittymistä seurataan.
 • Opettajat tutustuvat palvelujen tukimateriaalipankkeihin ja hyödyntävät sitä. Koulujen sivuille tehdään linkitykset materiaalipankkeihin.
 • Tarkistetaan, että koulujen kotisivujen linkit eri palveluihin menevät oikeaan paikkaan ja oletus on kaikilla sama.
 • Lukuvuoden aikana laajennetaan pilvihallittujen laitteiden käyttöä, ratkaistaan laitteiden ja AV-laitteiden yhteensopivuuden ongelmia sekä pilvikoneilta tulostaminen.
 • Koulujen tutoropettajille ja cygnnet -tukihenkilöille otetaan käyttöön uusi työkalu oppilaiden ja opettajien salasanan resetointiin.
 • Otetaan käyttöön salasanojen itseresetointityökalu. Oppilaat ja opettajat voivat vaihtaa oppilasverkon salasanansa itse.
 • Selvitetään oppilaiden ja opettajien salasanojen vaihdolle paras ajankohta. Mitoitetaan salasanan vanheneminen sen perusteella. Alustavasti noin vuosi.
 • Wilma-tunnus on integroitu oppilasverkon AD-tunnukseen (cygnnet).
 • Opetusverkon Linux –koneille pystyy kirjautumaan cygnnet –tunnuksella.
 • Selvitetään käyttäjän (opettaja) omaan valintaan perustuva oppilasryhmän synkronointi Primuksesta pilvipalveluihin ja Teams -työtilaan liittyminen liittymiskoodilla.
 • Kolmannen osapuolen palveluihin kirjautumisessa on siirrytty uutta tietosuojalakia (voimaan 2018) noudattavaan Jyväskylän kaupungin yhteiseen käytäntöön.
 • Tietojärjestelmä- ja tietosuojaselosteet päivitetään uuden tietosuojalain mukaisiksi.
 • Palvelusopimukset päivitetään uuden tietosuojalain vaatimusten mukaisiksi.


Verkot

Tavoitteet 2020:

 • Kaikissa oppilaitoksissa on koko oppilaitoksen kattava ja kapasiteetiltään riittävä avoin langaton verkko.
 • Langattomassa verkossa voidaan siirtää myös kuvaa AV-laitteiden välillä.
 • Tulostaminen on mahdollista myös OpetusWLAN -verkon kautta.

Tavoitteet lukuvuodelle 2017-2018:

 • Varmennetaan, että kaikkien koulujen langaton verkon kapasiteetti vastaa lähivuosien liikenne- ja laitemäärän tuomia tarpeita. Asia kartoitetaan koulukohtaisissa sähköisen ympäristön suunnitelmissa ja tietohallinto tekee tarvittavat verkkojen parantamisen toimenpiteet.
 • Testataan langattoman AV-tiedonsiirron ratkaisut eri laitteille ja mahdollistetaan niiden käyttö.
 • Testataan langattoman tulostuksen ratkaisut ja mahdollistetaan niiden käyttö. Laaditaan tarvittavat ohjeet.

Tavoitteet lukuvuodelle 2018-2019:

 • Tulostaminen on mahdollista myös pilvikoneilla ja OpetusWLAN -verkon kautta.


AV-tekniikka

Tavoitteet 2020:

 • Koulujen AV-teknisestä laitteistosta yli 80% on päivitetty vastaamaan tämän päivän ja lähitulevaisuuden tarpeita.
 • Koulujen AV-varustelua tasa-arvoistetaan hankintaresurssien mahdollistamalla tavalla.
 • AV-tekniikan kehittymistä seurataan jatkuvasti ja tulevaisuuden ratkaisut mallinnetaan malliluokkiin.

Tavoitteet lukuvuodelle 2017-2018:

 • Laaditaan ja resurssoidaan "päivityspaketit", joiden perusteella koulujen eri tilaratkaisujen AV-hankinnat toteutetaan.
 • Otetaan käyttöön toimintaohje, miten AV-laitteiden uusiminen käytännössä toteutetaan ja miten koulujen välistä tasa-arvoa edistetään.
 • Siirrytään osin leasing -rahoitukseen vuoden 2018 alusta.
 • Testataan langattoman AV-tiedonsiirron ratkaisut ja mahdollistetaan niiden käyttö.

Tavoitteet lukuvuodelle 2018-2019:

 • Laaditaan ja resurssoidaan "päivityspaketit", joiden perusteella koulujen eri tilaratkaisujen AV-hankinnat toteutetaan.
 • AV-laitteet ovat mukana koulun sähköisen toimintaympäristön suunnittelussa.
 • Siirrytään osin leasing -rahoitukseen vuoden 2019 alusta.
 • Luokkien AV-laitteiden päivityksen yhteydessä otetaan käyttöön langattoman AV-tiedonsiirron ratkaisut.


Ohjelmointi, robotiikka ja 3D, 

TVT-lainaamo

Tavoitteet 2020:

 • Ohjelmoinnin ja robotiikan opetus on osa normaalia opetussuunnitelman toteuttamista.
 • Kouluissa hyödynnetään 3D-tulostinten mahdollisuuksia opetuksessa.
 • Koulut pystyvät hyödyntämään tarvittaessa virtuaalitodellisuutta opetuksessa.

Tavoitteet lukuvuodelle 2017-2018:

 • Kaikille kouluille hankitaan ohjelmoinnin ja robotiikan opetuksen välineet.
 • Vuosiluokille 7-9 hankitaan 3D-tulostimet.
 • TVT-lainaamoon hankitaan virtuaalitodellisuuden hyödyntämiseen tarvittava välineistö.
 • TVT-lainaamoon hankitaan koulujen välineitä täydentäviä ohjelmoinnin ja robotiikan sekä virtuaaliopetuksen välineitä.
 • Kouluilla osataan hyödyntää ohjelmoinnin ja robotiikan tukimateriaaleja.

Tavoitteet lukuvuodelle 2018-2019:

 • Vuosiluokille 7-9 hankitaan 3D-tulostimet.
 • TVT-lainaamoon hankitaan virtuaalitodellisuuden hyödyntämiseen tarvittava välineistö.
 • TVT-lainaamoa täydennetään ohjelmoinnin ja robotiikan sekä virtuaaliopetuksen välineiden osalta.


TVT-OPS

Tavoitteet 2020:

 • TVT-OPS päivitetään vuosittain ja se toteutuu kaikilla kouluilla.

Tavoitteet lukuvuodelle 2017-2018:

 • Opettajia koulutetaan edelleen TVT-OPSin vaatimiin taitoihin ja opettajat saavat riittävästi tukea TVT-OPSin toteuttamiseen.
 • TVT-OPSin ja opetussuunnitelman tueksi jatketaan tukimateriaalipankin kehittämistä. Kaikkia opettajia tiedotetaan tukimateriaaleista ja ohjataan niiden käyttöön.

Tavoitteet lukuvuodelle 2018-2019:

 • Opettajia koulutetaan edelleen TVT-OPSin vaatimiin taitoihin ja opettajat saavat riittävästi tukea TVT-OPSin toteuttamiseen.
 • TVT-OPSin ja opetussuunnitelman tueksi jatketaan tukimateriaalipankin kehittämistä. Kaikkia opettajia tiedotetaan tukimateriaaleista ja ohjataan niiden käyttöön.


Tuki, koulutus ja tukimateriaali:

Tavoitteet 2020:

 • Kaikilla kouluilla on toimiva TVT-tuki ja opettajat saavat riittävästi tarvetta vastaavaa koulutusta.
 • TVT-tuki ja tutoropettajatoiminta ei ole enää hankerahoituksen varassa. Tutortoiminta on resurssoitu tarvetta vastaavaksi.
 • Koulujen käytössä on aktiivisesti päivittyvä OPS-tukimateriaalipankki.
 • Opettajien TVT-osaamisen kehittymistä seurataan järjestelmällisesti.

Tavoitteet lukuvuodelle 2017-2018:

 • Kaikilla kouluilla on siirrytty koulukohtaiseen tutortoimintaan.
 • Kaikki tutoropettajat ovat käyneet tutoropettajan koulutuksen.
 • Tutoropettajien verkosto toimii aktiivisesti ja kouluttautuu säännöllisesti.
 • Kaikki opettajat tietävät mistä saa tukea eri tilanteisiin.
 • OPS-tukimateriaalia ja TVT-ohjeita/materiaaleja osataan hyödyntää kaikilla kouluilla.
 • Koulut toteuttavat opettajien taitotasokartoituksen, jonka perusteella tukea ja koulutusta suunnitellaan.

Tavoitteet lukuvuodelle 2018-2019:

 • Laajennetaan digiagentti -toimintaa, jossa oppilaat toimivat vertaistukena.
 • Tarkennetaan tutoropettajien resurssin käyttöä yhteistyössä työnantajan, rahoittajan ja OAJ:n kanssa.
 • Selvitetään teknisen tuen nykytila ja tarve. Tehdään suunnitelma yhteistyössä työnantajan ja OAJ:n kanssa teknisen tuen resurssin saamiseksi ajan tasalle.
 • Laaditaan jatkohakemus tutortoiminnan rahoittamiseksi hankerahalla.
 • Selvitetään tietohallinnon uuden helpdeskin käyttömahdollisuus teknisten tukipyyntöjen välittämiseen.
 • Myös uudet tutoropettajat kouluttautuvat tehtäväänsä.
 • Tutoropettajien verkosto toimii aktiivisesti ja kouluttautuu säännöllisesti.
 • Kaikki opettajat tietävät mistä saa tukea eri tilanteisiin.
 • OPS-tukimateriaalia ja TVT-ohjeita/materiaaleja osataan hyödyntää kaikilla kouluilla.
 • Koulut toteuttavat opettajien taitotasokartoituksen, jonka perusteella tukea ja koulutusta suunnitellaan.
 • Toteutetaan sähköisen toimintaympäristön tyytyväisyys- ja toivekysely.