3. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat

3. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat

Yhteisöllisellä oppilashuollolla tarkoitetaan koulujen toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilasyhteisössä edistetään oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuuta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllisen oppilashuolton edistäminen kuuluu kaikille opiskeluyhteisössä työskenteleville osana heidän päivittäistä toimintaansa. Oppilashuollossa siirretään painopistettä ongelmien ratkaisemisesta ennaltaehkäisyn suuntaan. Ennaltaehkäisyn keinona on ensisijaisesti yhteisöllinen oppilashuolto, jolla tuetaan koko oppilasyhteisöä.

Koulukohtainen oppilashuoltaryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Sen keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen. Ryhmään kuuluvat rehtori, kuraattori, opo, psykologi, kouluterveydenhoitaja ja rehtorin nimeämät muut henkilöt. Huoltajien (vanhempainyhdistys) ja oppilaiden edustajat (oppilaskunnan hallituksen pj.) kutsutaan mukaan yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön. Ryhmän kokoonpano vaihtelee käsiteltävän asian tai teeman mukaan. Ryhmä kokoontuu vähintään 2-3 kertaa lukukaudessa.

Kouluyhteisön hyvinvointia, terveellisyyttä ja viihtyisyyttä lisätään esim. kerhotoiminnan ja kummioppilastoiminnan avulla. Myös oppilaskuntatoiminta kuuluu yhteisölliseen oppilashuoltoon. Vuosittain päivitetään koulun oma pelastussuunnitelma (liitteenä suunnitelmassa), jonka avulla pyritään takaamaan turvallinen oppimisympäristö.

Yhteisöllinen oppilashuolto koulun tasolla

Yhteisöllinen oppilashuolto viimeisin.jpgKoulukohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintatavat ja käytännöt:
Oppilashuollon tavoitteena on kasvatus- ja opetustyön järjestäminen ja tukeminen siten, että oppilaiden yksilölliset tarpeet ja heidän fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehityksensä tulevat turvatuksi.

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (jossa mukana koulun henkilökuntaa ja tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita) kokoontuu tarvittaessa rehtorin kokoon kutsumana. Käsiteltäviä asioita ovat mm. koulun ilmapiiri, henkilöstöasiat, ympäristöasiat.

Viihtyvyys, turvallisuus ja osallisuus sekä hyvien tapojen ja yhteisöllisyyden edistäminen
• oppilaskunta
• Bioenergiset
• Kiva-koulu
• yhteiset tapahtumat

Kodin ja koulun yhteistyö
• arviointikeskustelut
• viestintä ja tiedottaminen
• vanhempien toimikunta
• lapsen koulunkäynnin tukeminen
• opetukseen osallistuminen


Muu yhteistyö eri tahojen kanssa

Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus
Yhteistyötä kouluympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyen tehdään kunnan kiinteistöhuollon, ruoka- ja siivoushuollon ja palo- ja pelastuslaitoksen kanssa. Terveysneuvonnan ja terveystiedon osalta yhteistyötä tehdään kouluterveydenhuollon kanssa. Nämä eri tahot voivat käydä koululla pitämässä myös oppitunteja oppilaille.

Järjestyssäännöt
Koulujen järjestyssäännöt on laadittu yhteistyönä. Sääntöjen tarkoituksena on tehdä koulusta turvallinen ja viihtyisä yhteisö.

Tapaturmat
Tapaturmien ehkäisemisestä sekä ensiavun järjestämisestä ja hoitoonohjauksesta on määrätty Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Tapaturman sattuessa oppilaalle annetaan koulussa välitön ensiapu. Tapaturmasta tiedotetaan huoltajalla ja oppilas ohjataan tarvittessa jatkohoitoon.

Pelastussuunnitelma
Koulun pelastussuunnitelmassa määritellään toimintaohjeet erilaisissa onnettomuus-, tapaturma-, vaara- ja vahinkotilanteissa. Koululla huolehditaan, että ensiapukaapissa on tarvittavat ensiaputarvikkeet.

Päihteet
Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäisemisesta ja käyttöön puuttumisesta määritetään laissa. Lain mukaan tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta. Koulumme on täysin savuton alue. Tupakointikieltoa osoittavat opasteet ovat näkyvillä koulun ovien läheisyydessä ja ohjeistavat näin myös koulutilojen iltakäyttäjiä. Kiellettyjen aineiden hallussapito on määritelty koulun järjestyssäännöissä ja siellä on myös toimintaohjeet henkilökunnalle ko. tilanteen sattuessa.

Koulukuljetukset
Koulukuljetuksia koskeva ohjeistus löytyy peruskoululaista- ja asetuksesta. Koulullamme koulukuljetuksista vastaa Haapaveden taksi sekä linja-autoyhtiöt.

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan kyyditysoppilaille, joilla on ns. odotustunteja on oltava ohjattua toimintaa koulun tiloissa. Koulullamme odotustuntilaisten valvonnasta vastaavat koulunkäynninohjaajat.

Suojaaminen väkivallalta ja kiusaamiselta
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja arviointisuunnitelmassa on ohjeet oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Tärkeää on, että oppilaalla on rohkeutta tulla kertomaan aikuiselle kiusaamisesta. Kiusaamiseen on puututtava välittömästi. Koulumme järjestyssäännöt kieltävät kaikenlaisen kiusaamisen. Tapaukset pyritään käsittelemään välittömästi asianomaisten kanssa. Koulullamme pyritään ennaltaehkäisemään kiusaamista esim. kummioppilastoiminnalla, oppilaskunnan toiminnalla ja luokkien yhteishengen luonnilla. Oppilaille tehdään myös kyselyjä, joissa käsitellään kiusaamista. Yhteistoiminnan tärkeyttä ja erilaisuuden hyväksymistä käsitellään luokkien kanssa ympäri vuoden. Kotien kanssa tehdään tarvittaessa yhteistyötä.

Se, joka tietää kiusaamisesta on velvollinen puuttumaan asiaan, on hän sitten vanhempi tai joku koulun henkilökunnasta. Myös oppilaiden tulee kertoa asiasta aina aikuiselle. Kiusaamistilanteet käsitellään koululla opettajan tai rehtorin johdolla. On hyvä kuulla molempia osapuolia ja sen pohjalta pyrkiä sovintoon asianomaisten kanssa. Alakouluilla keskustelu, asian sopiminen ja anteeksi pyytäminen ovat ensisijaiset käsittelymallit. Jos tilanne toistuu, niin sitten pidetään kasvatuskeskustelu, jossa voi olla myös vanhemmat mukana. Tilannetta seurataan aina myös asian käsittelyn jälkeenkin. Kasvatuskeskustelut kirjataan. Jatkoseuraamuksena voi olla jälki-istunto.