2. Oppilashuollon tarve, oppilashuoltopalvelut ja henkilöstön tehtävät

Oppilashuollon kokonaistarve

Oppilashuollon kokonaistarve
Haapaveden kaupungin perusopetuksessa opiskelee yhteensä n. 1000 oppilasta.
Perusopetusta järjestetään kuudella alakoululla ja yhdellä yläkoululla.

Oppilashuollon palvelut
Kunnan sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut järjestää Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi.
Haapaveden perheneuvolassa toimii psykologi.

Psykologi Seija Leinosen puhelinajat ma klo 8:30 - 10:00 sekä pe klo 12:00 - 13:00
p.044 7591 507

Koulukuraattori Sirpa Sulkala p. 044 7591 293.

Sosiaalitoimen palveluohjaus (perheneuvolan sosiaalityöntekijä) 044 7591 486 virka-aikoina.
Yhteydenottopyynnön voi jättää myös sähköpostiin palveluohjaus@haapavesi.fiKouluterveydenhuolto järjestetään kouluilla:

Yläkoulu ja Mäkirinteen koulu, ma-ke ja pe klo 8:00 - 10:00,
terveydenhoitaja Kati Häkki p.044 759 1650

Hyttikallion koulu, ti ja pe klo 8:00 - 16:00,
terveydenhoitaja Mirva Heikkilä p.044 759 1421

Humalojan, Mieluskylän, Vatjusjärven ja Vattukylän koulut vuoroviikoin ke klo 08:00 - 16:00,
terveydenhoitaja Jaana SarjaKoulukuraattori ja koulupsykologi

Kuraattori
Koulun sosiaalityön asiantuntija ja oppilashuollollisten palvelujen edustaja.
Tehtävät ja asiantuntemus:
 • Tukee oppilaiden hyvinvointia, arjen sujumista, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä vuorovaikutussuhteita
 • Poissaolot, koulunkäynnin laiminlyönnit, uhmakkuus, sääntöjen rikkominen, motivaatio-ongelmat, sosiaalisten suhteiden pulmat ja kiusaaminen
 • Tarjoaa asiantuntemustaan ja tukeaan koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin ja perhetilanteeseen liittyviin pulmiin tai oppilaan elämässä tapahtuviin muutoksiin
 • sosiaalinen selvitys
 • osallistuu monialaiseen asiantuntijaryhmään tapauskohtaisesti tarvittaessa kutsuttuna
 • osallistuu yhteisölliseen oppilashuoltoon ja koulukohtaiseen oppiashuoltoryhmään
 • koulunkäynnin nivelvaiheet

Koulupsykologi

Oppilashuollollisten palvelujen edustaja.
Tehtävät ja asiantuntemus:
 • psykologinen kehitys, psyykkinen hyvinvointi ja oppimisen psykologia
 • laaja tehtäväkokonaisuus: asiakastyö, konsultointi, perhetyö
 • psykologinen arviointi, neuvottelut, tutkimukset, lausunnot
 • osallistuu monialaiseen asiantuntijaryhmään tapauskohtaisesti tarvittaessa kutsuttun
 • osallistuu koulukohtaiseen yhteisölliseen oppilashuoltoon
 • toimintamallien kehittäminen aja arviointi


Oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalvelut on järjestettävä siten, että oppilas voi tarvittaessa päästä omasta halustaan keskustelemaan henkilökohtaisessa tapaamisessa joko psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä ja kiireellisessä asiassa samana tai seuraavana työpäivänä.

Oppilaitoksen opettaja on velvollinen ottamaan yhteyttä opiskeluhuollon kuraattoriin tai psykologiin silloin, kun hän toteaa oppilaalla kyseisten palvelujen tarpeen. Oppilaan huoltajille tulee ilmoittaa oppilaan ohjaamisesta kuraattorille tai psykologille. Alaikäisellä opiskelijalla on kuitenkin oikeus kieltää psykologi- tai kuraattorikäyntinsä ilmoittaminen huoltajille, mikäli hänen ikänsä ja kehitystasonsa sekä asian laatu huomioon ottaen salaaminen ei ole selvästi lapsen edun vastaista. Arvion alaikäisen edun toteutumisesta tekee opiskeluhuollon sosiaali- tai terveysalan ammattihenkilö. Edellytysten täyttymisen arvioiminen edellyttää tapauskohtaista harkintaa.

Palveluohjaus

Palveluohjauksen tavoitteena on tarjota varhaisessa vaiheessa tukea ja oikeanlaista apua lasten ja nuorten ongelmiin, jotka vaikeuttavat heidän koulunkäyntiään tai arjen sujumista.
Kouluilta voi ottaa yhteyttä lapsia ja nuoria koskevissa huolissa. Yhteydenoton saanut palveluohjaaja arvioi tilannetta saamiensa tietojen perusteella ja kokoaa tarvittavat ammattihenkilöt koolle asian käsittelemiseksi. Asioiden käsittely tapahtuu yhteistyössä lapsen tai nuoren ja hänen vanhempiensa ja koulun kanssa.

Kouluterveydenhoitaja

Oppilashuollollisten palvelujen edustaja.
Tehtävät ja asiantuntemus:
 • terveydenhoidon ja terveyden edistäminen
 • oppilaiden kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin seuraaminen
 • terveystarkastukset
 • vastaanoto
 • jatkotutkimuksiin ohjaaminen
 • oppilaitosyhteisön hyvinvointi
 • osallistuu monialaiseen asiantuntijaryhmään tapauskohtaisesti tarvittaessa kutsuttuna
 • osallistuu yhteisölliseen oppilashuoltoon ja koulukohtaiseen oppilashuoltoryhmään

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut järjestetään terveydenhuoltolain ja asetuksen 338/2011 mukaisesti. Opiskelijan on päästävä määräaikaisiin ja tarpeenmukaisiin terveystarkastuksiin terveydenhoitajalle sekä lääkärille. Tarkastusten sisältöjen on oltava riittävän laajat sekä säädösten ja ohjeiden mukaiset. Terveydenhoitajan palvelut koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on järjestettävä siten, että päivinä, jolloin terveydenhoitaja työskentelee kyseisessä oppilaitoksessa, hänen vastaanotolleen voi päästä ilman ajanvarausta ennalta ilmoitettuina ajankohtina. Muulloin terveydenhoitaja voi olla esimerkiksi puhelimella tavoitettavissa.

Koulujen henkilöstön vastuut ja tehtävät oppilashuollossa

Rehtori
 • Rehtori vastaa oppilashuollosta koulussaan.
 • Osallistuu tarvittaessa monialaiseen asiantuntijaryhmään.
 • Rehtori voidaan nimetä oppilashuoltoryhmän vastuuhenkilöksi.
 • Ylläpitää ja valvoo oppilashuoltorekisteriä.
Luokanopettaja / luokanvalvoja ja erityisluokanopettaja
Oppilashuolto on opettajan perustyötä.
 • Edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia, turvallisuutta ja arjen hallintaa
 • Huolehtii oppilaista ja oppilasryhmästä
 • Seuraa yksittäisten oppilaiden oppimista, työskentelyä ja hyvinvointia
 • Seuraa oppilaiden poissaoloja ja toimii niissä ohjeistuksen mukaan
 • Osallistuu monialaiseen asiantuntijaryhmään tapauskohtaisesti tarvittaessa kutsuttuna
 • Osallistuu yhteisölliseen oppilashuoltoon
 • Yhteistyö koulun ja kodin välillä
Erityisopettaja
 • Osallistuu oman asiantuntijuuden mukaan
 • Kolmiportainen tuki
 • Osallistuu monialaiseen asiantuntijaryhmään tapauskohtaisesti tarvittaessa kutsuttuna
 • Osallistuu yhteisölliseen oppilashuoltoon ja koulukohtaiseen oppilashuoltoryhmään