5. Yhteistyö oppilashuollossa oppilaiden ja huoltajien kanssa

5. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajien kanssa

Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan Haapavedellä sekä yhteisö- että yksilötasolla. Yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen, tasavertaisuus ja keskinäinen kunnioitus.
Oppilashuollon toimintaperiaatteita käydään läpi koulun vanhempainilloissa.

Yhteistyö yhteisötasolla
Huoltajille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua koulun arkeen ja osallistua yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä koulun toiminnan ja kasvatustyön tavoitteiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen yhdessä koulun henkilöstön ja oppilaiden kanssa. Syksyn ensimmäisessä yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmän tapaamisessa paikalla aina myös vanhempien ja oppilaiden edustaja.
Yhteinen arvopohdinta luo perustaa yhteiselle kasvatustyölle ja oppilaiden hyvinvoinnille. Huoltajalla on halutessaan oikeus seurata opetusta.

Yhteistyö yksilötasolla
Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää oppilaan onnistuneen koulunkäynnin ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. Voidakseen huolehtia kasvatustehtävästään, huoltajan tulee saada riittävästi tietoa lapsensa oppimisen ja kasvun edistymisestä sekä mahdollisista poissaoloista välittömästi. Opettajien on oltava huoltajan kanssa aktiivisesti yhteistyössä niin, että huoltaja voi osaltaan tukea lapsensa hyvinvointia ja terveyttä sekä tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä. Vuorovaikutus huoltajien kanssa lisää opettajan oppilaantuntemusta ja auttaa häntä opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Yhteistyön yhtenä toimintamallina käytetään huoltajille vapaaehtoista Lapset Puheeksi-keskustelua kolmannella ja seitsemännellä luokalla.

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö korostuu koulun siirtymävaiheissa ja kun oppilas tarvitsee oppilashuollollista ja/tai tukea oppimisessaan. Ensimmäinen tuen muoto on kodin ja koulun yhteistyö. Tuolloin voidaan sopia esim. tukiopetuksista, menettelyistä läksyjen suhteen jne. Huoltajat ottavat aktiivisen roolin koulunkäynnin tukijana.


Arviointi osana oppilashuoltoa
Yhteistyö vanhempien kanssa on osa hyvää arviointia. Opettajien tulee esittää huoltajille ja oppilaille arvioinnin keskeiset periaatteet ja käytännöt. Luokanopettajat, aineenopettajat ja luokanvalvojat huolehtivat, että he saavat riittävän usein tietoa oppilaan yleisestä edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä.

Jos oppilas saa kokeesta hylätyn arvosanan, luokanopettaja / aineenopettaja ottaa heti yhteyttä huoltajaan. Asiaa voidaan alkaa ratkaista kolmiportaisen tuen tukitoimin, yksilökohtaisen oppilashuollon toimenpitein tai molempina.

Mahdollisista nelosuhkista ja hyväksytyn arvosanan saamisen ehdoista tiedotetaan huoltajaa sekä soittamalla, että kirjallisesti Wilmassa syyslukukaudella viimeistään marraskuun lopussa, keväällä huhtikuun lopussa.