6. Oppilashuoltosuunnitelman toteutuminen ja seuranta

6. Oppilashuollon toteuttamisen arviointi ja seuranta

Lukuvuonna 2017-2018 oppilashuoltoa toteutetaan kaikissa perusopetuksen kouluissa tämän suunnitelman mukaisesti. Suunnitelman toimivuutta arvioidaan huhtikuussa 2018 ja suunnitelmaa päivitetään esiin tulleiden muutostarpeiden mukaan.


Oppilashuollon ohjausryhmä (rehtorikokous, sivistysjohtaja)
Opetuksen ja koulutuksen järjestäjä vastaa opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Opetuksen järjestäjä vastaa viranomaisten kanssa oppilashuollon kokonaisuuden omavalvonnan toteutumisesta. Oppilashuollon arviointi suoritetaan lukuvuoden päättyessä kunnan oppilashuollon ohjausryhmässä.

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä
Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Vastuu oppilashuollon järjetämisestä on rehtorilla, joka kerää oppilashuollon järjestämisestä palautetta oppilailta, opettajilta, koulun henkilöstöltä, huoltajilta sekä oppilashuollon eri toimijoilta.

Koulukohtaisen oppilashuollon jatkuvuus ja kehittäminen
Keskeisistä oppilashuollon arvioinnissa esiin nousseista asioista tiedotetaan oppilaita, huoltajia ja yhteistyötahoja syksyn ensimmäisessä koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä sekä vanhempainilloissa ja/tai Wilmaviestillä. Kehittämistä edellyttävät asiat kirjataan lukuvuoden alussa koulujen työsuunnitelmiin ja otetaan huomioon yhteisöllisen oppilashuollon toimenpiteissä.