Alakoulujen ja yläkoulun järjestyssäännöt

Alakoulujen järjestyssäännöt

HAAPAVEDEN ALAKOULUJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1.) Kouluun tulee saapua ajoissa. Sisälle saa tulla vasta kellon soitua. Poikkeuksista sisätiloihin tulemisesta ilmoitetaan erikseen.

2.) Oppilaan tulee suorittaa annetut kotitehtävät ja työskennellä koulussa tunnollisesti, vastuullisesti ja käyttäytyä asiallisesti.

3.) Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa.

4.) Päällysvaatteet ja ulkokengät järjestetään niille kuuluville paikoille ennen luokkaan siirtymistä.

5.) Koulussa työskennellään toisia häiritsemättä. Häiritsevä oppilas voidaan poistaa opetustilasta.

6.) Koulun tiloissa liikutaan rauhallisesti kävellen ja melua aiheuttamatta.

7.) Välitunnit vietetään koulun piha-alueella. Kellon soitua siirrytään reippaasti luokkaan omalle paikalle.

8.) Koulussa ja koulumatkalla noudatetaan hyviä tapoja ja liikennesääntöjä kaikissa tilanteissa. Koulu tiedottaa tapahtuneista häiriöistä kotiin.

9.) Kouluun voi jäädä oppituntien jälkeen vain, jos on mukana ohjatussa toiminnassa.

10.) Kaikkien velvollisuutena on huolehtia koulun ja piha-alueen siisteydestä. Oppilaalla on velvollisuus siivota aiheuttamansa sotku.

11.) Koulun ja toisten omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Aiheutetut vahingot on korvattava vahingonkorvauslain mukaan.

12.) Teknisiä laitteita kuten koneita, AV-välineitä yms. oppilas ei saa käyttää/käsitellä ilman lupaa.

13.) Oppilas ei saa tuoda kouluun eikä työpäivän aikana pitää hallussa kouluun kuulumattomia esineitä tai aineita.

14.) Rehtorilla tai opettajalla on oikeus pyytää oppilasta antamaan pois kielletty tai vaarallisena pidetty sekä opetuksen häiritsemiseen käytetty esine tai aine.

15.) Jos oppilas kieltäytyy luovuttamasta pyydettyä esinettä tai ainetta, opettaja tai rehtori saavat ottaa sen haltuunsa oppilaalta.

16.)Kaikkia koulun henkilökuntaan kuuluvien antamia ohjeita on noudatettava.

17.)Näiden sääntöjen tarkoituksena on tehdä koulustamme kaikille viihtyisä ja turvallinen oppimisympäristö.

Yläkoulun järjestyssäännöt

Haapaveden kaupungin peruskoulun yläkoulun järjestyssäännöt

Päivitetty 1/2017

Yleistä

Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (PL 25 ja 26§) Esimerkiksi tervehtiminen ja sopiva puhuttelu kuuluvat hyvään käytökseen. Järjestyssäännöillä pyritään takaamaan turvallisuus, työrauha ja viihtyvyys.

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan. Sukupuolten tasa-arvo, kielellisten, kulttuuristen ja uskonnollisten vähemmistön oikeuksien toteutuminen otetaan koulussa huomioon.

Asialliseen käytökseen kuuluu myös asianmukainen pukeutuminen. Siihen kuuluu tarkoituksenmukainen pukeutuminen esim. sään mukaan. Pukeutuminen ei saa loukata toisia tai olla hyvän tavan vastaista.

Me kaikki kouluyhteisön jäsenet olemme vastuussa omasta ja työyhteisömme hyvinvoinnista. Henkinen tai ruumiillinen väkivalta tai kiusanteko on ehdottomasti kielletty kaikilta kouluyhteisön jäseniltä. Em. asioista on heti ilmoitettava opettajalle, rehtorille, kuraattorille tai kouluyhteisön muulle aikuiselle jäsenelle asiasta tehdyn toimintamallin mukaan.

Koulunkäyntiin liittyvissä huolissa oppilas voi kääntyä huoltajansa, luokanvalvojansa, opettajien, kuraattorin, terveydenhoitajan, opinto-ohjaajan tai rehtorin puoleen. Jos ongelmia ilmenee, huoltajien toivotaan ottavan yhteyttä kouluun. Tapaturman sattuessa siitä tulee välittömästi ilmoittaa lähimmälle opettajalle.

II Koulualue ja kouluaika

Koulualueella tarkoitetaan koulurakennuksia ja muita mahdollisia opetustiloja sekä niiden piha-alueita. Lukion ja Mäkirinteen alueet ovat myös koulualuetta. Kirjaston sisäpiha. Liitteenä kartta (Liite 3). Koulun välituntialue on pyörätelineisiin rajoittuva sisäpiha.

Kouluajaksi lasketaan lukujärjestyksen mukainen työpäivä ja 15 min ennen ja jälkeen sen lisäksi. Kouluajaksi lasketaan myös muut koulun järjestämät tilaisuudet, kuten retket, luokkaretket, leirikoulut, tutustumiskäynnit, kerhot, illanvietot, työharjoittelu yms.

III Päivittäinen työskentely

1. Oppitunnit

Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti koulun työjärjestyksessä ilmoitettuina ajankohtina. Oppitunnit loppuvat kellonsoittoon. Työpäivä aloitetaan lyhyellä koulutyötä tukevalla päivänavauksella. Jos oppilas myöhästyy ensimmäiseltä oppitunnilta, hänen tulee odottaa käytävällä päivänavauksen loppumista. Hyvää käytöstä myöhästyttäessä on esittää anteeksipyyntö ja kertoa syy myöhästymiseensä.

Ennen oppitunnin alkamista oppilaat odottavat opettajaansa luokkansa edessä. Päällysvaatteet laitetaan käytävän naulakkoon. Rahaa ja arvotavaraa ei tule jättää taskuihin eikä käytävällä oleviin laukkuihin.

Omien eväiden syöminen ja juominen oppitunneilla on kielletty. Virvoitusjuominen, mehujen, karkkien, sipsien ja energiajuomien käyttöön koulussa voidaan puuttua, jos ne aiheuttavat haittaa koulun siisteydelle tai muulle toiminnalle.

Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta.

Erikoisluokissa (esimerkiksi kotitalous, tekstiili- ja tekninen työ) noudatetaan opettajan antamia työturvallisuusohjeita.

2. Välitunnit

Välitunnilla ollaan ulkona, mikäli valvovat opettajat eivät anna lupaa oleskella sisällä. Reppu jätetään sen luokan viereen, josta on lähdetty, tai otetaan mukaan välitunnille. (Ei lähdetä kuljettamaan seuraavan tunnin luokan eteen.) Sen jälkeen ulos mennään ripeästi lähimmästä ovesta. WC-tiloissa ei oleskella tarpeettomasti.

Pakkasella (-15° C tai enemmän) oppilaat saavat tulla aamulla suoraan sisälle ja oleskella käytävässä. Pakkasraja on voimassa myös välitunneilla. Huonolla säällä voidaan olla sisällä, mikäli valvovat opettajat antavat siihen luvan. Lakkeja ei käytetä oppitunneilla, ruokailussa eikä muissa yhteisissä tilaisuuksissa.

Kylmällä säällä liikuntatunneilla olleet oppilaat saavat olla seuraavan välitunnin sisällä heille osoitetulla paikalla. Käytännöstä sovitaan erikseen liikunnanopettajien kanssa.

Välitunnilla ollaan koulun alueella. Kouluaikana ei koulun alueelta saa poistua ilman opettajan lupaa. Välitunnilla kirjastoon saa mennä ainoastaan opettajan antamalla kirjallisella luvalla, joka näytetään ulkovalvojalle.

Kivien, lumipallojen yms. heitteleminen on kielletty. Paperit ja muut roskat laitetaan roska-astiaan. Syljeskely ei kuulu koulussa noudatettaviin hyviin tapoihin.

Polkupyörät ja muut kulkuvälineet laitetaan niille varatuille paikoille, eikä niitä saa käyttää kouluaikana ilman lupaa. Oleskelu välitunnilla polkupyörille ja muille kulkuvälineille varatuilla paikoilla on kielletty. Kulkuvälineet ovat koulun pihalla omistajansa vastuulla.

Koulun käytävillä ja piha-alueella on tallentavat valvontakamerat.

3. Työrauha

Oppilaan tulee noudattaa opettajan ja muun koulun henkilökunnan antamia ohjeita. Jokaisen tulee käyttäytyä asiallisesti. Kukaan ei saa häiritä koulutyötä eikä kohdella ketään loukkaavasti ja väkivaltaisesti. Kännyköiden, soittimien ja muiden häiritsevien esineiden esilläpito ja käyttö oppitunnin aikana on kiellettyä ilman opettajan lupaa. Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. Opettajalla on oikeus ottaa pois häiritsevät aineet ja esineet. (Liite 2)

4. Ruokailu

Ruokailuun mennään hyvässä järjestyksessä opettajan ohjeita noudattaen. Ruokajonossa ei etuilla. Ruokailussa käyttäydytään asiallisesti ja sotkematta. Ruokaa otetaan sen verran, että lautasen jaksaa syödä tyhjäksi. Jokainen nostaa tuolinsa ja palauttaa astiat ja roskat siististi.

Välipalalle mennään heti välitunnin alkaessa ja välipalan jälkeen mennään pihalle.

5. Omaisuus
Koulun tai toisen henkilön omaisuutta ei saa vahingoittaa. Koulun laitteita oppilas ei saa käyttää/käsitellä ilman lupaa. Vahingosta on heti ilmoitettava opettajalle tai muulle henkilökunnalle. Tahallisesti tai epäasianmukaisella toiminnalla aiheutetut vahingot on korvattava vahingonkorvauslain mukaisesti. Opettaja ja rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan siivoamaan aiheuttamansa sotkut.

6. Koulumatkat

Noudatetaan liikennesääntöjä ja hyviä tapoja. Linja-autoihin mennään ja niistä poistutaan rauhallisesti ja etuilematta. Valvojan/kuljettajan ohjeita on noudatettava. Koulu ilmoittaa tietoonsa tulleista häiriöistä huoltajille.

7. Poissaolot

Oppilas ei saa olla poissa ilman pätevää syytä, eikä poistua koulusta kesken työpäivän ilman lupaa. Jos oppilas jää saapumatta kouluun, hänen huoltajansa on velvollinen mahdollisimman pian ilmoittamaan poissaolon syyn luokanvalvojalle. Jollei ilmoitusta ole tehty kolmen päivän kuluessa, luokanvalvoja selvittää syyn poissaoloon yhteydenotolla kotiin.

Poissaolon syyksi kelpaa vain sairaus tai luokanvalvojan (1-3 pv) tai rehtorin (yli 3 pv) antama lupa. Muut poissaolot tilastoidaan luvattomiksi.

Poissaolija on velvollinen ottamaan selvää ja huolehtimaan läksyistä. Lomamatkat tulisi sijoittaa koulun loma-ajoiksi.

Poissaolosta on toimitettava luokanvalvojalle tieto Wilman kautta.

8. Arvoesineet ja luvattomat tavarat

Arvoesineiden ja rahan tarpeeton tuominen kouluun ei ole suotavaa. Koulu ei vastaa kadonneesta omaisuudesta. Kuvaaminen ja äänittäminen oppitunneilla on ilman lupaa kielletty tuntia häiritsevänä toimintana. Teräaseiden ja muiden aseiden hallussapito kouluaikana on kielletty. Tulentekovälineiden tuonti kouluun on kiellettyä.

Opettajalla on oikeus takavarikoida tuntia häiritsevät ja vaaralliset esineet. Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tutkia oppilaan tavarat tietyissä tapauksissa. Takavarikoidut esineet palautetaan joko oppilaalle tai hänen huoltajalleen. (Liite 2)

IV Tupakointi ja päihteet

Tupakointi ja nuuskan käyttö kouluaikana on kielletty.

Alkoholin, huumeiden ja niihin rinnastettavien päihteiden hallussapito sekä niiden käyttö ja vaikutuksen alaisena oleminen on kiellettyä.

Opettajilla ja rehtorilla on oikeus ottaa pois kielletyt esineet ja aineet. (Liite 2)

V Seuraamukset ja rangaistukset

Läksynsä laiminlyönyt oppilas voidaan jättää tekemään niitä koulupäivän jälkeen enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena.

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. (Liite 1)

Kurinpitosäännökset. Perusopetuslaki 36§

Jos oppilas ei noudata koulun järjestyssääntöjä tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, opettaja voi nuhdella oppilasta, poistaa hänet luokasta tai määrätä enintään kaksi tuntia jälki-istuntoa. Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja tehtäviä, joiden tulee olla kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan.

Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Vl Seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöt ovat nähtävillä koulun kotisivuilla ja lisäksi ne käydään läpi oppilaiden kanssa aina kouluvuoden alkaessa.

Järjestyssääntöjen toimivuutta seurataan jatkuvasti ja tarkistetaan tarvittaessa, vähintään joka kolmas vuosi.