Koulun järjestyssäännöt

ALAKOULUJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

HAAPAVEDEN ALAKOULUJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1.) Kouluun tulee saapua ajoissa. Sisälle saa tulla vasta kellon soitua. Poikkeuksista sisätiloihin tulemisesta ilmoitetaan erikseen.

2.) Oppilaan tulee suorittaa annetut kotitehtävät ja työskennellä koulussa tunnollisesti, vastuullisesti ja käyttäytyä asiallisesti.

3.) Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa.

4.) Päällysvaatteet ja ulkokengät järjestetään niille kuuluville paikoille ennen luokkaan siirtymistä.

5.) Koulussa työskennellään toisia häiritsemättä. Häiritsevä oppilas voidaan poistaa opetustilasta.

6.) Koulun tiloissa liikutaan rauhallisesti kävellen ja melua aiheuttamatta.

7.) Välitunnit vietetään koulun piha-alueella. Kellon soitua siirrytään reippaasti luokkaan omalle paikalle.

8.) Koulussa ja koulumatkalla noudatetaan hyviä tapoja ja liikennesääntöjä kaikissa tilanteissa. Koulu tiedottaa tapahtuneista häiriöistä kotiin.

9.) Kouluun voi jäädä oppituntien jälkeen vain, jos on mukana ohjatussa toiminnassa.

10.) Kaikkien velvollisuutena on huolehtia koulun ja piha-alueen siisteydestä. Oppilaalla on velvollisuus siivota aiheuttamansa sotku.

11.) Koulun ja toisten omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Aiheutetut vahingot on korvattava vahingonkorvauslain mukaan.

12.) Teknisiä laitteita kuten koneita, AV-välineitä yms. oppilas ei saa käyttää/käsitellä ilman lupaa.

13.) Oppilas ei saa tuoda kouluun eikä työpäivän aikana pitää hallussa kouluun kuulumattomia esineitä tai aineita.

14.) Rehtorilla tai opettajalla on oikeus pyytää oppilasta antamaan pois kielletty tai vaarallisena pidetty sekä opetuksen häiritsemiseen käytetty esine tai aine.

15.) Jos oppilas kieltäytyy luovuttamasta pyydettyä esinettä tai ainetta, opettaja tai rehtori saavat ottaa sen haltuunsa oppilaalta.

16.)Kaikkia koulun henkilökuntaan kuuluvien antamia ohjeita on noudatettava.

17.)Näiden sääntöjen tarkoituksena on tehdä koulustamme kaikille viihtyisä ja turvallinen oppimisympäristö.


Liite 1

Kasvatuskeskustelu

Kasvatuskeskustelu on ensisijainen puuttumiskeino.

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai

kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan

loukkaavasti, voidaan ensisijaisesti määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelusta ei ole säädetty kurinpitosäädösten alla, vaan se on kirjattu omaksi erilliseksi puuttumiskeinoksi.

Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella. Keskustelu on pyrittävä järjestämään mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen.

Kasvatuskeskustelussa yksilöidään siihen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot, joilla

käyttäytymistä ja oppilaan hyvinvointia voidaan koulussa parantaa. Tavoitteena on saada oppilas

jatkossa toimimaan toisin.

Tavoitteena on:

· saada oppilas miettimään rikkomuksiaan tarkemmin

· saada oppilas ymmärtämään tekojensa seuraukset

· saada oppilas itse kertomaan vanhemmilleen rehellisesti rikkeestään

· saada oppilas noudattamaan koulun sääntöjä paremmin

· saada jälki-istunnot jatkossa vähentymään

· saada vanhemmat tiiviimmin mukaan koulun arkeen.

Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori. Keskusteluun voivat kuitenkin osallistua myös muut oppilaan opetukseen tai oppilashuoltoon osallistuvat henkilöt. Keskustelu tulee kirjata, ja siitä on ilmoitettava oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se katsotaan tarpeelliseksi esimerkiksi oppilaan käyttäytymisen ja sen syiden selvittämiseksi sekä asian korjaamiseen liittyvien oikeiden keinojen löytämiseksi.

Mikäli oppilas jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kasvatuskeskustelun jälkeen, hänet voidaan

määrätä uudelleen kasvatuskeskusteluun tai jälki-istuntoon, jos sitä pidetään perusteltuna. Myös kurinpitorangaistuksia (kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen) voidaan käyttää, kun niiden edellytykset täyttyvät.

Kasvatuskeskustelu voidaan käydä mm. seuraavissa tapauksissa:

· luvaton koulun alueelta poistuminen

· jatkuva myöhästely

· jatkuva koulutehtävien laiminlyönti

· lintsaaminen

· toistuva oppituntien häirintä

· luokasta poistaminen

· tappelut

· väkivaltainen käytös

· toistuva koulun sääntöjen rikkominen esim. lumipallojen heittely koulun pihalla

· jatkuva välituntilusmuilu koulun sisällä

· epäasiallinen kielenkäyttö

· ilkivalta koulurakennusta, koulun irtaimistoa, opettajan tai oppilastoverin omaisuutta kohtaan
Liite 2

Vaaralliset esineet

Oppilas ei saa tuoda kouluun eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on laissa kielletty. Alaikäisiltä kiellettyjä ovat muun muassa alkoholilain sekä tupakkalain mukaiset tuotteet. Kaikilta on kielletty muun muassa toisen vahingoittamiseen soveltuvat esineet tai aineet. Kielto koskee myös kaikkia muita sellaisia esineitä ja aineita, joilla voidaan vaarantaa turvallisuutta tai jotka erityisesti soveltuvat omaisuuden vahingoittamiseen.

Tarkastusoikeuden sekä poisotto-oikeuden perusteet

Poisottaminen, tarkastaminen ja voimakeinojen käyttö ovat poikkeuksellisia keinoja. Toteutus on tehtävä mahdollisimman turvallisesti ja hienotunteisesti. Jos opettaja tai rehtori turvautuu poisottamisessa voimakeinoihin, hänen tulee antaa kirjallinen selvitys opetuksen järjestäjälle. Oppilaan tarkastaminen ja esineiden ja aineiden haltuun ottaminen tulee aina kirjata ja ilmoittaa huoltajalle.

Opettajan ja rehtorin oikeudet ja velvollisuudet tarkastuksissa ja poisottamisissa

Opetuksen tai muun koulun toiminnan aikana rehtorilla tai opettajalla on oikeus pyytää oppilasta antamaan pois kielletty, turvallisuutta vaarantava tai vaarallisena pidetty esine tai aine. Ellei hän suostu, opettaja ja rehtori saavat yksin tai yhdessä ottaa sen haltuunsa oppilaalta. Opettaja ja rehtori voivat käyttää voimakeinoja, jos oppilas tekee vastarintaa.Voimakeinojen on oltava oikeassa suhteessa oppilaan ikään ja tilanteen uhkaavuuteen.

Poisottamisessa voidaan käyttää oppilaan kiinni pitämistä. Mikäli vastarinta on voimakasta, on suositeltavaa pyytää poliisi paikalle turvallisuuden vuoksi. Lisäksi oppilaalta saa pyytää ja ottaa pois välttämättömiä voimakeinoja käyttäen myös esineitä ja aineita, joita käytetään oppimisen tai opetuksen häiritsemiseen. Häirinnän on oltava tosiasiallista. Niitä ei saa ottaa sillä perusteella, että niitä mahdollisesti voidaan käyttää häirintään.

Oikeus tarkastaa oppilaan tavarat

Jos oppilas kieltäytyy luovuttamasta pyydettyjä, turvallisuutta vaarantavia, kiellettyjä aineita ja esineitä, joiden hallussapito on ilmeistä, opettajalla ja rehtorilla on oikeus opetuksessa tai muussa koulun toiminnassa tarkastaa oppilaan tavarat, hänen hallinnassaan olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa. Tarkastamisessa ei saa käyttää voimakeinoja. Oppilaalle on ennen tarkastusta ilmoitettava tarkastuksen syy. Luotettava tieto voi olla toisen rehtorin, opettajan, oppilaan tai koulun henkilökuntaan kuuluvan näköhavainto tai oppilaan omaisen tai toisen viranomaisen ilmoitus. Tarkastajan on oltava oppilaan kanssa samaa sukupuolta. Tarkastuksessa tulee olla tarkastajan lisäksi läsnä myös toinen täysi-ikäinen koulun henkilökuntaan kuuluva. Tämän saa oppilas pyynnöstään valita, jos tämä henkilö on mahdollista saada paikalle. Näistä tarkastuksen suorittamistavoista voidaan poiketa, mikäli asian kiireellinen luonne ja turvallisuus ehdottoman välttämättömästi sitä vaativat. Tarkastaminen suositellaan toteutettavaksi rehtorin huoneessa tai käytävällä, kun muut oppilaat tai opiskelijat ovat jo menneet luokkiin. Laukkua tutkittaessa sen sisältöä ei pidä paljastaa muille oppilaille. Tarkastusta tehtäessä on syytä muistaa, että oikeutta esineen tai aineen pois ottamiseen oppilaan vaatetuksen ja ihon väliseltä alueelta ei ole. Tällöin poisottaminen kuuluu aina poliisille. Samoin poliisille kuuluu aina vaatteiden päällisin puolin tunnustelu erogeeniseksi luokiteltavien alueiden kohdalta. Tarkastusta tehtäessä on oltava erityisen varovainen.Kiellettyjen ja vaarallisten esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen

Haltuun otetut kielletyt tai vaaralliset esineet tai aineet luovutetaan oppilaalle tai hänen huoltajalleen mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kyseisen työpäivän päätteeksi. Vain huoltajalle voidaan luovuttaa esimerkiksi alaikäiseltä pois otetut tupakkatuotteet ja alkoholi sekä tuotteet, joiden alaikäiselle luovuttamisen ei arvioida olevan turvallista niiden käyttötarkoitus huomioon ottaen. Luovutus oppilaan ja huoltajan sijaan tulee tehdä poliisille välittömästi aina silloin, kun on kyse huumausaineista, ampuma-aseista, aseen osista tai muusta vastaavasta. Luovutukseen asti esine tai aine tulee säilyttää huolellisesti. Jos huoltaja ei kolmen kuukauden kuluessa esineen tai aineen huostaanottoa koskevasta ilmoituksesta nouda sitä, se voidaan todisteellisesti hävittää. Esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen tulee aina kirjata.

Peruskoulussa häirintään käytetyn esineen tai aineen luovuttaminen

Peruskoulussa pois otettu häirintään käytetty esine tai aine tulee luovuttaa oppilaalle oppitunnin tai koulun tilaisuuden päättymisen jälkeen. Vain jos on todennäköistä, että häirintä oppitunnin jälkeen jatkuu, esine tai aine voidaan luovuttaa oppilaalle viimeistään työpäivän päättyessä.LIITE 3

Seuraamukset ja rangaistukset

Läksynsä laiminlyönyt oppilas voidaan jättää tekemään niitä koulupäivän jälkeen enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena.

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun.

Jos oppilas ei noudata koulun järjestyssääntöjä tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, opettaja voi nuhdella oppilasta, poistaa hänet luokasta tai määrätä enintään kaksi tuntia jälki-istuntoa. Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Järjestyssäännöt ovat luettavissa Pedanetissä. Niiden toimivuutta seurataan jatkuvasti ja päivitetään tarvittaessa.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä