Oppimisen tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Koulunmäen yhtenäiskoulussa

Kaikille tarkoitettu yleinen tuki

Koululla on käytössä vuosiluokilla 1-6 jakotunteja, jolloin pystytään tukemaan oppilaiden oppimista sillä, että he voivat osan tunneista opiskella pienemmässä ryhmässä. Vuosiluokilla 7-9 ei varsinaisia jakotunteja ole, mutta tietyissä aineissa opiskellaan pienemmissä ryhmissä, joka mahdollistaa paremmin esimerkiksi käytännön työskentelytaitojen oppimisen. 

Tukiopetus on oppilaan subjektiivinen oikeus ja tärkeä tukimuoto yleisessä tuessa. Tukiopetuksen lähtökohtana on oppilaan tarpeet, joten sen toteutuskin lähtee tästä lähtökohdasta. Tukiopetusta voi olla esimerkiksi tiiviimpi jakso, jossa voidaan osa ajasta käyttää ns. ennakoivaa tukiopetukseen tai tukiopetus voi olla esimerkiksi kertaavana tietyn jakson jälkeen.

Vuosiluokilla 3 - 6 on käytössä 14 tuntia samanaikaisopettajan resurssia Kekon toimipisteessä. Resurssi on suunnattu oppilaille ja luokille, joilla on tuen tarvetta. Työtapoina käytetään yhteisopettajuutta ja joustavia ryhmittelyjä kulloisen tarpeen ja tilanteen mukaan. 

Koulunkäynninohjaajia on yhteensä 16 koulunkäynninohjaajaa. Resurssi on jaettu eri luokille oppilaiden tuen tarpeen mukaan ja sen kohdentamisesta vastaavat laaja-alaiset erityisopettajat. Näitä resursseja kohdennetaan tuen tarpeen muuttuessa aina uudelleen. 

Jokaisella luokka-asteella on joko yksi tai kaksi laaja-alaista erityisopettajaa, jotka vastaavat luokkiensa osa-aikaisesta erityisopetuksesta Kekon ja Kokon toimipisteissä. Teken toimipisteen erityisopettaja vastaa vuosiluokista 1-4. Osa-aikaisen erityisopetuksen tuen muodot pohditaan jokaisen oppilaan yksilöllistä tuen tarpeista lähtien. Lisäksi erityisopettaja voi toimia luokanopettajan kanssa työparina luokassa tukien koko luokan oppilaita tai muodostaen joustavia ryhmittelyjä myös yli luokkarajojen. 

Joustavat ryhmittelyt ja yhteisopettajuus on myös tukimuoto, joita opettajat käyttävät joko pidempänä jaksona tai projektiluontoisesti.

Jos oppilaalle on tarjottu yleisen tuen tuimuotoja, mutta näillä ei saada riittävästi tuettua oppilasta, hänelle laaditaan pedagoginen arvio, jossa suositellaan tehostettuun tukeen siirtymistä. Pedagogisen arvion laatimisesta vastaa oppilaan luokanopettaja tai luokanvalvoja yhdessä muiden oppilasta opettavien, erityisopettajan ja muiden toimijoiden kanssa. Pedagoginen arvio on laadittava monitoimijaisesti. 

Jos päädytään siihen, että oppilaan tuen taso muuttuu tehostetuksi, apulaisrehtori tai rehtori muuttaa oppilaan tuen tason Wilmassa tehostettuun tukeen.

Tehostettu tuki

Tehostetun tuen oppilaalle laadittavassa oppimissuunnitelmassa kuvataan jokaisen oppilaan tuen tarpeiden perusteella käytössä olevat tukimuodot. Näitä tukimuotoja pohditaan yhdessä monitoimijaisesti, sen kirjaamisesta vastaa oppilaan luokanopettaja tai luokanvalvoja yhdessä muiden oppilasta opettavien, erityisopettajan ja muiden toimijoiden kanssa. Tukitoimet voivat olla oppilaan luokkatyöskentelyä ja osaamisen osoittamista helpottavia asioita, esimerkiksi istumajärjestyksessä huomioitavia asioita, erilaisia tapoja osoittaa osaamistaan, pidennetty aika kokeentekemisessä, avustajapalavelut, erityiset painoalueet opetussuunnitelmassa tai osa-aikanen erityisopetus, oppilashuollon palvelut jne. Luokan laaja-alainen erityisopettaja vastaa osa-aikaisen erityisopetuksesta, jolloin oppilas käy pienmmässä ryhmässä opiskelemassa tietyt joko tietyt tunnit säännöllisesti tai esimerkiksi periodeittain. Näistä ei muodosteta kuitenkaan kiinteitä ryhmiä, vaan ryhmien koostumus vaihtelee. Oppilaan arvioinnista vastaa oppilaan opettaja, mutta erityisopettaja on mukana arviointia pohdittaessa. 

Erityisopettaja jakaa osa-aikaisen erityisopetuksen resurssin tarpeen mukaan ja muutoksia resursseihin tehdään aina tarvittaessa.

Tehostetun tuen oppilaan pedagogisen selvityksen kirjaamisesta vastaa erityisopettaja, Se tehdään monitoimijaisesti oppilaan luokanopettajan tai luokanvalvojan, muiden oppilasta opettavien ja muiden toimijoiden kanssa. 

Erityinen tuki

Koulussamme toimii erityisopetuksen kaksi pienryhmää, joissa opiskelee sekä 9- että 11-vuotisen oppioikeuden oppilaita eri vuosiluokilta. Nämä ryhmät on pyritty muodostamaan niin, että ne olisivat mahdollisimman toimivia. Oppilaat, joilla on yksittäisissä oppiaineissa yksilöllistetty opetussuunnitelma, opiskelee erityisluokanopettajan luokassa nämä oppiaineet ja tarvittaessa myös ne oppiaineet, joissa on erityiset painoalueet. Jokaisella oppilaalla on joko nimetty yleisopetuksen integraatioluokka tai muu suunnitelma, jonka mukaan he integroituvat esimerkiksi projekteissa johonkin yleisopetuksen ryhmään. Pienryhmissä on luokkakohtaisia koulunkäynninohjaajia, jotka toimivat myös integraatioluokissa tukena.

2. ja 3. luokalla erityisluokanopettaja ja luokaopettaja toimivat yhteisopettajina joko opettaen yhdessä kaikkia oppilaita tai muodostaen joustavia ryhmittelyitä kaikista oppilaista. Näissä luokissa on sekä yleisen, tehostetun ja erityisen tuen oppilaita.

Vuosiluokkien 4-7 oppilaat, joilla on yksittäisissä oppiaineissa yksilöllistetty opetussuunnitelma, opiskelee erityisluokanopettajan luokassa nämä oppiaineet ja tarvittaessa myös ne oppiaineet, joissa on erityiset painoalueet.

Teken toimipisteen oppilaat ja vuosiluokkien 8-9 oppilaat, joilla on yksittäisissä oppiaineissa yksilöllistetty opetussuunnitelma, opiskelevat luokka-asteensa erityisopettajan tuella tai yleisopetuksen luokassa nämä oppiaineet yksilöllisen opetussuunnitelmansa tavoitteiden mukaisesti.

Erityisen tuen oppilaiden hojksit ja pedagogiset selvitykset tehdään monitoimijaisesti kaikkien oppilasta opettavien opettajien ja muiden toimijoiden yhteistyönä. Siitä vastaa pääsääntöisesti erityisluokanopettaja, joissakin tapauksissa erityisopettaja.