Yksilökohtainen oppilashuolto

Yksilökohtainen oppilashuolto


Yksilökohtainen oppilashuolto sisältää yksittäiselle oppilaalle suunnatut
  • koulu- ja oppilasterveydenhuollon palvelut oppilashuollon
  • psykologi- ja kuraattoripalvelut ja
  • monialaiset yksilökohtaiset oppilashuollon palvelut.


Koulukuraattori ja psykologi

Koulukuraattori on koulussa toimiva sosiaalityöntekijä. Hän tukee työllään oppilaiden hyvinvointia, arjen sujumista, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä vuorovaikutussuhteita. Koulukuraattori tarjoaa asiantuntemustaan ja tukeaan koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin ja perhetilanteeseen liittyviin pulmiin tai oppilaan elämässä tapahtuviin muutoksiin.

Koulun psykologi tukee oppilaiden hyvinvointia, tervettä kasvua ja kehitystä. Hän osallistuu oppimisedellytysten arviointiin sekä tukitoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Psykologiin voi olla yhteydessä myös itsetunnon, mielialan, ihmissuhteiden tai muiden elämänalueiden pulmissa.

Oppilaat voivat hakeutua oma-aloitteisesti keskustelemaan koulukuraattorin tai psykologin kanssa. He voivat ohjautua myös huoltajien, opettajan, kouluterveydenhoitajan tai muun henkilön suosittelemana. Tarvittaessa toimitaan yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden toimijoiden kanssa.


Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri

Terveydenhoitaja tapaa oppilaat luokkakohtaisissa terveystarkastuksissa vuosittain sekä tarvittaessa useammin. Terveydenhoitaja tapaa myös huoltajia laajojen terveystarkastusten yhteydessä. Laajat terveystarkastukset tehdään 1., 5. ja 8. luokilla, joihin kuuluu terveydenhoitajan tarkastuksen lisäksi lääkärin tarkastus. Oppilas voi tulla terveydenhoitajan vastaanotolle myös muulloin kuin luokkakohtaisen tarkastuksen yhteydessä.

Koululääkäri käy Keskuskoululla noin kerran kuussa. Lääkärille voi saada ajan vanhempien toivomuksesta tai jos kouluterveydenhoitajan tarkastuksessa ilmenee tarvetta lääkärillä käyntiin.


Monialainen asiantuntijaryhmä (ATR)


Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan tapauskohtaisesti yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja järjestämiseksi.

Ryhmän kokoaa luokanopettaja/-ohjaaja tai kuraattori. Ryhmä voi koostua esimerkiksi seuraavista henkilöistä: oppilas, huoltaja, erityisopettaja, kuraattori, psykologi, kouluterveydenhoitaja ja luokanopettaja/-ohjaaja sekä yläluokilla myös opinto-ohjaaja. Tarpeen mukaan ryhmään voidaan kutsua myös perheneuvolan edustaja, muita opettajia, oppilaan kanssa työskentelevä koulunkäyntiavustaja, koululääkäri ja lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Myös rehtori voi olla jäsenenä.

Asiantuntijaryhmän jäsen ei saa käyttää ryhmän jäsenenä saamiaan salassa pidettäviä tietoja muuhun kuin oppilashuoltoon liittyvään tehtävään.

Ryhmän nimeäminen edellyttää oppilaan kirjallista suostumusta (liite 2). Ellei oppilaalla ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, suostumus pyydetään huoltajalta. Oppilaan/huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella oppilaan asian käsittelyyn voi osallistua esim. asiantuntija tai oppilaan läheinen. Jos oppilas/huoltaja kieltävät asian käsittelyn asiantuntijaryhmässä, kielto kirjataan suostumuslomakkeeseen jotta voidaan jälkeenpäin osoittaa oppilaitoksen ottaneen asian esiin ja asia siirretään tarvittaessa lastensuojelun hoidettavaksi.

Alaikäinen ja muu vajaavaltainen voi painavasta syystä kieltää huoltajaansa tai muuta laillista edustajaansa osallistumasta itseään koskevan asian käsittelyyn sekä kieltää antamasta heille itseään koskevia salassa pidettäviä opiskeluhuollon tietoja, jollei se ole selvästi hänen etunsa vastaista. Arvion vajaavaltaisen edun toteutumisesta tekee opiskeluhuollon henkilöstöön kuuluva sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö.

Asiantuntijaryhmän jäsenillä on oikeus pyytää neuvoa tarpeelliseksi katsomiltaan asiantuntijoilta.

Asiantuntijaryhmässä käsiteltävät asiat ovat lainsäädännön mukaan salassa pidettäviä (PoL 40§).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä