Oppimisen tuki

Kolmiportainen tuki

Yleinen tuki

Yleistä tukea annetaan jokaiselle oppilaalle ja se on osa kasvatusta ja opetusta. Sen tehtävänä on tukea oppilasta saavuttamaan asetetut tavoitteet. Oppimisessa ja koulunkäynnissä ilmeneviin tuen tarpeisiin vastataan opetusta eriyttämällä, opettajien yhteistyöllä ja opetusryhmiä joustavasti ryhmittelemällä. Yleinen tuki on ensisijaisesti opettajan antamaa tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta tai koulunkäynninohjaajan tukea. Yleisellä tuella vastataan opetusryhmän tai yksittäisten oppilaiden tuen tarpeisiin jo ennen tehostetun tuen vaiheeseen siirtymistä.

Tehostettu tuki

Oppilas, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja saa tehostettua tukea. Tehostettu tuki on jatkuvampaa ja yksilöllisempää kuin yleinen tuki. Se on suunnitelmallista ja perustuu moniammatilliseen pedagogiseen arvioon. Tehostettua tukea saavalle oppilaalle laaditaan aina oppimissuunnitelma yhteistyössä opettajien ja vanhempien kanssa.

Erityinen tuki

Jos tehostettu tuki ei riitä auttamaan oppilasta saavuttamaan tavoitteitaan ja oppilas tarvitsee pidempikestoista ja laajempaa tukea, hänelle laaditaan moniammatillisesti pedagoginen selvitys. Selvityksessä ilmenee oppilaan kokonaistilanne ja saatu tehostettu tuki, ja sitä tarvittaessa täydennetään asiantuntijalausunnolla. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ilman edeltävää pedagogista selvitystä ja tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. Erityiseen tukeen siirtyminen edellyttää hallintopäätöstä. Erityisen tukeen siirtymisestä päättää kaupungissamme toimiva moniammatillinen erityiskasvatustyöryhmä. Päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. Se laaditaan vähintään kerran vuodessa yhteistyössä opettajien ja vanhempien kanssa. HOJKSissa oppiaineita voidaan yksilöllistää tarpeen mukaan. Erityisen tuen päätös on määräaikainen ja sen tarpeellisuus tarkistetaan toisen ja kuudennen vuosiluokan jälkeen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä