Könönpellon koulu

Tervetuloa Könönpellon kouluun -opas

Tervetuloa Könönpellon kouluun!

 

Tärkeät päivämäärät:

Esikoululaisten vanhemmat kutsutaan lapsen tulevan koulun vanhempainiltaan tammi-helmikuun vaihteessa. Kutsun lähettää koulun rehtori ja se välitetään esikoulun opettajien kautta. kutsu löytyy myös koulun nettisivuilta. Vuonna 2019 vanhempainilta pidetään maanantaina 4.2 klo 17.30- 18.30 Könönpellon koulun juhlasalissa. Tilaisuudessa käsitellään koulunaloitukseen liittyviä tärkeitä asioita.

Helmikuussa opetuksen järjestäjä lähettää koteihin kouluunilmoittautumislomakkeet, jotka huoltajat palauttavat kaupungintalolle lomakkeessa mainittuun päivämäärään mennessä.

Tulevalla ekaluokkalaisella on kouluun tutustumispäivä 17.4.2019 klo 9-11. Tuolloin oppilas tutustuu uusiin luokkatovereihinsa, luokkahuoneeseen ja mahdolliseen, tulevaan opettajaansa. Vanhemmilla on samanaikaisesti oma tilaisuus koulun juhlasalissa. Oppilaille tarjotaan kouluruoka.

Lukuvuosi alkaa 7.8.2019 klo 9.00. Ensimmäinen koulupäivä on klo 9-12, toinen koulupäivä klo 8-12  ja lukujärjestyksen mukainen opetus alkaa kolmantena koulupäivänä.

 

Mitä koulussa opiskellaan?

Koulussa opetusta ohjaa opetussuunnitelma, mikä kertoo, miten koulussa työskennellään, mitä opiskellaan ja mitä asioita painotetaan. Kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana opetellaan perustietoja ja –taitoja.

Kouluviikkoa ohjaa lukujärjestys. 1-2-luokilla opetusta on 20 tuntia viikossa. Osan opiskeluajasta luokka voi olla jaettuna erikokoisiin ryhmiin. Luokassa, yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä koulunkäynninohjaaja. Kirjat ja oppimateriaalit ovat oppilaalle ilmaisia.

Peruskoulussa 1.luokalta alkavia kaikille yhteisiä oppiaineita ovat: äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka, ympäristötieto, englanti, uskonto/elämänkatsomustieto, musiikki, kuvataide, liikunta ja käsityö. Tarkempaa tietoa katsomusopetuksesta saa tulevasta koulusta.

 

Uuden ekaluokkalaisen tärkeät taidot

Koulutulokkaalle tärkeitä taitoja ovat työskentelytaidot, joita on harjoiteltu jo esiopetuksessa. Kuunteleminen, ohjeen mukaan toimiminen ja puheenvuoron pyytäminen ovat perusasioita, jotka ovat erittäin tärkeitä koulunkäynnin sujumisen vuoksi. Omatoimisuutta tarvitaan tehtävien tekemiseen sekä arkisten toimien, kuten pukemisen suorittamiseen.

Toisten lasten kanssa toimeen tuleminen ja yhdessä tekeminen ovat myös ekaluokkalaisen tärkeitä taitoja. Muistettava on, että koulua käy lapsi eivät huoltajat. Lapsella on vastuu tehtävistä ja tavaroista, mutta huoltajien tehtävänä on olla kiinnostunut koulutyöstä kannustaen ja antaen tukea.

Keskittymistä ja pitkäjänteisyyttä vaativia tehtäviä tehdään alusta pitäen, joten harjoittelu kannattaa. Oppilaan odotetaan pystyvän jo ajoittain itsenäiseen työhön. Luokassa ei ole aikuisia niin paljon kuin mihin lapsi on esikoulussa tottunut.

Tulevan ekaluokkalaisen ei tarvitse osata lukea, kirjoittaa eikä laskea laskuja. Esikoulussa harjoiteltuja kynätöitä, äänteiden ”maistelua” ja kirjainten tunnistamista kannattaa jatkaa leikinomaisesti myös kesän aikana.

 

Iltapäivätoiminta

Maksulliseen, ohjattuun iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan kevään aikana, mutta toimintaan voi tulla mukaan myös kesken toimintakauden. Toiminta alkaa koulupäivän jälkeen, aikaisintaan klo 12 ja päättyy klo 17. Toiminta on kaupungin ylläpitämää. Lastenhoitaja Tiina Mänttäri vastaa iltapäivätoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Toiminta sisältää lepoa, leikkiä ja läksyjen lukua. Toiminta tukee kodin ja koulun kasvatustyötä.

 

Koulukuljetukset

Jos 1-2-luokkalaisen koulumatka yhteen suuntaan ylittää 3 km, on oppilas oikeutettu koulukuljetukseen. Kuljetusoikeutta haetaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä erillisellä lomakkeella ja se palautetaan koulun kansliaan tai kaupungintalolle sivistystoimeen.

 

Kodin ja koulun yhteistyö

Esikoulusta tutuksi tullut Wilma-käyttöjärjestelmä, on käytössä myös koulussa. Wilman tunnukset pysyvät entisinä. Yhteistyö- ja tiedotustapoja ovat myös puhelinkeskustelut, reppu-/reissuvihkot, vanhempainvartit, vanhempainillat ja muut sovitut tapaamiset. Sosiaalinen media ei kuulu kodin ja koulun yhteistyökanaviin. Kodin ja koulun yhteistyö on välttämätöntä, jotta oppilaan opiskelu voitaisiin järjestää mahdollisimman hyvin oppilaan etu huomioiden.

 

Tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin

 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Yleinen tuki käsittää kaikille oppilaille kuuluvan tuen. Oppimista tuetaan opettajien välisellä yhteistyöllä ja monipuolisilla työskentelymenetelmillä ja -tavoilla. Tehostetussa tuessa oppilaan oppimista ja kasvua tuetaan oppimissuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden mukaisesti. Suunnitelmassa kuvataan mahdolliset tukitoimet. Keskeistä on yhteistyö huoltajien, opettajien ja koulun muiden asiantuntijoiden välillä.

Erityisessä tuessa ovat erityisopetukseen otetut/siirretyt oppilaat, joille em. tukitoimet ovat riittämättömiä. Oppilaalle tehdään erityisopetuspäätös ja hänelle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

 

Erityisopetus

Laaja-alaista erityisopetusta annetaan, kun tukitoimista tukiopetus, koulunkäynninohjaajan tuki tai eriyttäminen eivät riitä. Opetusta annetaan oppilaalle muun opetuksen ohessa samanaikaisopetuksena, pienryhmissä tai yksilöllisesti. Erityisopetuksen resurssien kohdentaminen tehdään lukuvuosittain tarvekartoituksen perusteella. Tarvittaessa resursseja voidaan kohdentaa oppilaalle tai ryhmälle, jossa lisätukea tarvitaan.

Koulussamme ei anneta luokkamuotoista erityisopetusta.

 

 Koulunkäynninohjaajat

- oppilaiden avustaminen ja ohjaaminen oppitunneilla, välitunneilla, ruokailussa

 - huolehtii oppilaiden terveyteen ja lääkitykseen liittyvistä asioista erikseen sovittujen ohjeistusten mukaan

 - suunnittelee ja toteuttaa kasvatustyötä yhdessä opettajien ja muiden oppilaan hyvinvoinnista huolehtivien ammattilaisten ja oppilaan vanhempien kanssa

 - toimii valvojana koulun pihalla ja muissa koulun tiloissa, välitunneilla, käytävillä, siirtymätilanteissa, kuljetuksen odotuksessa ja koulun retkillä

- Könönpellon koulussa koulunkäynninohjaajat toimivat myös AP/IP - ja mahdollisesti myös kerho-ohjaajina

 

 

Kouluterveydenhoitaja

- pitää säännöllisesti vastaanottoa koululla

- suorittaa terveystarkastukset kaikkien vuosiluokkien oppilaille

- ohjaa tarvittaessa oppilaita asianmukaiseen tutkimukseen ja hoitoon

- toimii yhteistyössä vanhempien, opettajien ja muiden oppilashuollon työntekijöiden kanssa

- antaa ensiapua koulutapaturmissa

- ohjaa terveisiin elämäntapoihin

- osallistuu vanhempainiltoihin

 

Koulukuraattori

Koulukuraattori auttaa ja tukee oppilaita koulunkäynnin onnistumiseksi. Hän on henkisen ja sosiaalisen kasvun sekä jaksamisen tukihenkilö koulussa. Koulukuraattorin kanssa voi miettiä mm. ratkaisuja, jos kouluvuoden aikana oppilaalla ilmenee vaikeuksia:

- opiskeluun ja koulunkäymiseen liittyvissä asioissa

- kotiin ja muihin ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa

- vapaa-aikaa ja harrastuksiin liittyvissä asioissa

Oppilas voi hakeutua oma-aloitteisesti keskustelemaan tai ohjautua vanhemman, opettajan, terveydenhoitajan tai jonkun muun henkilön suosittelemana koulukuraattorille.

Koulukuraattori toimii tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja on mukana koulun oppilashuollollisessa työssä sekä ohjaa tarvittaessa oppilaan koulun ulkopuolisten tukipalvelujen piiriin.

Kasvatusohjaaja

Kasvatusohjaajan työn tärkein osa-alue on tarjota lapsille varhaista tukea ja olla heitä ohjaava tukihenkilö koulun arjessa. Hän on rinnallakulkija ja kuuntelija, tsemppari ja motivoija. Kasvatusohjaajaan on helppo ottaa yhteyttä niin oppilaan, huoltajan kuin koulun henkilökunnankin. Hänet tavoittaa välitunneilta, koulun käytäviltä, luokista, puhelimella, wilmasta tai sähköpostitse eli hän on matalan kynnyksen tuki. Kasvatusohjaajan toiminta on yksi koulun tarjoama tukitoimi, joka voidaan tarvittaessa räätälöidä erilaisiin tarpeisiin tilanteiden mukaisesti.

 

Yhteystiedot

Osoite: Könönpellon koulu
Kivipurontie 8
78500 Varkaus

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)varkaus.fi

Rehtori: Päivi Malkki
puh. 804566 ja 040-5439921
Email: paivi.malkki@varkaus.fi

Kanslia: Eija Perankoski, 044-743 6419

Opettajainhuone: 044- 743 6418

Erityisopettaja: Johanna Puustinen
044-743 6420
Kasvatusohjaaja: Kati Nevalainen
044-743 6471

Kouluterveydenhoito:
Terveydenhoitaja Riitta Kinnunen
puh. 040-5281905

Kuraattori, Marjo Ikonen: 0400616376

Iltapäiväkerho: 0407561880