Järjestyssäännöt

Varkauden kaupungin koulujen järjestyssäännöt

A. Tavoitteet
Koulun järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle, kouluyhteisön turvallisuudelle ja viihtyisyydelle.

Järjestyssäännöt ohjaavat jokaista kouluyhteisön jäsentä vastuuseen päivittäisestä työskentelystä ja kasvattavat oppilasta tulevaa elämää varten.

B. Soveltamisala
1) Näitä järjestyssääntöjä sovelletaan koulualueeseen. Koulualueena tarkoitetaan niitä kiinteistöjä ja piha-alueita, jotka ovat koulun opetustiloina.
2) Kouluajaksi käsitetään lukujärjestyksen mukainen työpäivä.
3) Opiskeluun välittömästi liittyväksi tilaisuudeksi katsotaan koulun järjestämä tilaisuus oppilaitoksen alueen ulkopuolella kouluaikana sekä oppilaitoksen järjestämä tilaisuus kouluajan ulkopuolella.
4) Koulu laatii yhdessä huoltajien ja oppilaiden kanssa ProKoulu toimintaohjeet käytännön järjestelyistä, asianmukaisesta käyttäytymisestä, koulun omaisuuden käsittelystä sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksessa ja koulun alueella.

C. Työskentelyn eri tilanteet
1) Oppilaan tulee osallistua opetukseen säännöllisesti (POL 35§).
2) Jos oppilas ei tule kouluun, on huoltaja heti ensimmäisenä poissaolopäivänä velvollinen ilmoittamaan syyn luokanohjaajalle. Opettaja antaa hyväksyttävästä syystä luvan enintään viiden päivän poissaoloon sen luokan oppilaalle, jonka valvonta hänelle kuuluu. Koulun rehtori myöntää oppilaalle luvan viittä päivää pidempään poissaoloon. Lupa anotaan kirjallisena. Myönnetyn loman ajaksi määrätyt kotitehtävät oppilas tekee itsenäisesti huoltajan valvonnassa.
3) Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana. Oppituntien ulkopuolisessa toiminnassa noudatetaan erikseen sovittuja työaikoja. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (POL 35§). Oppituntikäyttäytymiseen on erilliset ProKoulun toimintaohjeet.
4) Välituntien aikana on yleensä poistuttava luokkatiloista. Välituntikäyttäytymiseen on määritelty ProKoulun toimintaohjeet.
5) Ruokailussa on noudatettava koulun antamia ProKoulun toimintaohjeita.
6) Aiheeton liikennöinti koulun alueella on kielletty. Autot, pyörät, mopot ja muut kulkuvälineet pysäköidään koulun osoittamille paikoille. Koulun liikenneturvallisuussuunnitelma sisältää ohjeistuksen liikkumisesta koulun alueella ja koulumatkoilla.
7) Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen pitämään koulualueen siistinä.
8) Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain mukaan. Vahingosta ilmoitetaan oppilaan huoltajalle.
9) Vioittuneista tai rikkoutuneista välineistä on ilmoitettava välittömästi koulun henkilökunnalle.

D. Tupakointi, päihteet ja huumeet
1) Oppilaiden tupakointi ja tupakkatuotteiden käyttö on kielletty tupakkalain 1.3.1995 mukaan.
2) Päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen, myynti ja niiden
vaikutuksen alaisena esiintyminen koulussa ja sen järjestämissä tilaisuuksissa on kielletty.

Mikäli näin kuitenkin tapahtuu, koulun edustaja on velvollinen tekemään asiasta lastensuojeluilmoituksen.

E. Seuraukset sääntöjen rikkomisesta
1) Kasvatuskeskustelu (POL 35a§). Kasvatuskeskustelun määrää rehtori tai opettaja.
2) Jälki-istunto (POL 36§).
3) Kotitehtävien laiminlyönnistä opettaja voi jättää oppilaan enintään yhdeksi tunniksi koulun jälkeen tekemään tehtäviä (POL 36§)

4) Kirjallinen varoitus (POL 36§), jonka antaa rehtori.
5) Opettaja voi määrätä oppilaan poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi valvottuun tilaan, jos oppilas häiritsee opetusta tai uhkaa muiden/omaa turvallisuutta (POL 36§).
6) Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistamiseen luokasta opettajalla ja rehtorilla on oikeus käyttää välttämättömiä voimakeinoja (POL 36b§).

7) Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi hänen väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisensä vuoksi tai jos opetus hänen häiritsevän käyttäytymisensä vuoksi kohtuuttomasti vaikeutuu (POL 36§).

8) Koulun opettaja tai rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään oppilaan tahallaan tai huolimattomuuttaan likaaman tai epäjärjestykseen saattaman koulun omaisuuden tai tilan (POL 35§)

9) Rehtorilla tai opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa opetusta tai oppimista häiritsevä esine tai aine (POL 36d§) ja oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat ja säilytystilat sekä vaatteet päällisin puolin (kaksi henkilöä paikalla) (POL 36e§)
10) Rikkeen ollessa vakava erityiskasvatuksen työryhmä voi rehtorin esityksestä erottaa oppilaan määräajaksi, enintään kolmeksi kuukaudeksi (POL 36a§)

Oppilaan kuulemisesta kasvatuskeskusteluun ja kurinpitoon liittyvissä asioissa sekä huoltajan oikeudesta tiedonsaantiin on säädetty perusopetuslaissa (POL 36a-h§).

F. Muut maininnat
1) Koulun rehtori voi tarvittaessa virkavelvollisuutensa perusteella antaa järjestyssääntöihin tarkennuksia tai lisäohjeita, joita tulee noudattaa kuten järjestyssääntöjä.

2) Kiusaamistilanteiden ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi Varkauden kouluissa on käytössä kiusaamisen vastainen suunnitelma. Suunnitelma on päivitetty oppilashuollon suunnitelmaan. Lisäksi Varkauden kaupungin internetsivuilta löytyy Koulun konstit 2, jonka kohdissa 8.4-8.7 on ohjeistus koulukiusaamisesta ja toimintaohjeet väkivaltatilanteessa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä