Lehtoniemen koulu

Varkauden koulujen järjestyssäännöt

Varkauden koulujen järjestyssäännöt 1.8.2019 -
A. Tavoitteet
Koulun järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle, kouluyhteisön turvallisuudelle ja viihtyisyydelle. Järjestyssäännöt ohjaavat jokaista kouluyhteisön jäsentä vastuuseen päivittäisestä työskentelystä ja kasvattavat oppilasta tulevaa elämää varten.

B. Soveltamisala
1) Näitä järjestyssääntöjä sovelletaan koulualueeseen. Koulualueena tarkoitetaan niitä kiinteistöjä ja piha-alueita, jotka ovat koulun opetustiloina.
2) Kouluajaksi käsitetään lukujärjestyksen mukainen työpäivä.
3) Opiskeluun välittömästi liittyväksi tilaisuudeksi katsotaan koulun järjestämä tilaisuus oppilaitoksen alueen ulkopuolella kouluaikana sekä oppilaitoksen järjestämä tilaisuus kouluajan ulkopuolella.
4) Koulu laatii yhdessä huoltajien ja oppilaiden kanssa ProKoulu toimintaohjeet käytännön järjestelyistä, asianmukaisesta käyttäytymisestä, koulun omaisuuden käsittelystä sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksessa ja koulun alueella.
C. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet
1) Oppilaan tulee osallistua opetukseen säännöllisesti (POL 35§).
2) Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (POL 29 §)
3) Oppilaalla on oikeus koskemattomuuteen (PL 7 §) ja oikeus yksityiselämän suojaan (PL 10 §).
4) Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia sukupuoleen, ikään, alkuperään, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vammaisuuteen tai muuhun henkilöön liittyvä syyn perusteella. (PL 6 §)

D. Työskentelyn eri tilanteet
1) Jos oppilas ei tule kouluun, on huoltaja heti ensimmäisenä poissaolopäivänä velvollinen ilmoittamaan syyn luokanohjaajalle. Opettaja antaa hyväksyttävästä syystä luvan enintään viiden päivän poissaoloon sen luokan oppilaalle, jonka valvonta hänelle kuuluu. Koulun rehtori myöntää oppilaalle luvan viittä päivää pidempään poissaoloon. Lupa anotaan kirjallisena. Myönnetyn loman ajaksi määrätyt kotitehtävät oppilas tekee itsenäisesti huoltajan valvonnassa.
2) Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana. Oppituntien ulkopuolisessa toiminnassa noudatetaan erikseen sovittuja työaikoja. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (POL 35§). Oppituntikäyttäytymiseen on erilliset ProKoulun toimintaohjeet.
3) Välituntien aikana on noudatettava koulukohtaisia ohjeita. Poistuminen koulualueelta on kielletty koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä.
4) Ruokailussa on noudatettava koulun antamia ProKoulun toimintaohjeita.
5) Aiheeton liikennöinti koulun alueella on kielletty. Autot, pyörät, mopot ja muut kulkuvälineet pysäköidään koulun osoittamille paikoille. Koulun liikenneturvallisuussuunnitelma sisältää ohjeistuksen liikkumisesta koulun alueella ja koulumatkoilla.
6) Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen pitämään koulualueen siistinä.
7) Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain mukaan. Vahingosta ilmoitetaan oppilaan huoltajalle. (POL 35 § 3 mom)
8) Vioittuneista tai rikkoutuneista välineistä on ilmoitettava välittömästi koulun henkilökunnalle.
9) Kännykkää käyttäessä kouluaikana on tiedostettava tekijänoikeusasiat. Kuvata saa ainoastaan henkilöitä, joilta on saatu lupa kuvan ottamiseen. Sosiaalisessa mediassa ja muualla saa julkaista ainoastaan sisältöjä, joihin kuvaajalla on tekijänoikeudet ja asianmukaiset luvat. Sisältöjen asiallisuutta epäillessä on tiedusteltava aina opettajalta hänen kantaansa mahdolliseen julkaisemiseen
10) Kännykän ja muiden laitteiden käytössä oppi- ja välitunneilla noudatetaan opettajan ohjeita.


E. Tupakointi, päihteet ja vaaralliset esineet
1) Oppilaiden tupakointi ja tupakkatuotteiden käyttö on kielletty tupakkalain 1.3.1995 mukaan.
2) Päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen, myynti ja niiden
vaikutuksen alaisena esiintyminen koulussa ja sen järjestämissä tilaisuuksissa on kielletty. Mikäli näin kuitenkin tapahtuu, koulun edustaja on velvollinen tekemään asiasta lastensuojeluilmoituksen.
3) Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kiellettyä. (POL 36d §)

F. Seuraukset sääntöjen rikkomisesta
1) Kasvatuskeskustelu (POL 35a§). Kasvatuskeskustelun määrää rehtori tai opettaja.
2) Jälki-istunto (POL 36§).
3) Kotitehtävien laiminlyönnistä opettaja voi jättää oppilaan enintään yhdeksi tunniksi koulun jälkeen tekemään tehtäviä (POL 36§)
4) Kirjallinen varoitus (POL 36§), jonka antaa rehtori.
5) Opettaja voi määrätä oppilaan poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi valvottuun tilaan, jos oppilas häiritsee opetusta tai uhkaa muiden/omaa turvallisuutta (POL 36§).
6) Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistamiseen luokasta opettajalla ja rehtorilla on oikeus käyttää välttämättömiä voimakeinoja (POL 36b§).
7) Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi hänen väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisensä vuoksi tai jos opetus hänen häiritsevän käyttäytymisensä vuoksi kohtuuttomasti vaikeutuu (POL 36§).
8) Koulun opettaja tai rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään oppilaan tahallaan tai huolimattomuuttaan likaaman tai epäjärjestykseen saattaman koulun omaisuuden tai tilan (POL 35§)
9) Rehtorilla tai opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa opetusta tai oppimista häiritsevä esine tai aine (POL 36d§) ja oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat ja säilytystilat sekä vaatteet päällisin puolin (kaksi henkilöä paikalla) (POL 36e§)
10) Rikkeen ollessa vakava erityiskasvatuksen työryhmä voi rehtorin esityksestä erottaa oppilaan määräajaksi, enintään kolmeksi kuukaudeksi (POL 36a§)
Oppilaan kuulemisesta kasvatuskeskusteluun ja kurinpitoon liittyvissä asioissa sekä huoltajan oikeudesta tiedonsaantiin on säädetty perusopetuslaissa (POL 36a-h§).

G. Muut maininnat
1) Koulun rehtori voi tarvittaessa virkavelvollisuutensa perusteella antaa järjestyssääntöihin tarkennuksia tai lisäohjeita, joita tulee noudattaa kuten järjestyssääntöjä.
2) Kiusaamistilanteiden ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi Varkauden kouluissa on käytössä kiusaamisen vastainen suunnitelma. Suunnitelma on päivitetty oppilashuollon suunnitelmaan. Lisäksi Varkauden kaupungin internetsivuilta löytyy Koulun konstit 2, jonka kohdissa 8.4-8.7 on ohjeistus koulukiusaamisesta ja toimintaohjeet väkivaltatilanteessa.¬

H. Järjestyssääntöjen tiedotus ja tarkistaminen
1) Järjestyssäännöt käydään läpi lukuvuoden alussa tai oppilaan aloittaessa koulun kesken lukuvuoden. Järjestyssäännöt ovat nähtävissä koulun internetsivuilla, yhdessä täydentävien koulukohtaisten Prokoulu-ohjeiden kanssa. Prokoulu-toimintaohjeita harjoitellaan lukuvuoden aikana.
2) Järjestyssäännöt tarkistetaan lukuvuosittain ja tehdään tarpeelliset muutokset.

 

Tapahtumakalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko 52

27 December 2021 Thursday
28 December 2021 Thursday
29 December 2021 Thursday
30 December 2021 Thursday
31 December 2021 Thursday
1 January 2022 Thursday
2 January 2022 Thursday

Viikko 1

3 January 2022 Thursday
4 January 2022 Thursday
5 January 2022 Thursday
6 January 2022 Thursday
7 January 2022 Thursday
8 January 2022 Thursday
9 January 2022 Thursday

Viikko 2

10 January 2022 Thursday
11 January 2022 Thursday
12 January 2022 Thursday
13 January 2022 Thursday
14 January 2022 Thursday
15 January 2022 Thursday
16 January 2022 Thursday

Viikko 3

17 January 2022 Thursday
18 January 2022 Thursday
19 January 2022 Thursday
20 January 2022 Thursday
21 January 2022 Thursday
22 January 2022 Thursday
23 January 2022 Thursday

Viikko 4

24 January 2022 Thursday
25 January 2022 Thursday
26 January 2022 Thursday
27 January 2022 Thursday
28 January 2022 Thursday
29 January 2022 Thursday
30 January 2022 Thursday

Viikko 5

31 January 2022 Thursday
1 February 2022 Thursday
2 February 2022 Thursday
3 February 2022 Thursday
4 February 2022 Thursday
5 February 2022 Thursday
6 February 2022 Thursday
Ilmoittautuminen

Veso 29.8.

"Teille on tuttua, kuinka puhkeamme kukkaan
sellaisen ihmisen lähellä, joka näkee meissä
olevan hyvän ja osaa houkutella esiin parhaan
meistä. Ja tiedämme, miten me kaikki
kuihdumme sellaisen ihmisen lähellä, joka koko
ajan löytää meistä vikoja."

-Desmond Tutu

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä