Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö Ulvilan kaupungin perusopetuksessa

Oppilaan oikeus
Perusopetuslain 29§ mukaan jokaisella opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Jokaisella koululla on järjestyssäännöt, joissa on annettu määräyksiä kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden takaamiseksi.

Oppilaan velvollisuus
Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Erityinen syy on huoltajan ilmoitus sairaudesta tai etukäteen anottu poissaololupa. Enintään kolmen päivän poissaolot myöntää luokanopettaja, useamman päivän poissaoloista lupa-anomus toimitetaan rehtorille.

Oppilaan on suoritettava tehtävänsä ja käyttäydyttävä asiallisesti. (Perusopetuslaki §35)

Huoltajan velvollisuudet
Oppilaan huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. (Perusopetuslaki § 26)

Yleistä
Oppilaan kanssa keskustelua sekä oppilaan ohjaamista sisältyy normaaleihin oppimistilanteisiin. Jos normaalia puuttumista ei katsota riittäväksi, on kasvatuskeskustelu ensisijainen tapa oppilaan ojentamiseksi. Jokainen aikuinen on velvollinen puuttumaan tilanteisiin, joissa näkee koulun sääntöjä rikottavan ja aloittamaan tilanteen selvittelyn viipymättä. Käytännössä kuitenkin keskustelun käy oppilaan opettaja. Tavoitteena on, että oppilaalle välittyy tunne, että hänestä huolehditaan, häntä kuunnellaan ja hänet otetaan vakavasti.

Tavoitteet: Oppilas oppii ottamaan vastuuta itsestään ja omasta toiminnastaan. Oppilas oppii ottamaan huomioon muut sekä ympäristössä. Oppilas ymmärtää ja kunnioittaa koulun sääntöjä sekä ymmärtää tekojensa seuraukset.


Kasvatuskeskustelu on ensisijainen tapa puuttua oppilaan epäasialliseen käyttäytymiseen.
Kasvatuskeskusteluun voidaan määrätä oppilas, joka 1. häiritsee opetusta, 2. muuten rikkoo koulun järjestyssääntöjä, 3. menettelee vilpillisesti, 4. kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti. Opettaja tai rehtori määrää oppilaan kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu voi kestää enintään kaksi tuntia. Keskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella. Keskustelussa oppilaalta voidaan pyytää kirjallinen selvitys tapahtuneesta. Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa. Tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä mietitään keinot käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi. Kasvatuskeskustelun pitää oppilaan siihen määrännyt opettaja tai rehtori. Hän kirjaa kasvatuskeskustelun Wilma-järjestelmään. Kasvatuskeskustelusta on ilmoitettava huoltajalle ja hänelle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluuun tai osaan sitä, jos se teon luonne huomioon ottaen katsotaan tarpeelliseksi.

Oppilas, joka häiritsee opetusta, rikkoo järjestyssääntöjä tai menettelee vilpillisesti, voidaan myös määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Opettaja ilmoittaa jäli-istunnosta huoltajalle. Vakava rikkomus tai, jos oppilas jatkaa epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, voi johtaa erottamiseen enintään kolmeksi ( 3) kuukaudeksi. Oppilasta ja huoltajaa kuullaan ennen kirjallisen varoituksen antamista tai erottamista.


Koulun opetussuunnitelma sisältää suunnitelman kasvatuskeskustelusta ja kurinpidollisten keinojen käytöstä. Suunnitelmassa kuvataan, miten oppilaille, huoltajille ja muille yhteistyötahoille tiedotetaan suunnitelmasta, koulun järjestyssäännöistä sekä kurinpitoa käsittelevästä lainsäädännöstä ja miten oppilaat, huoltajat ja koulun henkilöstö arvioivat suunnitelman toteutumista.

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan tai koulun järjestämästä tilaisuudesta. Jos on olemassa vaara, että muiden oppilaiden turvallisuus kärsii tai opetus kohtuuttomasti häiriintyy, voidaan oppilaalta evätä oikeus osallistua opetukseen jäljellä olevan työpäivän ajaksi. Päätöksen tekevät rehtori ja opettaja. Päätöksestä ilmoitetaan huoltajalle.Koulun lukuvuosisuunnitelmassa täsmennetään yllä kuvattua suunnitelmaa.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä