Ops 2016

KOULUKOHTAISET KURSSIT (ei it-aineet)

IT-AINEIDEN KURSSIKUVAUKSET LÖYTYVÄT TYÖRYHMÄN 8 sivustolta

----
REAALIAINEET


KSY PSYKOLOGIA

6. Sosiaalipsykologia (PS6)

Tavoitteet:
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
- tutustuu sosiaalipsykologiaan tieteenä ja sosiaalipsykologian soveltamiseen yhteiskunnan eri alueilla
- tietää, että sosiaalipsykologia sijoittuu yhteiskuntatieteiden ja psykologian välimaastoon ja, että sosiaalipsykologit tutkivat sosiaalista vuorovaikutusta ja sosiaalisen tiedon käsittelyä
-
osaa soveltaa sosiaalipsykologista tietoa tarkastellessaan yksilön ja hänen sosiaalisen ympäristönsä välisiä suhteita

Keskeiset sisällöt:
- Miten ajattelumme, tunteemme ja toimintamme muuttuvat, kun toiset ovat läsnä (joko todellisesti tai kuvitteellisesti)?
- Miten me itse vaikutamme toisiin?
- Mitä tietoa (ja miten) hankimme sosiaalisesta ympäristöstämme?
- Millaisiin ryhmiin kuulumme ja mitä ryhmät merkitsevät meille?
- Miksi lottoaja haluaa mieluummin itse valita numeronsa kuin antaa koneen arpoa ne?
- Millaisia ovat tehokkaat mainokset?
- Mitä tarkoitetaan propagandalla?
- Keihin ja miksi tunnemme vetovoimaa?
- Minkälaista on rakkauden psykologia?
- Sosiaalinen ja biologinen vanhemmuus
- Mitä on vallankäyttö, johtaminen ja päätöksenteko?
- Millaista on sanaton viestintä? Mitkä ilmeet ja eleet ovat universaaleja, mitkä kulttuurisidonnaisia?
- Millaisia ovat elokuvan käyttämät viestinnän muodot?
- Mitä etuja ja haittoja liitty joukkoviestintään ja uuteen teknologiaan? "Viihdytämmekö itsemme hengiltä?"

FILOSOFIA

Fi 5.
Estetiikka ja taiteenfilosofia

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee filosofisen etiikan peruskäsitteet ja nykysuuntaukset, kauneuteen liittyvät filosofiset teoriat eri aikoina antiikista nykyaikaan, pystyy jäsentämään nyky-yhteiskunnan esteettisiä ilmiöitä (esim. kaupunkiarkkitehtuurin estetiikka) osaa hahmottaa taidekritiikin argumentteja.

Keskeiset sisällöt

- mitä on filosofinen estetiikka?
- mitä on kauneus?
- miten hyvä maku määritellään?
- estetiikan pääsuuntaukset
- analyyttinen ja hermeneuttinen estetiikka
- taidekritiikin perusteet


Fi 6. Itämainen filosofia
Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee Euroopan ulkopuolisten kulttuurien filosofisia perusteita, oppii vertailemaan länsimaista filosofiaa ulkoeurooppalaisiin perinteisiin ja tuntee uskon ja tiedon väliset eroavuudet. Lisäksi kurssilla valmaistaudutaan filosofian ylioppilaskokeeseen.

Keskeiset sisällöt

- filosofian ja uskonnon suhde
- Kiinan, Japanin ja Intian filosofiset päävirtaukset
- islamin filosofia keskiajalta nykypäivään
- afrikkalainen filosofia nykyaikana
- amerikkalainen nykyfilosofia
- hyvän elämän määritteleminen Euroopan ulkopuolella.

HISTORIA

Hi 7. Naisen historia

Naisen historia

Kurssin tarkoituksena on analysoida ruohonjuuritason mikrohistoriaa, varsinkin naisen, lapsen ja perheen historiaa antiikista nykyaikaan. Pääpaino on sosiaali-, väestö- ja kulttuurihistoriassa. Lisäksi kurssilla valmaistaudutaan historian ylioppilaskokeeseen.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
- ymmärtää naisen asemassa tapahtuneet muutokset länsimaisessa kulttuurissa
- saa ruohonjuuritason mikrohistoriallisen näkökulman historian suuriin prosesseihin
- tuntee erityisesti Euroopan väestöhistorian käännekohdat

Keskeiset sisällöt

Mikrohistoria:
- näkökulmia ihmisen arkipäivän historiaan
- naistutkimuksen perusteet
- mikrohistorialliseen tutkimukseen perehtyminen
- mentaliteettihistorian perusteet

Väestöhistoria:
- demografiset perusmuuttujat
- tautien historia
- väestöhistorian kehityslinjoja
- ihmisen eliniän piteneminen historiallisena ilmiönä

Sosiaalihistoria
- naisen asema muinaisessa Egyptissä
- nainen, lapsi ja perhe antiikin Kreikassa ja Roomassa
- nainen, lapsi ja perhe keskiajan Euroopassa
- renessanssin nainen
- noitavainot ja inkvisitio
- barokin ihmiskäsitys
- valistuksen ja vallankumouksen vaikutukset naisen asemaan
- nainen sodassa
- naisten kansalaisoikeuksien kehittyminen
- feminismi ja nykyajan nainen
- historiallisia alakulttuureja

BIOLOGIA
BI6 Biologian työkurssi

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
-tutustuu biologiseen ja luonnontieteelliseen laboratoriotyöskentelyyn
-tutustuu biologisen kenttätutkimuksen tekoon
-osaa suunnitella ja toteuttaa pieniä biologisia tutkimuksia sekä osaa raportoida niistä tieteenalan vaatimusten mukaisesti
-tutustuu keskeisiin biologisiin ilmiöihin ja reaktioihin itse toimien, havainnoiden ja suunnitellen

Keskeiset sisällöt
-solujen rakenteisiin tutustuminen ja niiden tutkiminen
-solujen reaktioihin tutustuminen ja niiden tutkiminen
-solujen keskeisiin aineisiin tutustuminen ja niiden tutkiminen
-ekologisiin kenttätutkimuksiin tutustuminen ja niiden toteuttaminen

 MATEMAATTISET AINEET

Kurssien MAA1-4 kertaus (MAA14)
Opiskelija kertaa keskeiset sisällöt ja parantaa osaamistaan rutiininomaisissa kurssien MAA1-4 perustehtävissä.

Kurssien MAA5-8 kertaus (MAA15)
Opiskelija kertaa keskeiset sisällöt ja parantaa osaamistaan rutiininomaisissa kurssien MAA1-4 perustehtävissä.

Kurssien MAA1-10 kertaus (MAA16)
Opiskelija harjaantuu käyttämään opittuja tietoja ja taitoja sekä soveltamaan niitä monipuolisissa ongelmanratkaisutilanteissa ja valmentautuu hyvin ylioppilaskirjoituksiin. Opiskellaan kurssien MAA1-10 aihepiirien tietojen yhteensovittamista ja sovelluksia. Harjoitellaan vastaustekniikkaa vanhoja ylioppilaskoetehtäviä tekemällä.

Talousmatematiikka (MAA17 = MAB6)
Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä laskennallisesta näkökulmasta. Kurssi antaa valmiuksia oman talouden suunnitteluun sekä tukee yrittäjyyden ja taloustiedon opiskelua.

Tilastot ja todennäköisyys II (MAA18 = MAB8)
Vahvistetaan tilastojen käsittelytaitoja sekä määritetään tilastollisia tunnuslukuja ja todennäköisyyksiä jatkuvien jakaumien avulla hyödyntäen teknisiä apuvälineitä.Kurssien MAB1-6 kertaus (MAB9)
Opiskelija harjaantuu käyttämään opittuja tietoja ja taitoja sekä soveltamaan niitä monipuolisissa ongelmanratkaisutilanteissa ja valmentautuu hyvin ylioppilaskirjoituksiin. Opiskellaan kurssien MAB1-6 aihepiirien tietojen yhteensovittamista ja sovelluksia. Harjoitellaan vastaustekniikkaa vanhoja ylioppilaskoetehtäviä tekemällä.Fysiikan kertauskurssi (FY8)

Kurssin tavoite: Kurssilla kootaan yhteen eri fysiikan osa-alueet ja muodostetaan kokonaiskuva.

Kurssin sisältö: Syvennetään eri osa-alueiden osaamista laskennallisella tasolla. Harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista.

Tähtitiede (FY9)
Kurssin tavoitteet: Kurssilla on tavoitteena oppia avaruuden rakenteet lähiavaruudesta syvään avaruuteen sekä avaruuden tapahtumien ymmärtäminen fysiikan tietämyksen avulla. Lisäksi tavoitteena on tähtitaivaan havainnoinnin perusteiden oppiminen silmällä, kiikarilla ja kaukoputkella.
Keskeiset sisällöt:
Kurssi sisältää tähtitaivaan havainnointia paljaalla silmällä, kiikarilla ja kaukoputkella. Havainnoinnin osuus kurssista määräytyy kulloisenkin pilvisyyden mukaan. Havainnointia voi olla myös tavallista enemmän, jos tähtitaivaalla on näkyvissä jokin erityinen kohde esimerkiksi komeetta, ylikulku tai pimennys. Myös avaruustekniikkaa ja sen saavutuksia seurataan internetin välityksellä.
Kurssin teoriaosassa käsitellään avaruuden rakenteet Aurinkokunnasta lähtien tähtiavaruuden kautta syvään avaruuteen. Erilaisia avaruuden tapahtumia selitetään fysiikan periaatteita käyttäen. Teoriaosan painotus voi vaihdella esimerkiksi ajankohtaisten tutkimustulosten mukaan.

Fysiikan mittauksia ja suhteellisuusteoriaa (FY10)
Kurssin tavoitteet: Opitaan mittaamisen periaatteet ja mittaustulosten käsittely virheanalyyseineen.
Opitaan ymmärtämään erityisen suhteellisuusteorian tuloksia ja niiden perusteita sekä
yleisen suhteellisuusteorian tuloksia kvalitatiivisesti.

Kurssin sisältö jakaantuu kahteen osaan:
Työosassa tutkitaan kokeellisesti ilmiöitä fysiikan eri osa-alueilta ja opetellaan raportoimaan tehty koe tuloksineen. Tuloksen virheenkäsittely opetellaan. Kurssi voi sisältää vierailuja tutkimus- tai teollisuuslaitoksiin sekä laboratorioihin. Suhteellisuusteoriassa keskitytään erityisen suhteellisuusteorian dilataatioihin.Kokeellinen kemia (KE6)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tuntee erilaisia kemian työ- ja tutkimusmenetelmiä
  • osaa tehdä johtopäätöksiä tekemiensä tutkimusten tuloksien perusteella
  • osaa laatia tekemistään tutkimuksista työselostuksen
  • hahmottaa paremmin teorian ja käytännön yhteyden.

Keskeiset sisällöt

  • työturvallisuus
  • epäorgaaninen synteesi
  • orgaaninen synteesi
  • epäorgaaninen kvalitatiivinen analyysi
  • epäorgaaninen kvantitatiivinen analyysi

Kertauskurssi (KE7)

Kurssin tavoite: Kurssilla kootaan yhteen kemian eri osa-alueet ja muodostetaan niistä kokonaiskuva.

Kurssin sisältö: Eri osa-alueiden osaamista syvennetään ymmärtämällä asiayhteyksiä ja vahvistamalla laskurutiinia. Kurssilla harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista.

ÄIDINKIELI

KIELET

ENA10 Silmäys menneeseen, katsaus tulevaan


Kurssi on johdantokurssi lukion aloittaville. Keskeisenä tavoitteena on kerrata ja syventää peruskoulun oppiainesta, valmentaa opiskelijaa tuleviin opintoihin sekä opastaa häntä lukion työtapoihin.


ENA9 Kohti ylioppilaskirjoituksia

Kurssi tarjoaa kattavan kieliopin ja sanaston kertauksen sekä vetoapua ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen.

EAB3.9 Onnea ja menestystä!

Sanaston kertausta ja laajennusta aihepiireittäin. Keskeisten kielioppikohtien ja rakenteiden kertausta. Ylioppilaskirjoitusten tehtäviä.


RUB9 Ruotsin kielen johdantokurssi

Johdantokurssi lukion aloittaville opiskelijoille, jotka haluavat parantaa ruotsin kielen taitojaan tai joiden ruotsin opinnoissa on ollut pitkä tauko. Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan peruskoulussa opittuja asioita, esim. perusasiat sanajärjestyksestä, verbiopista, substantiiveista, adjektiiveista ja pronomineista. Aiheet liittyvät oppilaan jokapäiväiseen elämään, kuten kouluun, ihmissuhteisiin ja vapaa-ajan viettoon.

RUB8 Ruotsin kielen kertauskurssi

Kurssi on tarkoitettu niille sekä A- että B-ruotsin opiskelijoille, jotka haluavat parantaa ruotsin kielen taitojaan yo-kirjoituksia varten. Kurssilla kerrataan kieliopin keskeiset asiat, kaikkiin kursseihin liittyviä sanastoja, kirjoitelmien ja tiivistelmän tekoa. Lisäksi ylioppilaskuunteluita ja ajankohtaista materiaalia eri medioista.SAB3.9 Kansainvälinen toiminta

Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.


SAB3.10 Viesti puhuen ja kirjoittaen

Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

SAA1.9 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen

Kurssilla haetaan näkökulmia eurooppalaiseen ja globaaliseen vastuuseen sekä tarkastellaan oikeudenmukaisuuden ja suvaitsevaisuuden käsitteitä. Opiskelijaa ohjataan seuraamaan ajankohtaisia yhteiskunnallisia asioita eri viestimistä. Kurssilla on luontevaa painottaa mahdollisimman monta kielen eri osa-aluetta ja hioa sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia taitoja. Harjoitellaan monipuolista aihepiiri -ja kulttuurisanastoa.

RAB3.9 Kansainvälinen toiminta

Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.

RAB3.10 Viesti puhuen ja kirjoittaen

Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Raa9 Vielä viimeinen silaus!

Tässä kurssissa keskitytään pitkän ranskan ylioppilaskirjoitusten eri osa-alueiden harjoittelemiseen käyttäen hyväksi eri aihepiirejä. Kerrataan ranskan kieliopin tärkeimmät kohdat, syvennetään lauseoppia ja sanajärjestystä sekä laajennetaan sanastoa.Kurssilla painotetaan mahdollisimman monta kielen eri osa-aluetta ja hiotaan sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia taitoja.
VEB3.9 Onnea ja menestystä


Kurssilla kerrataan keskeistä kielioppia, vahvistetaan sanaston hallintaa aihepiireittäin sekä kehitetään viestintätaitoja ja syvennetään maantuntemusta. Kurssilla harjoitellaan erilaisten tekstien ja kuullun ymmärtämistä sekä kirjallista tuottamista ja valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen.

TAITO- JA TAIDEAINEETPeda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä