Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea

Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea

Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Tavoitteena on tarjota oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin tukea riittävän varhain, joustavasti ja suunnitelmallisesti.

Syynä oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeeseen voivat olla esimerkiksi lukemiseen, kirjoittamiseen tai matematiikkaan liittyvät oppimisen vaikeudet, muut oppimisvaikeudet, tarkkaavuuden ja keskittymisen vaikeudet, aisti- ja liikuntavammat, kielenkehitykseen liittyvät vaikeudet, kehityksen viivästymä tai tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmat. Tuen tarvitsijoita voivat olla myös esimerkiksi lahjakkaat oppilaat ja maahanmuuttajataustaiset oppilaat.

Tuki pyritään tarjoamaan oppilaalle omassa koulussa erilaisin joustavin järjestelyin. Erityisesti huolehditaan lapsen/ nuoren tarvitseman tuen jatkumisesta lapsen siirtyessä päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen sekä oppilaan siirtyessä perusopetuksesta toiselle asteelle tai perusopetuksessa koulusta toiseen.

Tuki suunnitellaan yhteistyössä opettajien, huoltajien ja oppilaan kanssa sekä tarvittaessa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tasot ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tuen tasoista käytetään nimitystä kolmiportaisen tuen malli.

Yleisestä tuesta tehostettuun tukeen ja tehostetusta tuesta erityiseen tukeen siirryttäessä tuen määrä ja laatu muuttuvat ja samalla tiettyjen tukimuotojen painotus korostuu.


Pedagoginen arvio
ja Pedagoginen selvitys ovat asiakirjoja, joiden avulla oppilaan tuen tarvetta kartoitetaan ja arvioidaan. Niihin kirjataan mm. oppilaan saama tuki, arvio tuen tarpeesta ja kokonaisarvio edistymisestä koulunkäynnissä. Pedagogisen arvion tai selvityksen laadinnassa kuullaan oppilasta, huoltajia, opettajia ja tarvittaessa muita asiantuntijoita.

Oppimissuunnitelma ja HOJKS (Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) ovat oppilaalle laadittuja yksilöllisiä suunnitelmia, jotka laaditaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Yksilöllisiin suunnitelmiin kirjataan oppilaan opetuksen ja tukitoimien järjestäminen, oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteet sekä eri toimijoiden vastuualueet. Oppimisen edistymistä ja suunnitelmiin kirjattuja tavoitteita ja sisältöjä päivitetään ja tarkistetaan säännöllisesti yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa.

Yleinen tuki

 • On jokaiselle oppilaalle suunnattua tukea.
 • On ensisijainen tuen järjestämisen muoto.
 • Oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma.

Jos tuen tarve lisääntyy eikä yleinen tuki enää riitä, tehdään Pedagoginen arvio tehostetun tuen tarpeen arvioimiseksi. Pedagoginen arvio käsitellään monialaisessa asiantuntijaryhmässä.

Tehostettu tuki

 • Kun yleinen tuki ei riitä.
 • Tukimuotoja on käytössä tehostetummin, suunnitellummin, säännöllisemmin, samanaikaisesti useita.
 • Oppilaalle laaditaan Oppimissuunnitelma.

Jos tuen tarve vähenee, tehdään Pedagoginen arvio, joka käsitellään monialaisessa asiantuntijaryhmässä, ja oppilas jatkaa koulunkäyntiä yleisen tuen piirissä.

 • Jos tehostetun tuen tarve lisääntyy, tehdään Pedagoginen selvitys. Pedagoginen selvitys käsitellään monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Sivistystoimenjohtaja tekee pedagogiseen selvitykseen perustuen Erityisen tuen päätöksen.


Erityinen tuki

 • Kun tehostettu tuki ei riitä.
 • Edellyttää Erityisen tuen päätöksen tekemistä.
 • Oppilaalle laaditaan HOJKS (Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma).
 • Käytettävissä on kaikki perusopetuksen tukimuodot, myös oppimäärän yksilöllistäminen ja toiminta-alueittain opiskelu.
 • Moniammatillisuus tuen järjestämisessä korostuu.

Erityisen tuen piirissä voi olla mm.

 • oppilaita, joilla on yksilöllistettyjä oppimääriä yhdessä tai useammassa oppiaineessa.
 • pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat oppilaat.
 • vaikeimmin vammaiset ja sairaat oppilaat, jotka opiskelevat toiminta-alueittain.
 • oppilaita, joilla on oppimisvaikeuksia, ja tunne-elämän tai sosiaalisen sopeutumattomuuden ongelmia.
 • oppilaita, jotka tarvitsevat erityisopetuksen lisäksi vahvaa yksilöllistä tukea koulunkäynnissään.

Erityisen tuen päätös on tarkistettava toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä sekä aina tarvittaessa. Tällöin tehdään Pedagoginen selvitys, jossa arvioidaan erityisen tuen tarve jatkossa ja tehdään uusi Erityisen tuen päätös. Erityisen tuen päätöksen mukaan oppilas joko jatkaa erityisen tuen piirissä tai siirtyy tehostetun tuen piiriin.

Liitteet:

Kolmiportaisen tuen malli

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä