Erityisopetus

Erityisopetus

Sodankylän kunnassa osa-aikaista erityisopetusta tai HOJKSin määrittämää erityisopetusta tarjotaan tukea tarvitsevalle oppilaalle omassa lähikoulussa, päiväkodissa tai erityisopetuksen pienryhmissä.

Aleksanteri Kenan koulussa ja Kaarrostien koulussa osa-aikaisesta erityisopetuksesta huolehtivat erityisopettajat. Kyläkouluilla osa-aikaista erityisopetusta antaa kiertävä erityisopettaja (luokat 0-9). Päiväkodeilla esikoululaisten erityisopetuksesta vastaa erityislastentarhanopettaja ja koulun erityisopettaja sekä kiertävä erityisopettaja.

Erityisopetuksen pienryhmiä on Sodankylässä neljä: EO 1 (esi1-4lk), EO 2 (5-7lk), EO 3 (7-9lk) ja Erityisluokka. Erityisopetuksen pienryhmät sijaitsevat Aleksanteri Kenan koululla. Edellä mainitut luokkajaot voivat vaihdella vuosittain riippuen oppilasaineksesta. Erityisopetuksen pienryhmissä koulua käyvät oppilaat ovat yleensä erityisen tuen piirissä. Myös tehostetun tuen piirissä olevalla oppilaalla on tarvittaessa mahdollisuus käydä koulua erityisopetuksen pienryhmässä ilman erityisen tuen päätöstä.


Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa oppilaalle, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään. Tavoitteena on vahvistaa oppimiseen tarvittavia perustaitoja sekä arvioida ja ehkäistä oppimisen vaikeuksiin vaikuttavia tekijöitä. Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa oppilaalle, jolla on esimerkiksi vaikeuksia puheen, kirjoittamisen, lukemisen tai matematiikan oppimisessa, yksittäisissä oppiaineissa, opiskelutaidoissa tai sosiaalisissa taidoissa. Myös puheopetus kuuluu osa-aikaiseen erityisopetukseen.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan pääsääntöisesti oppilaan koulupäivän aikana pienryhmä-, yksilö- ja samanaikaisopetuksena. Tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Luokanopettaja, luokanvalvoja tai aineenopettaja ja erityisopettaja määrittelevät yhdessä osa-aikaisen erityisopetuksen tarpeen ja sisällön sekä arvioivat yhdessä oppilaan oppimista. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä myös oppilashuollon palveluista vastaavien kanssa. Myös oppilas tai huoltaja voivat tehdä aloitteen osa-aikaisen erityisopetuksen tarpeesta.

Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa kaikilla tuen tasoilla. Tehostetun tuen aikana osa-aikaisen erityisopetuksen merkitys tukimuotona yleensä vahvistuu.

Erityisopetus

Erityisopetus on erityisen tuen keskeinen pedagoginen osa-alue. Erityisopetus on yksilöllistä opetusta, jossa huomioidaan oppilaan erityiset oppimisen ja koulunkäynnin tarpeet. Oppilaalle on tehty erityisen tuen päätös ja hänelle on kirjattu HOJKS(Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma).

Ennen HOKJSin laatimista tehdyssä erityisen tuen päätöksessä päätetään oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen. Oppilaan HOJKSissa ratkaistaan erityisopetuksen järjestämiseen liittyvät seikat ja opetuksen keskeiset tavoitteet, sisällöt sekä oppimisympäristöön ja opetusmenetelmiin liittyvät tekijät.

Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisopetuksen pienryhmässä tai muussa soveltuvassa paikassa. Erityisopetuksessa voidaan poiketa oppiaineista ja niitä koskevasta valtakunnallisesta tuntijaosta sen mukaan kuin erityistä tukea koskevassa päätöksessä määrätään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä