5.5.6 Vieraat kielet, latina, B3-oppimäärä

Paikalliset kirjaukset

5.5.6 Vieraat kielet, latina, B3-oppimäärä

Arviointi
Latinan kielen B-oppimäärän kurssit arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa 4-10 ottaen huomioon latinan kielen erityispiirteet ja käyttöalueen rajallisuus. Kurssiarvosana määräytyy kurssikohtaisesti sovitulla tavalla esim. mahdollisen kurssikokeen, formatiivisten kokeiden, sanakokeiden sekä tuntiaktiivisuuden ja valtakunnallisen opetussuunnitelman painotusten mukaisten kurssiin kuuluvien tehtävien perusteella. Kursseilla voidaan käyttää myös oppilaan itsearviointia ja vertaisarviointia.

Oppiaineen päättöarviointi
Oppiaineen arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Päättöarviointiin tulevaa laskennallista arvosanaa voidaan korottaa esim. tentin perusteella.

Suoritusjärjestys
Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä.

Itsenäinen suoritus
Kurssin itsenäisestä suorittamisesta on aina sovittava opettajan kanssa etukäteen. Jos opiskelija suorittaa kurssin itsenäisesti, hän on itse velvollinen huolehtimaan suoritustensa etenemisestä suorituksen alussa sovitun aikataulun mukaisesti. Opettaja ja opiskelija sopivat keskenään kurssiarviointiin vaikuttavista töistä. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksyttyä arvosanaa.

Aihekokonaisuuksien korostuminen kursseilla
Kaikilla kursseilla korostetaan latinan vaikutusta nykykieliin ja kreikkalais-roomalaisen kulttuurin vaikutuksia nykyisiin kulttuureihin. Opiskelijoita ohjataan myös vertaamaan antiikin ajan erilaisia ilmiöitä nykyajan vastaaviin.

Koulun ulkopuolella suoritetut kurssit
Koulun ulkopuolella suoritetuista kursseista opiskelijan on toimitettava mahdollisuuksien mukaan jo etukäteen tarkka kurssikuvaus, jolloin opettaja vertaa, vastaako ko. kurssi jotain lukion kurssia.

Toisen oppimäärän kurssien opiskelu oppimäärää vaihtamatta.
Opiskelija voi opiskella myös pidemmän oppimäärän kursseja oppimäärää vaihtamatta. Pidemmän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyemmän oppimäärän syventäviä tai soveltavia kursseja. Tällöin pidemmän oppimäärän kurssit voidaan lukea opiskelijan varsinaisen oppimäärän soveltaviksi kursseiksi mikäli niiden kurssisisältö poikkeaa lyhyen oppimäärän kurssien sisällöstä.

5.5.11 Vieraat kielet, latina B3-oppimäärä

Opetuksen tavoitteet

Latinan kielen B3-oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

  • kokee kielellisen repertuaarinsa kasvattamisen mielekkääksi

  • ymmärtää latinan kielen merkityksen erityisesti luonnontieteissä

  • ymmärtää latinan kielen vaikutuksen eurooppalaisten kielten kehitykseen

  • oppii tuntemaan kreikkalais-roomalaisen maailman historiaa, kulttuuria ja mytologiaa ja tekee huomioita niiden vaikutuksesta eurooppalaiseen ja suomalaiseen kulttuuriin

  • osaa harjoitellun perussanaston ja keskeisiä rakenteita

  • ymmärtää apuvälineitä käyttäen helppoa autenttista tekstiä, osaa poimia yksittäisiä tietoja ja pystyy hyvin yksinkertaiseen päättelyyn asiayhteyden perusteella.

Arviointi

Opiskelijan osaamista arvioidaan latinan kielen erityisten tavoitteiden mukaan sekä soveltuvin osin vieraiden kielten yhteisten tavoitteiden mukaan. Kehittyvän kielitaidon kuvausasteikkoa voidaan hyödyntää ottaen huomioon latinan kielen erityispiirteet ja käyttöalueen rajallisuus. Kaikilla kursseilla annetaan monipuolisesti palautetta opiskelijan edistymisestä oppimisprosessin eri vaiheissa. Huomiota kiinnitetään opiskelijan edistymiseen kielitaidon eri osa-alueilla. Opiskelijoita ohjataan hyödyntämään itse- ja vertaisarviointia. Kaikilla kursseilla voidaan hyödyntää salkkutyöskentelyä, myös oppiainerajat ylittäen.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

B3-oppimäärässä opiskellaan keskeinen muoto-oppi sekä pääpiirteitä sijamuotojen, aikamuotojen ja modusten käytöstä ja lauseenvastikkeista. Hyvien ääntämistottumusten vakiinnuttamiseen kiinnitetään huomiota alusta pitäen.

Kaikilla kursseilla opiskelijoita ohjataan vertaamaan antiikin ajan erilaisia ilmiöitä nykyajan vastaaviin sekä tekemään huomioita kreikkalais-roomalaisen kulttuurin vaikutuksista nykyisiin kulttuureihin ja latinan vaikutuksesta nykykieliin.

Kursseille varataan tarpeen mukaan tilaa yhdessä sovittujen tai ajankohtaisten aiheiden käsittelyyn. Kaikilla kursseilla voidaan edistää monilukutaitoa käsittelemällä kirjallisuutta, elokuvia, musiikkia, teatteria, kuvataidetta tai mediaa. Oppiainerajat ylittävää opetusta voidaan toteuttaa eri kursseilla.

1. Ikkunat auki antiikkiin (LAB1)

Antiikin Italiaa ja roomalaisia sekä latinan kieltä lähestytään nykyajan näkökulmasta. Perehdytään latinan kielen vaiheisiin.

2. Antiikin elämää (LAB2)

Tutustutaan yksityiseen ja julkiseen elämään sekä työntekoon antiikin aikaisessa kaupungissa.

3. Tietoa, taitoa ja taruperintöä (LAB3)

Tutustutaan roomalaisten harrastuksiin, roomalaisnuorten kasvatukseen ja koulunkäyntiin sekä antiikin kreikkalais-roomalaiseen tarustoon.

4. Rooman historian vaiheita (LAB4)

Tutustutaan pääpiirteittäin Rooman varhaishistoriaan ja siihen liittyviin taruihin, Rooman historian käännekohtiin ja Rooman kehittymiseen maailmanvallaksi.

5. Merkittäviä roomalaisia (LAB5)

Tutustutaan joihinkin Rooman historian kannalta merkittäviin henkilöihin.

6. Kulttuuriperintömme (LAB6)

Tutustutaan antiikin kulttuurin eri alueisiin ja tarkastellaan niiden merkitystä kulttuuriperinnössämme.

7. Viestejä menneisyydestä (LAB7)

Tarkastellaan antiikin kirjallisuuteen liittyviä tekstejä viestinnän näkökulmasta. Tutkitaan, mitä tekstit voivat kertoa roomalaisten elämästä ja suhtautumisesta elämän eri ilmiöihin.

8. Latinaa kautta vuosisatojen (LAB8)

Tutkitaan muokattujen tekstien ja helppojen autenttisten tekstinäytteiden avulla, miten latinaa on käytetty eri aikoina myöhäisantiikista meidän päiviimme asti.

Paikalliset soveltavat kurssit

9. Latinan projektikurssi (LAB39)

Tämän kurssin aihe on hyvin vapaamuotoinen ja sen painopiste voi vaihtua opiskelijoiden kiinnostuksen ja paikallisten tarpeiden mukaan. Kokonaisuuden tuotos muotoutuu kurssin painopisteen, opiskelijoiden valinnan, mahdollisen ajankohtaisen teeman ja kiinnostuksen mukaan. Projektina voi olla esim. videon, elokuvan, tutkielman, pelin, performanssin, nettisivuston, käännöksen tai vaikkapa teemapäivän suunnittelu ja toteuttaminen joko yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa. Oppimisen välineenä voidaan käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa, joten kurssin mahdollisuudet ovat hyvin laajat, jopa rajattomat. Projektissa voidaan integroida mitä tahansa oppiaineita kuten vaikkapa reaaliaineita, äidinkieltä, muita kieliä sekä taito ja taideaineita. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä S (hyväksytty) /H (hylätty). Oppiminen osoitetaan projektin tuotoksella ja tarvittaessa esim. oppimispäiväkirjalla tai porfoliolla. Arviointi voi perustua myös itse- ja vertaisarviointiin sekä mahdolliseen opettajan/opettajien arviointiin. Kurssi lasketaan kuuluvaksi latinan oppimäärään, jos työskentelykielenä on latina tai aihe liittyy läheisesti roomalaiseen kulttuuriin eikä kurssia lasketa jonkin muun oppiaineen oppimäärään kuuluvaksi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä