5.18 Liikunta

Paikalliset kirjaukset

5.18 LIIKUNTA

Arviointi

Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa 4-10. Paikalliset syventävät ja soveltavat kurssit voidaan arvioida suoritusmerkinnällä.

Kurssiarvosana määräytyy kurssikohtaisesti sovitulla tavalla koostuen kuitenkin aina useammasta eri osa-alueesta, kuten fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä. Myös itse- ja vertaisarvionti voivat olla osa arviontia. Arvioinnissa korostuu aktiivinen tuntitoiminta.

Oppiaineen päättöarviointi

Liikunnan päättöarvionti tapahtuu valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien aritmeettisena keskiarvona. Rajatapauksissa numero voidaan pyöristää ylöspäin, jos oppilas on osallistunut paikalliselle syventävälle liikunnan kurssille (LI6), suorittanut liikunnan lukiodiplomin tai osoittanut erityistä aktiivisuutta ja harrastuneisuutta liikunnan oppiainetta kohtaan.

Suoritusjärjestys

Valtakunnalliset pakolliset kurssit LI1 ja LI2 suositellaan käytäväksi suoritusjärjestyksessä. Suoritusjärjestyksestä on mahdollista poiketa oppiaineen opettajan kanssa erikseen sopimalla, jos opiskelijan tieto- ja taitotaso on ennestään riittävällä tasolla.

Itsenäinen suoritus

Liikunnan kursseja ei suositella itsenäisesti suoritettavaksi. Mikäli opiskelijalla on jokin painava syy kurssin itsenäiseen suorittamiseen, tulee hänen keskustella asiasta liikunnanopettajan kanssa. Lopullisen päätöksen kurssin itsenäisestä suorittamisessta tekee rehtori.

Koulun ulkopuolella suoritetut kurssit

Koulun ulkopuolella suoritetuista kursseista opiskelijan on toimitettava mahdollisuuksien mukaan etukäteen tarkka kurssikuvaus, jonka perusteella opettaja arvio, voiko kurssin hyväksilukea jonkun liikunnan kurssin korvaavana suorituksena.

Aihekokonaisuuksien korostuminen kursseilla

  • Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä: liikunnan kursseilla opiskelijat ottavat vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta.
  • Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu: liikunnan kursseilla edistetään kaikkien opiskelijoiden tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja kestävää elämäntapaa.
  • Hyvinvointi ja turvallisuus: liikunnanopetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle valmiuksia kokonaisvaltaista hyvinvointia ylläpitävään ja edistävään elämäntapaan. Opetuksessa huomioidaan fyysinen ja henkinen turvallisuus.
  • Teknologia ja yhteiskunta: liikuntateknologian avulla voidaan tukea liikunnan opetuksen tavoitteiden saavuttamista eri kursseilla.5.18 Liikunta

Liikunnanopetuksen tehtävänä on opettaa opiskelijalle sellaisia taitoja ja tietoja, joiden avulla hän pystyy ylläpitämään ja kehittämään fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyään sekä hyvinvointiaan. Liikunnanopetuksella tuetaan opiskelijaa vastuulliseen omasta fyysisestä aktiivisuudesta ja toiminta- ja opiskelukyvystä huolehtimiseen sekä istuvan elämäntavan vähentämiseen. Opetuksessa korostetaan terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan merkitystä osana liikunnallista elämäntapaa. Liikunnassa opiskelija kokee iloa, onnistumista ja liikunnallista pätevyyttä sekä oppii keinoja oman jaksamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Liikunnassa edistetään kaikkien opiskelijoiden tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, kestävää elämäntapaa, yhdessä toimimisen taitoja, toisten huomioon ottamista ja yhteisöllisyyttä.

Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla kesä- ja talviliikuntaa sekä sisä- ja ulkoliikuntaa turvallisesti ottaen monipuolisesti huomioon opiskeluympäristöjen tarjoamat mahdollisuudet. Toimintakykyä koskevien sisältöjen osalta tehdään yhteistyötä terveystiedon kanssa. Opetuksessa ja ryhmiä muodostettaessa otetaan huomioon henkinen ja fyysinen turvallisuus. Opiskelijat osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja ottavat vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta. Liikuntateknologian avulla voidaan tukea opetuksen tavoitteiden saavuttamista. Opetuksen eriyttämisessä otetaan huomioon opiskelijoiden yksilöllisiä lähtökohtia ja kehitystarpeita.

Opetuksen tavoitteet

Oppiaineen opetuksen tavoitteena on fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn edistäminen. Opiskelija oppii liikkumaan aktiivisesti ja turvallisesti sekä pitämään huolta fyysisestä aktiivisuudestaan ja toimintakyvystään.

Fyysisen toimintakyvyn osalta tavoitteena on oppia soveltamaan liikunnallisia perustaitoja ja -tietoja erilaisissa liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa eri vuodenaikoina ja eri olosuhteissa. Opiskelija oppii arvioimaan ja sen pohjalta harjoittamaan fyysisiä ominaisuuksiaan (voima, kestävyys, liikkuvuus ja nopeus). Liikunnanopetuksen sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin kuuluvat parhaansa yrittäminen, aktiivinen työskenteleminen, pitkäjänteinen itsensä kehittäminen sekä toisia kunnioittava vuorovaikutus. Opiskelija ottaa vastuuta omasta ja yhteisestä toiminnasta, ottaa toiset huomioon sekä oppii auttamaan ja avustamaan muita liikuntatunneilla.

Arviointi

Liikunnan arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opetuksen tavoitteiden saavuttamisesta, oppiaineen opiskelun etenemisestä ja edistää opiskelijan oppimista. Liikunnan arviointi koostuusekä fyysisen toimintakyvyn että sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn opetuksen tavoitteiden saavuttamisesta. Fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena. Opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon opiskelijan terveydentila ja erityistarpeet.

Pakolliset kurssit

Pakollisilla kursseilla syvennetään peruskoulussa opittuja liikuntataitoja ja -tietoja sekä annetaan mahdollisuus tutustua monipuolisesti erilaisiin liikuntamuotoihin ja ‑lajeihin. Opetus tukee opiskelijoiden toimintakykyä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia, kasvua osallisuuteen sekä kannustaa terveyttä edistävän liikunnan harrastamiseen ja liikkuvan elämäntavan omaksumiseen.

1. Energiaa liikunnasta (LI1)

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksenä. Opiskelija harjaantuu liikuntataidoissaan ja kehollisessa ilmaisussaan sekä saa tietoja ja kokemuksia fyysisten ominaisuuksien harjoittamisesta monipuolisesti. Opiskelija saa kokemuksia yhdessä liikkumisesta reilun pelin hengessä. Opiskelijan koettu liikunnallinen pätevyys vahvistuu uuden oppimisen, liikunnan tuoman ilon ja virkistyksen myötä.

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen.

2. Aktiivinen elämäntapa (LI2)

Tavoitteena on opettaa ja kannustaa opiskelijaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, että liikuntaharrastusten lisäksi toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia tukeva fyysinen aktiivisuus muodostuu arjen valinnoista ja pitkäkestoisen istumisen välttämisestä.

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto. Opiskelijat ohjataan havainnoimaan arkisia toimintatapojaan ja valintojaan fyysisen aktiivisuuden ja terveyden näkökulmista. Opiskelijat saavat ohjausta ja palautetta liikunnallisen elämäntavan ja fyysisesti aktiivisen arjen toteuttamiseen.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Kurssien tavoitteena on kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä edistävän liikunnan harjoittaminen, vastuu omasta ja yhteisestä toiminnasta sekä myönteiset kokemukset omasta kehosta, koetusta liikunnallisesta pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä. Opettaja tarkentaa syventävien kurssien sisällöt yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

3. Terveyttä liikkuen (LI3)

Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen. Opettaja ohjaa liikuntaohjelman suunnittelua ja toteutusta. Liikuntasuunnitelmaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen.

4. Yhdessä liikkuen (LI4)

Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta. Kurssin sisältönä voivat olla yhdessä suunniteltavat ja toteutettavat liikuntamuodot ja/tai jokin projektiluonteinen kokonaisuus

5. Hyvinvointia liikkuen (LI5)

Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Monipuoliset liikuntatehtävät mahdollistavat osallisuuden, liikunnallisen pätevyyden ja kehollisen ilmaisun kokemuksia.

Paikalliset syventävät kurssit

6. Voimaa kehoon (LI6)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa valmiuksia itsenäiseen kunto- ja voimaharjoitteluun, oman kehityksen seuraamiseen sekä motivoida mukaan erilaisiin liikuntatoimintoihin omien mieltymysten mukaan. Kurssilla tutustutaan erilaisiin menetelmiin, joilla voidaan kehittää lihaskuntoa ja voimaominaisuuksia. Kurssilla laaditaan oma harjoitusohjelma.

Keskeiset sisällöt
  • Oman harjoitusohjelman laatiminen
  • Erilaisten lihaskunto- ja voimaharjoituksien toteuttaminen
Arvointi

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä S (hyväksytty) / H (hylätty).

7. Vanhat tanssit (LI7)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on vahvistaa yhteistä liikunnan harrastamista ja harjoittaa opiskelijoiden tanssillisia valmiuksia vanhojen tanssien opettelun kautta. Samalla vahvistetaan opiskelijoiden yhteistyötaitoja ja yhteisöllisyyden kokemusta.

Keskeiset sisällöt
  • Vanhat tanssit ja niihin liittyvä oheisohjelma
  • Juhlakäyttäytymisen ja -pukeutumisen etikettiin tutustuminen
Arvointi

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä S (hyväksytty) / H (hylätty).

Muut integraatiokurssit (katso kohta 5.27 Paikalliset kurssit)
  • LIMU Liike ja musiikki (LI ja MU)

Valtakunnalliset soveltavat kurssit

4. Liikunnan lukiodiplomi (LILD4)

Valtakunnallisten pakollisten ja syventävien sekä paikallisten soveltavien liikunnan kurssien lisäksi opiskelijan on mahdollista suorittaa seuraava valtakunnallinen soveltava kurssi:

  • Liikunnan lukiodiplomi LILD4 (ks. 5.23)
Valtakunnalliset soveltavat kurssit lasketaan osaksi liikunnan oppimäärää. Kurssien arvionti tapahtuu suoritusmerkinnällä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä