5.22 Teemaopinnot

Paikalliset kirjaukset

Teemaopintojen sisältö vaihtelee Siilinjärven lukiossa vuosittain. Jos opiskelija suorittaa saman otsikon alla olevan kurssin toiseen kertaan eri sisällöin, kirjataan toinen kurssisuoritus kohtaan Muut paikalliset kurssit (5.27, MUPA).

1. Monitieteinen ajattelu (TO1)

Tavoitteet

 • monilukutaidon kehittäminen
 • multimodaalisten tekstien vastaanottaminen ja tuottaminen
 • tunneälyn kehittäminen: yhteistyötaidot, myötätunto, eläytyminen
Keskeiset sisällöt
 • johonkin teemaan, aihepiiriin tai tapahtumaan perehtyminen
 • kurssi rakentuu eri tieteenalojen ja oppiaineiden sisällöille ja käsitteistölle valitun aiheen mukaisesti
Toteutus
 • valitaan kurssille ajankohtainen teema, ideoita kootaan opiskelijoilta ja opettajilta
 • haetaan, arvioidaan ja jaetaan aiheesta tietoa nykyteknologiaa hyödyntäen
 • tuotetaan ja jaetaan esim. multimodaalisia tekstejä (esim. tviitit, blogipäivitykset, erilaiset mediatekstit), kuvia, musiikkia
 • tutustutaan valitun aihepiirin esiintymiseen taiteessa
 • tuotetaan jokin kokonaisuus, esim. näyttely, esitys, teemapäivä

2. Tutkiva työskentely teknologialla (TO2)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy syvällisemmin tieteellisen tutkimuksenteon käytäntöihin
 • suunnittelee ja toteuttaa oman tutkimuksen

Keskeiset sisällöt

 • perehdytään tieteellisen tutkimuksenteon periaatteisiin ja käytäntöihin
 • tutustutaan eri tutkimusotteisiin (esim. kokeellinen, korrelatiivinen, kuvaileva- ja tapaustutkimus)
 • tutustutaan eri tiedonhankintatapoihin (esim. testit, kyselyt, haastattelut, tarkkailut, fysiologiset mittaukset)
 • laaditaan oma tutkimussuunnitelma ja toteutetaan oma tutkimus
 • lasketaan ja analysoidaan tutkimustulokset (tilastomatemaattiset menetelmät), tehdään graafiset kuvaajat
 • arvioidaan tutkimusta kriittisesti (luotettavuus, objektiivisuus, yleistettävyys, reliabiliteetti, validiteetti)
 • kirjoitetaan ja esitetään tutkimusraportti

Toteutus

 • kurssi toteutetaan useamman oppiaineen yhteistyönä niin, että mukana on matematiikka/tilastotiede, tietojenkäsittely sekä reaaliaineita, joihin tilastolliset tutkimusmenetelmät sopivat
 • opiskelija toteuttaa tutkimuksensa valitsemassaan reaaliaineessa

3. Osaaminen arjessa (TO3)

Tavoitteet

 • Arkielämässä tarvittavien taitojen harjoitteleminen koulun ulkopuolisilla kursseilla ja koulutuksissa
Keskeiset sisällöt
 • Sisällöt määräytyvät toteutustavan mukaan
Toteutus
 • Kurssitoteutus voi olla yksilöllinen ja kurssi voi koostua useammista osista, mutta sen on kuitenkin rakennuttava yhden, eheän teeman ympärille.
 • Toteutus voi perustua myös osaamisen näyttämiseen
 • Esimerkkejä toteutustavoista:
  • kansainvälisyyskurssi
  • vapaaehtoistoiminta
  • toiminta nuorisovaltuustossa
  • yrittäjyyskurssi
  • hygieniapassi
  • ensiapukurssi


5.22 Teemaopinnot

Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja. Ne eheyttävät opetusta ja kehittävät opiskelijoiden taitoja hahmottaa ja ymmärtää yksittäistä oppiainetta laajempia kokonaisuuksia. Teemaopintojen keskeisenä tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia usean eri oppiaineen tietojen ja taitojen yhdistämiseen ja soveltamiseen. Teemaopintojen tavoitteet ja sisällöt tarkennetaan ja konkretisoidaan opetussuunnitelmassa.

Opetuksen tavoitteet

Teemaopintojen tavoitteena on, että opiskelija

 • rohkaistuu etsimään eri tieteen- ja taiteenalojen keskeisten käsitteiden ja näkökulmien välisiä yhteyksiä ja muodostaa niiden pohjalta kokonaisuuksia

 • hahmottaa ongelmia, ilmiöitä tai kysymyksiä sekä innostuu etsimään niihin ratkaisuja yksin ja yhteistyössä muiden kanssa

 • hyödyntää eri aloilta hankkimiaan tietoja ja taitoja

 • hakee informaatiota eri lähteistä ja arvioi tietolähteiden luotettavuutta

 • soveltaa osaamistaan ja kehittää tieto- ja viestintäteknologisia taitojaan käytännön toiminnassa

 • työskentelee tavoitteellisesti ja toimii rakentavasti ryhmän jäsenenä.

Arviointi

Teemaopintojen arviointi perustuu opiskelijan taitoihin hakea tietoa, arvioida ja soveltaa sitä sekä tuottaa luotettavien lähteiden pohjalta jäsentyneitä kokonaisuuksia. Olennaisia arvioinnin kohteita ovat opiskelijan taidot arvioida kriittisesti tietolähteitä sekä ymmärtää eri tietojen ja taitojen välisiä yhteyksiä. Työskentelyn arviointi kohdistuu sen tavoitteellisuuteen ja suunnitelmallisuuteen. Opiskelijoille annetaan ohjaavaa palautetta myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoista sekä työvälineiden käytöstä. Teemaopintojen arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

1. Monitieteinen ajattelu (TO1)

Kurssin tavoitteena on tarjota tilaisuuksia ajattelun taitojen kehittämiseen laaja-alaisesti ja oppiainerajat ylittävästi. Opiskelijat oppivat hahmottamaan eri tieteen- ja taiteenalojen välisiä yhteyksiä sekä niiden keskeisten periaatteiden ja käsitteiden vuorovaikutusta yhtä tiedonalaa laajemmissa kokonaisuuksissa. Kurssin aikana opiskelijat kehittävät kriittistä ja luovaa ajatteluaan itsenäisesti ja yhteistoiminnassa muiden kanssa. He analysoivat ja arvioivat erilaisia käsitejärjestelmiä ja näkökulmia ja käyttävät niitä johtopäätösten ja ratkaisujen tekemiseen. Kurssin keskeiset sisällöt valitaan vähintään kahdesta eri oppiaineesta tai aihekokonaisuudesta.

2. Tutkiva työskentely teknologialla (TO2)

Tieto- ja viestintäteknologian kurssin tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja esittää yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa johonkin ilmiöön tai aihepiiriin liittyvän dokumentoidun projektin, tutkielman, keksinnön tai muun tuotoksen. Samalla hän kehittää osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija saa tilaisuuksia oppiainerajat ylittävään työskentelyyn ja yhteistyöhön. Kurssin keskeisillä sisällöillä on yhteys kahden tai useamman eri oppiaineen tietoihin ja taitoihin sekä aihekokonaisuuksiin.

3. Osaaminen arjessa (TO3)

Vapaaehtoistoiminnan, työelämän, liikennekasvatuksen tai kansainvälisen toiminnan kurssilla opiskelija saa tilaisuuksia tietojensa ja taitojensa soveltamiseen käytännön työtehtävissä ja tilanteissa. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden koulussa hankkiman osaamisen ja arkielämän välistä yhteyttä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään yhteiskunnan toimintaperiaatteita ja kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. Hän saa mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia osaamisensa syventämiseen myös kansainvälisessä yhteistyössä. Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi kokonaan tai osin kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mukainen muualla hankittu osaaminen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä