5.5.5 Vieraat kielet, B3-oppimäärä

Paikalliset kirjaukset

5.5.5. Vieraat kielet saksa, ranska, venäjä ja espanja B3-oppimäärä

Arviointi

Vieraiden kielten B-oppimäärien syventävät kurssit arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa 4-10. Kurssiarvosana määräytyy kurssikohtaisesti sovitulla tavalla esim. mahdollisen kurssikokeen, formatiivisten kokeiden, sanakokeiden sekä tuntiaktiivisuuden ja valtakunnallisen opetussuunnitelman painotusten mukaisten kurssiin kuuluvien tehtävien perusteella.

Kursseilla voidaan käyttää myös oppilaan itsearviointia ja vertaisarviointia. Eurooppalaiseen viitekehykseen perustuvaa kielitaidon kuvausasteikkoa käytetään soveltuvin osin opiskelijoiden arvioinnin ja itsearvioinnin välineenä.

Hyväksyttyä kurssimerkintää ei pääsääntöisesti voi saada, jos kurssikokeen arvosana on hylätty. Kurssiin kuuluvien kirjallisten ja suullisten tehtävien tekeminen on edellytys kurssiarvosanalle.

Oppiaineen päättöarviointi

Oppiaineen arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Päättöarviointiin tulevaa laskennallista arvosanaa voidaan nostaa esim. tentin perusteella.

Suoritusjärjestys
Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä kielitaidon kumuloituvuuden vuoksi.

Itsenäinen suoritus
Lyhyiden kielten oppimäärien suorittamista itsenäisesti ei suositella. Jos opiskelija suorittaa kurssin itsenäisesti, hän on itse velvollinen huolehtimaan suoritustensa etenemisestä suorituksen alussa sovitun aikataulun mukaisesti. Opiskelijan tulee laatia opiskelusuunnitelma, josta näkyy, että hän on sisäistänyt kurssin tavoitteet ja ymmärtää vastuunsa suorittaessaan kurssia itsenäisesti. Opettaja ja opiskelija sopivat keskenään kurssiarviointiin vaikuttavista töistä. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksyttyä arvosanaa. Kahta peräkkäistä kurssia ei pääsääntöisesti voi suorittaa itsenäisesti.

Aihekokonaisuuksien korostuminen kursseilla

  • aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä korostuu kursseilla 2, 7 ja 8
  • hyvinvointi ja turvallisuus korostuu kurssilla 2 ja 5
  • kestävä elämäntapa ja globaali vastuu korostuu kurssilla 8
  • kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys korostuu kursseilla 1, 4 ja 6
  • monilukutaito ja mediat korostuu kursseilla 3 ja 6
  • teknologia ja yhteiskunta korostuu kurssilla 5

Toisen oppimäärän kurssien opiskelu oppimäärää vaihtamatta.

Opiskelija voi opiskella myös pidemmän oppimäärän kursseja oppimäärää vaihtamatta. Pidemmän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyemmän oppimäärän syventäviä tai soveltavia kursseja. Tällöin pidemmän oppimäärän kurssit voidaan lukea opiskelijan varsinaisen oppimäärän soveltaviksi kursseiksi mikäli niiden kurssisisältö poikkeaa lyhyen oppimäärän kurssien sisällöstä.

Koulun ulkopuolella suoritetut kurssit

Koulun ulkopuolella suoritetuista kursseista opiskelijan on toimitettava mahdollisuuksien mukaan jo etukäteen tarkka kurssikuvaus, jolloin opettaja vertaa, vastaako ko. kurssi jotain lukion kurssia.

Muuta
Koulun opetuskieli on suomi, mutta lyhyen oppimäärän vieraan kielen kursseilla käytetään mahdollisuuksien mukaan työskentelykielenä myös kohdekieltä.
Etenemisestettä ei ole, mutta opiskelijan tulee huolehtia aineen oppimäärän suorittamisesta hyväksytysti, jolloin hylättyjä kurssiarvosanoja voi olla enintään seuraavasti:

1–2 kurssia 0

3–5 kurssia 1

6–8 kurssia 2

9 kurssia tai enemmän 3

5.5.5 Vieraat kielet, B3-oppimäärä

Opetuksen tavoitteet

Vieraan kielen B3-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija

  • kokee kielellisen repertuaarinsa kasvattamisen mielekkääksi

  • kehittyy kohdekielen käyttäjänä ja toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa niin kansallisissa, eurooppalaisissa kuin globaaleissa yhteisöissä

  • osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon A2.1 (muut kielet) tai B1.1/A2.2 (englanti) ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Ensimmäisillä kursseilla painottuvat suulliset ja niihin luontevasti liittyvät pienet kirjalliset vuorovaikutustilanteet. Myös kuuntelemista harjoitellaan. Kirjallisen viestinnän osuus kasvaa vähitellen, mutta suullista viestintää harjoitellaan edelleen kaikilla kursseilla. Keskeistä on kehittää jokapäiväisen viestinnän perusvalmiuksia. Kursseille varataan tarpeen mukaan tilaa yhdessä sovittujen tai ajankohtaisten aiheiden käsittelyyn. Kaikilla kursseilla voidaan edistää monilukutaitoa käsittelemällä kirjallisuutta, elokuvia, musiikkia, teatteria, kuvataidetta tai mediaa. Kursseilla tutustutaan eri tekstilajeihin. Oppiainerajat ylittävää opetusta voidaan toteuttaa eri kursseilla. Rakenteita opetellaan, harjoitellaan ja kerrataan joustavasti sopivien aihepiirien yhteydessä. Hyvien ääntämistottumusten vakiinnuttamiseen kiinnitetään huomiota alusta pitäen.

1. Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (RAB31/SAB31/VEB31)

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

2. Matkalla maailmassa (RAB32/SAB32/VEB32)

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

3. Elämän tärkeitä asioita (RAB33/SAB33/VEB33)

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

4. Monenlaista elämää (RAB34/SAB34/VEB34)

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

5. Hyvinvointi ja huolenpito (RAB35/SAB35/VEB35)

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

6. Kulttuuri ja mediat (RAB36/SAB36/VEB36)

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai ‑alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

7. Opiskelu, työ ja tulevaisuus (RAB37/SAB37/VEB37)

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

8. Yhteinen maapallomme (RAB38/SAB38/VEB38)

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

Paikalliset soveltavat kurssit

9. Projektikurssi (RAB39/SAB39/VEB39/EAB39)

Tämän kurssin aihe on hyvin vapaamuotoinen ja sen painopiste voi vaihtua opiskelijoiden kiinnostuksen ja paikallisten tarpeiden mukaan. Kokonaisuuden tuotos muotoutuu kurssin painopisteen, opiskelijoiden valinnan, mahdollisen ajankohtaisen teeman ja kiinnostuksen mukaan. Projektina voi olla esim. videon, elokuvan, tutkielman, pelin, performanssin, nettisivuston, käännöksen tai vaikkapa teemapäivän suunnittelu ja toteuttaminen joko yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa. Oppimisen välineenä voidaan käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa, joten kurssin mahdollisuudet ovat hyvin laajat, jopa rajattomat. Projektissa voidaan integroida mitä tahansa oppiaineita kuten vaikkapaintegroida mitä tahansa oppiaineita kuten vaikkapa reaaliaineita, äidinkieltä, muita kieliä sekä taito ja taideaineita. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä S (hyväksytty)/H (hylätty). Oppiminen osoitetaan projektin tuotoksella ja tarvittaessa esim. oppimispäiväkirjalla. Arviointi voi perustua myös itse- ja vertaisarviointiin sekä mahdolliseen opettajan/opettajien arviointiin. Kurssi lasketaan kuuluvaksi oppiaineen oppimäärään, jos sen sisältö muuten liittyy riittävästi ko. kieleen, eikä kurssia lasketa jonkin muun oppiaineen oppimäärään kuuluvaksi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä