5.27 Paikalliset kurssit

5.27 Paikalliset kurssit

Kaikki kurssit ovat paikallisia soveltavia kursseja ja ne arvioidaan suoritusmerkinnällä.

ABI1 Reaaliaineiden abikurssi (BI, GE ja KE)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 • saa hyvät valmiudet biologian, kemian tai maantieteen ainereaaliin valmistautumiseen
 • kertaa valitsemiensa aineiden ainereaalikokeessa tarvittavia taitoja ja harjoittelee niiden soveltamista.

Keskeiset sisällöt

 • mainittujen aineiden ainereaalin tehtävätyyppeihin tutustuminen
 • digitaalisen ainereaalivastausten harjoittelu sekä Abitin ohjelmiin tutustuminen
 • vastausten pisteyttämiseen tutustuminen
 • keskeisten aiheiden ja käsitteiden kertaamista ja ajankohtaisiin asioihin tutustumista
 • hyvien vastausten piirteisiin (YTL:n ohjeistukset) tutustuminen.


ABI2 Reaaliaineiden abikurssi (ET, FI, HI, UE, UO ja YH)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • saa hyvät valmiudet elämänkatsomustiedon, filosofian, historian, uskonnon (UE, UO) tai yhteiskuntaopin ainereaaliin valmistautumiseen
 • kertaa valitsemiensa aineiden ainereaalikokeessa tarvittavia taitoja ja harjoittelee niiden soveltamista

Keskeiset sisällöt

 • mainittujen aineiden ainereaalin tehtävätyyppeihin tutustuminen
 • ainereaalivastausten harjoittelu
 • vastausten pisteyttämiseen tutustuminen
 • keskeisten aiheiden ja käsitteiden kertaamista ja ajankohtaisiin asioihin tutustumista
 • ainereaalin tehtäväkäskytyksiin tutustuminen
 • ainereaalin vastauksiin ja hyvien vastausten piirteisiin (YTL:n ohjeistukset) tutustuminen.

ABI3 Reaaliaineiden abikurssi (PS ja TE)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • saa hyvät valmiudet psykologian ja terveystiedon ainereaaliin valmistautumiseen
 • tietää psykologian ja terveystiedon ainereaalissa tarvittavat taidot sekä osaa soveltaa niitä

Keskeiset sisällöt

 • psykologian ja terveystiedon ainereaalin tehtävätyyppeihin tutustuminen
 • psykologian ja terveystiedon ainereaalivastausten harjoittelu
 • psykologian ja terveystiedon vastausten pisteyttämisen harjoittelu
 • psykologian ja terveystiedon keskeisten kurssisisältöjen kertaaminen
 • psykologian ainereaalin tehtäväkäskytyksiin tutustuminen
 • eri tasoisiin psykologian ainereaalin vastauksiin tutustuminen
 • psykologian vastauksen valmistelussa käytettävän käsiteavaruuden harjoittelu
 • terveystiedon ajankohtaisten teemojen kartoittaminen
Arviointi

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

AKT Aktiivisuuspassi

Aktiivisuuspassin tarkoituksena on, että opiskelija voi hyödyntää osaamistaan ja aktiivisuuttaan koostamalla yksittäisiä suoritusmerkintöjä erinäisistä toiminnoista. Näin opiskelija hyötyy myös pienistä, keskenään erilaisista suorituksista, jotka eivät luentevasti lukeudu minkään olemassa olevan kurssin sisältöön.

Merkintöjä voi saada esimerkiksi koulun juhlissa esiintymisestä, erilaisista työpajoista tai mistä tahansa muusta toiminnasta, joka tavalla tai toisella liittyy koulun toimintaan ja tapahtuu vapaaehtoisesti varsinaisen koulutyön ohella, muttei lukeudu valmiiksi johonkin kurssiin tai muuhun kurssisuoritukseen oikeuttavaan toimintaan (esim. oppilaskuntatyö tai tutor-toiminta).

Opiskelija saa passiinsa yhden tuntimerkinnän 45 minuuttia kestävästä toiminnasta. Jos aikaa kuluu enemmän, merkitään tunteja toteutuneen tuntimäärän mukaisesti. Merkintöjen antamisesta vastaa kyseisestä toiminnasta vastaava opettaja. Kun passissa on yhteensä 38 tuntimerkintää, opiskelija saa vastineeksi kurssisuorituksen.

Aktiivisuuspassi on voimassa koko lukio-opiskelun ajan.


LIMU Liike ja musiikki

Tavoitteet

Kurssilla yhdistetään liikettä ja musiikkia erilaisten työtapojen avulla. Tavoitteena on kehittää rytmitajua ja tutustuttaa opiskelija uusiin tapoihin liikkua musiikkiliikunnan eri muotojen kautta. Musiikin ja liikkeen yhdistämistä lähestytään erityisesti rytmiikan avulla. Kurssilla vahvistetaan opiskelijan kehontuntemusta ja musiikillista hahmotuskykyä. Kurssin työtapoina voidaan käyttää muun muassa:
 • tanssin eri muotoja
 • kehorytmejä
 • rytmiikkaa ja eri lyömäsoitinten soittoa
 • Orff-pedagogiikkaa
 • improvisaatiota
 • yhteistä projektia
Keskeiset sisällöt:

Kurssin keskeiset sisällöt tarkennetaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Arviointi:

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

LULA Lukeminen laajentaa maailmaa

Kurssin tavoitteet:
 • opiskelija löytää ja perustelee itseään kiinnostavan aihepiirin ja lukee laajan valikoiman siihen liittyvää kirjallisuutta ja/tai tekstejä
 • kokonaisuus voi muodostua suomen- tai muunkielisestä tietokirjallisuudesta, kaunokirjallisuudesta ja/tai mediateksteistä
 • opiskelija laajentaa lukemisen kautta maailmankuvaansa ja ajatteluaan
Toteutus:
 • opiskelija sopii opettajan kanssa luettavista teoksista ja niihin liittyvistä tehtävistä
 • opiskelija lukee laatimansa aikataulun mukaan sovitun määrän teoksia ja tekee niihin liittyvät tehtävät
 • kurssi ei ole sidoksissa jaksojen aikatauluihin: suoritus voi kestää esim. yhden lukuvuoden
 • kurssisuoritus voi koostua myös useammasta osasta
Arviointi:
 • Jos kurssisuorituksen sisältö liittyy riittävän läheisesti johonkin tiettyyn oppiaineeseen, esim. vieraaseen kieleen tai äidinkieleen, kurssi voidaan katsoa kuuluvaksi kyseessä olevan oppiaineen oppimäärään suorituksen vastaanottavan opettajan harkinnan mukaisesti.

LUT Luonnontieteiden työkurssi (KE, BI, FY)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • saa lisää kokeellisen työskentelyn valmiuksia ajatellen jatko-opintoja
 • kehittää ryhmätyöskentelytaitojaan
 • kertaa vanhoja ja oppii uusia työmenetelmiä
 • oppii raportoimaan työn tuloksia

Sisällöt

 • perehdytään kemian ilmiöihin kokeellisesti
 • perehdytään biologian ja biokemian ilmiöihin kokeellisesti
 • perehdytään fysiikan ilmiöihin kokeellisesti
 • osa kokeellisista töistä on oppiainerajat ylittäviä
 • mahdollisuuksien mukaan tehdään vierailu johonkin tutkimus- tai teollisuuslaitokseen (esimerkiksi Siilinjärven Yara:n tehtaille)
 • työselostusten laatiminen tehdyistä kokeellisista töistä.

Arviointi

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H). Kurssin arviointi perustuu työselostusten pohjalta tehtyyn portfolioon. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

RET Retkeilykurssi

Retkeilykurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijaa luontoon ja luonnossa liikkumiseen. Kurssilla käsitellään luonnon eri ilmiöitä sekä retkeilyn perusasioita, kuten suunnistamista ja kartanlukua, tulentekoa, majoittumista, ruokailua ja ensiapua. Kurssin aikana toteutetaan retki maastoon, jolla opiskeltuja asioita harjoitellaan käytännössä.

STR Stressinhallintakurssi (PS ja TE)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tunnistaa stressin aiheuttajat
 • tunnistaa oman kehon stressireaktiot
 • oppii hallitsemaan stressiä
 • oppii ennaltaehkäisemään stressiä

Sisällöt

 • perehdytään teoriatietoon stressistä
 • tehdään stressitestejä
 • kokeillaan erilaisia stressinhallintamenetelmiä
 • tutustutaan hyvään stressiin
Arviointi

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.


TUT Tutorkurssi

Tavoitteet
 • vertaistukena toimiminen vuoden ajan 1. lukiovuoden keväästä 2. lukiovuoden kevääseen
 • lukio-opiskelun ja käytänteiden opastaminen nuoremmille opiskelijoille
 • lukion esittely perusopetuksen päättöluokille ja huoltajille vanhempainilloissa
 • hyvän ryhmähengen edistäminen 1. vuoden ryhmissä
Keskeiset sisällöt
 • vertaistuki

 • neuvominen, ohjaaminen

 • lukion esittely ja edustaminen

 • tapahtumien järjestäminen

Arviointi

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

OP3 Opinto-ohjauksen projektikurssi (TET)

Tavoitteet
 • syvennetään tietoa ja kokemusta työelämästä ja yrittäjyydestä
 • Sisällöt

  työelämään tutustuminen (palkallinen, palkaton tai vapaaehtoistyö)
  ammatteihin tutustuminen
  tutkimustyö

Arviointi

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä