5.5.1 Vieraat kielet, englanti, A-oppimäärä

Paikalliset kirjaukset

5.5.1 Vieraat kielet, englanti A-oppimäärä

Arviointi

Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa 4-10. Kurssiarvosana määräytyy kurssikohtaisesti sovitulla tavalla esim. mahdollisen kurssikokeen, formatiivisten kokeiden, sanakokeiden sekä tuntiaktiivisuuden ja valtakunnallisen opetussuunnitelman painotusten mukaisten kurssiin kuuluvien tehtävien perusteella.

Kursseilla voidaan käyttää myös oppilaan itsearviointia ja vertaisarviointia. Eurooppalaiseen viitekehykseen perustuvaa kielitaidon kuvausasteikkoa käytetään soveltuvin osin opiskelijoiden arvioinnin ja itsearvioinnin välineenä.

Hyväksyttyä kurssimerkintää ei pääsääntöisesti voi saada, jos kurssikokeen arvosana on hylätty. Kurssiin kuuluvien kirjallisten ja suullisten tehtävien tekeminen on edellytys kurssiarvosanalle. Ne on palautettava/suoritettava kurssin alussa sovittuihin määräaikoihin mennessä ja ne vaikuttavat kurssiarvosanaan kullakin kurssilla sovitulla tavalla. Töiden palauttaminen/suorittaminen myöhässä voi alentaa kurssiarvosanaa tai aiheuttaa kurssisuorituksen keskeytymisen.

ENA-oppimäärän syventävän kurssin 8 suorituksen arviointi perustuu Opetushallituksen tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan (4-10) ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Myös itse- ja vertaisarviointia voidaan sovittaessa käyttää kurssin aikaisten näyttöjen arviointikeinona. Opiskelijan suullista kielitaitoa arvioidaan taitotasoasteikon avulla ottaen huomioon valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa pitkän englannin kielen oppimäärän suulliselle kielitaidolle asetetut tavoitteet. Suullisen kielitaidon koe koostuu tehtävistä, joissa arvioidaan ääntämistä sekä kerronta- ja keskustelutaitoa. Kurssi arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa 4-10. Kurssin käytännön toteuttamisen vuoksi opetusryhmän olisi hyvä olla maksimissaan 16 opiskelijaa.

Paikallinen syventävä kurssi ENA9 (Globaali maailmamme) arvioidaan numeroin asteikolla 4-10. Paikallinen syventävä kurssi ENA10 (abikurssi) ja paikallinen soveltava kurssi ENA11 (projektikurssi) arvioidaan suoritusmerkinnällä S (hyväksytty) / H (hylätty).

Oppiaineen päättöarviointi
Oppiaineen arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Hyväksytysti suoritetut paikalliset syventävät kurssit ENA9 ja ENA10 sekä paikallinen soveltava kurssi ENA11 sisältyvät myös oppiaineen päättöarvioinnin oppimäärään ja niiden suorittaminen voidaan huomioida lisänäyttönä oppimäärää arvioitaessa.

Suoritusjärjestys
Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. ENA8-kurssia ei voi suorittaa ennen kuin muut valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit on suoritettu.

Itsenäinen suoritus
Jos opiskelija suorittaa kurssin itsenäisesti, hän on itse velvollinen huolehtimaan suoritustensa etenemisestä suorituksen alussa sovitun aikataulun mukaisesti. Opiskelijan tulee laatia opiskelusuunnitelma, josta näkyy, että hän on sisäistänyt kurssin tavoitteet ja ymmärtää vastuunsa suorittaessaan kurssia itsenäisesti. Opettaja ja opiskelija sopivat keskenään kurssiarviointiin vaikuttavista töistä. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksyttyä arvosanaa. Kurssia numero 8 ei voi suorittaa itsenäisesti. Paikallisia syventäviä kursseja ENA09 ja ENA10 ei voi suorittaa itsenäisesti. Samoin kahta peräkkäistä kurssia ei pääsääntöisesti voi suorittaa itsenäisesti.

Aihekokonaisuuksien korostuminen kursseilla

 • aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä korostuu kursseilla 4 ja 6
 • hyvinvointi ja turvallisuus korostuu kursseilla 2 ja 4
 • kestävä elämäntapa ja globaali vastuu korostuu kurssilla 7
 • kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys korostuu kursseilla 1,2 ja 3
 • monilukutaito ja mediat korostuu kursseilla 3 ja 7
 • teknologia ja yhteiskunta korostuu kurssilla 5

Toisen oppimäärän kurssien opiskelu oppimäärää vaihtamatta.

Opiskelija voi opiskella myös lyhyemmän oppimäärän kursseja oppimäärää vaihtamatta. Tällöin lyhyemmän oppimäärän kurssit voidaan lukea opiskelijan varsinaisen oppimäärän soveltaviksi kursseiksi mikäli niiden kurssisisältö poikkeaa englannin A-oppimäärän kurssien sisällöstä.

Koulun ulkopuolella suoritetut kurssit

Koulun ulkopuolella suoritetuista kursseista opiskelijan on toimitettava mahdollisuuksien mukaan jo etukäteen tarkka kurssikuvaus, jolloin opettaja vertaa, vastaako ko. kurssi jotain lukion kurssia.

Muuta
Koulun opetuskieli on suomi, mutta englannin kursseilla käytetään työskentelykielenä myös englantia.
Etenemisestettä ei ole, mutta opiskelijan tulee huolehtia aineen oppimäärän suorittamisesta hyväksytysti eli huomioida opinnoissaan se, että englannin pakollisissa ja syventävissä kursseissa saa olla maksimissaan 2 hylättyä arvosanaa. Tämän sallitun hylättyjen arvosanojen lukumäärän ylittyessä suositellaan aiempien kurssien suorittamista hyväksytysti niin että oppimäärä on hyväksytysti suoritettu ennen opinnoissa etenemistä.

Paikallinen soveltava kurssi Lukeminen laajentaa maailmaa on mahdollista suorittaa englanniksi, jolloin se voidaan katsoa lisänäytöksi englannin oppimäärän arvosanaa määrättäessä. Kurssi vastaa aikaisempaa Selected Reading-kurssia. Opiskelija lukee opettajan kanssa sopimansa määrän yhdessä valittua englanninkielistä kirjallisuutta ja raportoi lukemansa suullisesti tai kirjallisesti. Lisäksi kurssisuoritukseen kuuluu muita yhdessä sovittuja kirjallisuustehtäviä. Kurssi suoritetaan itsenäisesti sovitussa ajassa. Kurssin voi suorittaa missä tahansa opintojen vaiheessa, eikä se ole sidottu tiettyyn jaksoon, vaan suoritusaika voi olla hyvin pitkäkin.

5.5.1 Vieraat kielet, englanti A-oppimäärä

Opetuksen tavoitteet

Englannin kielen A-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittyy englannin kielen käyttäjänä sekä toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa niin paikallisissa, kansallisissa, eurooppalaisissa kuin globaaleissa yhteisöissä

 • ymmärtää englannin kielen merkityksen ja roolin kansainvälisen kommunikaation kielenä

 • osaa arvioida oman osaamisensa riittävyyttä jatko-opintojen näkökulmasta

 • osaa suunnitella kieliopintojaan tulevaisuuden tarpeitaan varten työelämän ja kansainvälistymisen näkökulmista

 • saa kokemuksia laajempien englanninkielisten tekstien lukemisesta, tulkitsemisesta ja käsittelystä

 • osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon B2.1 ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen.

Pakolliset kurssit

Pakollisilla kursseilla 1–2 painotetaan opiskelutaitojen vankentamista, oman osaamisen kehittämistä yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimista. Kurssista 3 lähtien kiinnitetään enenevässä määrin huomiota eri tekstilajien edellyttämään kieleen. Kursseilla 4–6 painotetaan kieltä tiedonhankinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja tiedon jakamisen välineenä.

Jokaiselle kurssille varataan tilaa käsitellä ajankohtaisia tai paikallisia asioita, joista voidaan sopia yhdessä. Oppiainerajat ylittävää tai aihekokonaisuuksia avaavaa opetusta voidaan toteuttaa kaikilla kursseilla. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti sekä suullista että kirjallista vuorovaikutusta, joskin painotukset voivat vaihdella kursseittain.

1. Englannin kieli ja maailmani (ENA1)

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita, analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita englannin opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta, englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

2. Ihminen verkostoissa (ENA2)

Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

3. Kulttuuri-ilmiöitä (ENA3)

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä luova toiminta.

4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA4)

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta englannin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

5. Tiede ja tulevaisuus (ENA5)

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja.Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista sekä englannin kielen asemaa kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

6. Opiskelu, työ ja toimeentulo (ENA6)

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää englannin kieltä eri tarkoituksiin. Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitsemista ja tuottamista yksin ja yhdessä sekä kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida muihin opintoihin liittyvä laajahko kirjallinen tai suullinen englanninkielinen osuus tai kokonaisuus.

7. Kestävä elämäntapa (ENA7)

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa englantia erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla analysoidaan tai tuotetaan eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

8. Viesti ja vaikuta puhuen (ENA8)

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Paikalliset syventävät kurssit

9. Globaali maailmamme (ENA9)

Tavoitteet
Kurssi tarjoaa lisähaastetta ja laajentaa englannin opintoja pakollisten ja valtakunnallisten kurssien melko suppean sisällön ulkopuolelle.

Keskeiset sisällöt
Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. Kurssilla esim. haetaan näkökulmia niin eurooppalaiseen kuin globaaliin vastuuseen, tarkastellaan ihmisoikeuksia sekä oikeudenmukaisuuden ja suvaitsevaisuuden käsitteitä. Aihepiiriin liittyvä sanasto on myös kurssilla keskeisessä roolissa. Lisäksi kerrataan ja syvennetään kieliopin eri osa-alueita, joita ei muiden kurssien puitteissa ehditä käsitellä. Kurssin painopistettä on myös mahdollista muokata opiskelijoiden tarpeen mukaan ja esim. harjoitella tulevissa ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia taitoja ja erilaisiin tehtävätyyppeihin vastaamista.

Arviointi
Kurssi arvioidan suoritusmerkinnällä.Tätä kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti kurssin luonteen vuoksi.

10. Englannin abikurssi (ENA10)

Tavoitteet

Kurssi valmentaa ylioppilaskirjoituksiin.

Keskeiset sisällöt
Kurssilla kerrataan lukion kurssien 3-7 keskeisiä kieliopin kohtia, tehdään kuunteluharjoituksia ja harjoitellaan tekstin ymmärtämistä sekä muita ylioppilaskirjoituksissa käytettäviä tehtävätyyppejä sekä sähköiseen kokeeseen vastaamista.

Arviointi
Kurssi arvioidan suoritusmerkinnällä. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

Paikalliset soveltavat kurssit

11. Englannin projektikurssi (ENA11)

Tämän kurssin aihe on hyvin vapaamuotoinen ja sen painopiste voi vaihtua opiskelijoiden kiinnostuksen ja paikallisten tarpeiden mukaan. Kokonaisuuden tuotos muotoutuu kurssin painopisteen, opiskelijoiden valinnan, mahdollisen ajankohtaisen teeman ja kiinnostuksen mukaan. Projektina voi olla esim. videon, elokuvan, tutkielman, pelin, performanssin, nettisivuston, käännöksen tai vaikkapa teemapäivän suunnittelu ja toteuttaminen joko yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa. Oppimisen välineenä voidaan käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa, joten kurssin mahdollisuudet ovat hyvin laajat, jopa rajattomat. Projektissa voidaan integroida mitä tahansa oppiaineita kuten vaikkapa integroida mitä tahansa oppiaineita kuten vaikkapa reaaliaineita, äidinkieltä, muita kieliä sekä taito ja taideaineita. Oppiminen osoitetaan projektin tuotoksella ja tarvittaessa esim. oppimispäiväkirjalla. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Arviointi voi perustua myös itse- ja vertaisarviointiin sekä mahdolliseen opettajan/opettajien arviointiin. Kurssi lasketaan kuuluvaksi englannin oppimäärään esim. jos työskentelykielenä on englanti tai sisältö liittyy muuten riittävästi oppiaineeseen eikä kurssia lasketa jonkin muun oppiaineen oppimäärään kuuluvaksi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä