5.19 Musiikki

Paikalliset kirjaukset

5.19 Musiikki

Arviointi

Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin asteikolla 4–10. Paikallisella soveltavalla kurssilla (MU05) ei käytetä numeroarviontia vaan arvosanan sijasta kurssista saa suoritusmerkinnän.

Kurssiarvosana määräytyy kurssikohtaisesti sovitulla tavalla koostuen kuitenkin aina useammasta eri osa-alueesta, kuten tuntiaktiivisuudesta, mahdollisesta soitto ja/tai laulukokeesta, itsenäisistä tehtävistä ja ryhmätöistä. Myös itse- ja vertaisarvionti voivat olla osa arviontia. Pääpaino arvionnissa on tuntiaktiivisuudessa, mutta osasuoristusten, kuten kirjallisten tehtävien, palauttamatta jättäminen tai myöhässä palauttaminen voi johtaa kurssin keskeytymiseen tai arvosanan laskuun.

Oppiaineen päättöarviointi

Musiikin päättöarvionti tapahtuu valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien keskiarvon perusteella. Rajatapauksissa numero voidaan pyöristää ylöspäin, jos oppilas on osallistunut paikalliselle soveltavalle musiikin kurssille (MU05), suorittanut musiikin lukiodiplomin tai osoittanut erityistä aktiivisuutta ja harrastuneisuutta musiikin oppiainetta kohtaan.

Suoritusjärjestys

Valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit suositellaan käytävän numerojärjestyksessä. Erityisesti valtakunnallinen pakollinen kurssi MU01 antaa olennaisia valmiuksia muiden kurssien suorittamiseen, mutta suoritusjärjestyksestä on mahdollista poiketa oppiaineen opettajan kanssa erikseen sopimalla, jos opiskelijan tieto- ja taitotaso on ennestään riittävällä tasolla.

Itsenäinen suoritus

Musiikin kursseja ei suositella suorittamaan itsenäisesti. Itsenäisen suorituksen mahdollisuudesta tulee neuvotella tapauskohtaisesti oppiaineen opettajan kanssa.

Aihekokonaisuuksien korostuminen kursseilla

• aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä kursseilla MU01, MU04 ja MU05

• hyvinvointi ja turvallisuus kurssilla MU01

• kestävä elämäntapa ja globaali vastuu kurssilla MU03

• kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys kurssilla MU03

• monilukutaito ja mediat: MU01 ja MU04

• teknologia ja yhteiskunta kurssilla MU02 ja MU04

Koulun ulkopuolella suoritetut kurssit

Koulun ulkopuolella suoritetuista kursseista opiskelijan on toimitettava mahdollisuuksien mukaan jo etukäteen tarkka kurssikuvaus, jonka perusteella opettaja arvio, voiko kurssin hyväksilukea jonkun lukion kurssin korvaavana suorituksena.

5.19 Musiikki

Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on olennainen osa kulttuuria ja inhimillistä toimintaa. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä. Omakohtainen musiikkisuhde vahvistaa itsetuntemusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukee itsetuntoa. Opiskelija oppii ymmärtämään ja arvostamaan musiikin monenlaisia ilmenemismuotoja ja merkityksiä. Musiikin opiskelu tarjoaa elämyksiä, kokemuksia, taitoja ja tietoja sekä tilaisuuksia mielikuvituksen käyttöön. Ne kaikki lisäävät opiskelijan musiikillista sivistystä sekä rohkaisevat häntä luovaan taiteelliseen ajatteluun ja elinikäiseen musiikin harrastamiseen.

Olennaista musiikin opetuksessa ja oppimisessa on ilmaiseminen, yhdessä tekeminen ja myönteiset kokemukset. Musiikillinen osaaminen sekä luovan ja kriittisen ajattelun taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Yhdessä musisoiminen on ainutlaatuista ryhmätoimintaa, joka vahvistaa sosiaalisia ja kommunikaatiotaitoja. Laulaminen, soittaminen, kuunteleminen ja luova tuottaminen ovat sekä työtapoja että opetuksen keskeisiä sisältöjä, joita musiikin yhdistäminen muuhun taiteelliseen ilmaisuun rikastaa. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon opiskelijoiden erilaiset valmiudet ja kiinnostuksen kohteet siten, että musiikin kursseilla pyritään tarjoamaan jokaiselle opiskelijalle mielekkäitä musiikillisia tehtäviä.

Taideaineena musiikki luo koulun kulttuuritoimintaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Se on merkittävä osa lukion juhlia ja muita tapahtumia. Musiikinopiskelu syventää oman ja muiden kulttuurien tuntemusta. Se auttaa arvostamaan kulttuurien monimuotoisuutta ja ymmärtämään kulttuurien- ja taiteidenvälistä vuorovaikutusta. Opiskelija kehittää valmiuksiaan taiteelliseen työskentelyyn, aktiiviseen kulttuurivaikuttamiseen, teknologian hyödyntämiseen musiikillisessa ilmaisussa sekä median tarjonnan kriittiseen tarkasteluun.

Opetuksen tavoitteet

Musiikinopetuksen tavoitteena on, että opiskelija

Musiikin merkitys ja hyvinvointi

 • tiedostaa oman suhteensa musiikkiin ja oppii käyttämään musiikkia hyvinvointinsa edistämiseen

 • oppii arvostamaan erilaisia käsityksiä musiikista

Musiikillinen osaaminen

 • oppii ilmaisemaan itseään musiikillisesti, laulaen ja soittaen ja säveltäen

 • kehittää taitoaan kuunnella musiikkia ja tulkita kuulemaansa, myös musisoidessaan

 • syventää musiikin eri tyyleihin, lajeihin ja historiaan liittyvää osaamistaan

Kulttuurinen osaaminen ja monilukutaito

 • tunnistaa oman kulttuuri-identiteettinsä sekä oppii ymmärtämään musiikkikulttuurien monimuotoisuutta sekä toimimaan kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa myös kansainvälisissä yhteyksissä

 • oppii tiedostamaan äänen ja musiikin vaikutuksia arjen toimintaympäristöissä

 • oppii tulkitsemaan äänen ja musiikin käyttöä mediassa

Oppimaan oppiminen

 • osaa toimia vastuullisesti ja pitkäjänteisesti aktiivisessa vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa

 • osaa asettaa musiikinopiskelulleen tavoitteita sekä ohjata ja arvioida työskentelyään niiden suuntaisesti.

Arviointi

Musiikin opetuksessa arviointi tukee myönteisesti jokaisen opiskelijan musiikillisen osaamisen kehittymistä ja musiikkisuhteen syventymistä. Oppimisprosessin aikana opiskelijat saavat ja antavat monipuolista palautetta, mikä ohjaa opiskelijaa arvioimaan ja edistämään omaa oppimistaan.

Luottamuksellisessa ja turvallisessa ilmapiirissä tapahtuva arviointi kohdistuu koko musiikinopiskelun prosessiin ja opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan lähtötaso sekä se, että opiskelijan osaaminen voi ilmetä millä tahansa musiikin osa-alueella. Musiikissa arvioidaan opiskelijan musiikillista toimintaa koulussa, ei hänen musikaalisuuttaan.

Pakolliset kurssit

1. Musiikki ja minä (MU1)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää omat tapansa toimia musiikin alueella. Osallistumalla musiikilliseen toimintaan hän saa kokemuksia musisoinnista, syventää omaa osaamistaan ja pohtii asemaansa musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Omakohtaisen musiikkisuhteen kautta opiskelija ymmärtää musiikin merkityksiä elämässä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan.

Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ajattelun ja ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.

2. Moniääninen Suomi (MU2)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja sekä oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Kurssin toteuttamisessa otetaan myös huomioon, että suomalaiset musiikkikulttuurit ovat osa eurooppalaista ja globaalia musiikkimaailmaa.

Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman taiteellisen ilmaisun sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Musiikkiohjelmistoon valitaan eri musiikinlajeja populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

3. Ovet auki musiikille (MU3)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen uusia musiikinlajeja, musiikkityylejä ja -kulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee eri musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointitaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa. Kurssin voi suorittaa myös projektina.

4. Musiikki viestii ja vaikuttaa (MU4)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa, monimediaisissa tieto- ja viestintäympäristöissä sekä yhteiskunnassa. Opiskelija tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoihin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkkoympäristöissä muutaman rajatun näytteen avulla. Sisältöjen tarkastelussa painottuu pyrkimys kokonaisuuksien ymmärtämiseen. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa materiaalia tai tuottamalla sitä itse. Kurssin voi suorittaa myös taiteidenvälisenä tai monialaisena projektina.

Paikalliset soveltavat kurssit

5. Musiikkikerho (MU05)

Kurssin tavoitteena on tarjota opiskelijalle mahdollisuus syventää musiikillista ymmärrystään ja osaamistaan. Opiskelija omaksuu kurssin aikana keinoja oman musiikillisen minäkuvansa ja muusikkoutensa rakentamiseen. Lisäksi hän saa työkaluja musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen ja elinikäiseen musiikinoppimiseen.

Kurssi toteutetaan vaihtelevilla tavoilla opiskelijoiden määrä sekä heidän kiinnostuksenkohteensa ja taitotasonsa huomioiden. Kurssille pyritään valitsemaan kulloinkin yksi rajattu teema, jonka ympärille kurssisisältö rakentuu. Mahdollisia teemoja voivat olla esimerkiksi bändisoitto, yhteislaulu, esitystekniikka, musiikkiteknologia ja studiotyö tai kitaransoitto.

Kurssille voi osallistua kuka vain taitotasosta riippumatta, mutta suositeltavaa on käydä etukäteen musiikin pakolliset kurssit. Kurssista ei anneta arvosanaa, vaan arvionti on kurssin ajan jatkuvaa, vuorovaikutteista kommunikointia opiskelijan vahvuuksista ja kehityskohteista.

Muut integraatiokurssit (katso kohta 5.27 Paikalliset kurssit)
 • LIMU Liike ja musiikki

Valtakunnalliset soveltavat kurssit

Valtakunnallisten pakollisten ja syventävien sekä paikallisten soveltavien musiikin kurssien lisäksi opiskelijan on mahdollista suorittaa seuraavat valtakunnalliset soveltavat kurssit:

 • Musiikin lukiodiplomi LD6 (ks. 5.23)
 • Monitaiteellinen musiikkiprojekti TA01 (ks. 5.24)
Valtakunnalliset soveltavat kurssit lasketaan osaksi musiikin oppimäärää. Kurssien arvionti tapahtuu suoritusmerkinnällä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä