Ohjausryhmän kokous 7.4.2016

Ohjausryhmän kokous 7.4.2016

Asialista:

1. Tilannekatsaus
Ops-koordinaattori kertoi, että lopullisen ehdotuksen valmisteleminen on hyvässä mallissa. Opetuspäällikkö ja ops-koordinaattori ovat käyneet luonnosta läpi kohta kohdalta.

2. Valmiin ops-ehdotuksen julkaiseminen 15.4.
Työ saadaan valmiiksi 15.4. mennessä. Tämän jälkeen on vielä mahdollista lisätä ns. tukimateriaalia tarvittaessa.

3. Ops-ehdotuksen esitteleminen lautakunnalle
Lautakunta toivoo, että laaditaan lyhennelmä opsista.
Todettiin, että lyhennelmänä toimii valmiin ehdotuksen sähköinen sisällysluettelo. Tämä toimitetaan sivistyslautakunnan jäsenille ennen asian käsittelyä.
Toivotaan myös, että järjestetään yleinen tiedotustilaisuus, jossa tuodaan esille ops-uudistuksen yleiset linjat ja Riihimäki-painotukset.
Todettiin, että on tärkeää pitää yksiköiden omia ops-iltoja, joihin kutsutaan huoltajat paikalle.
Esitettiin idea, että pidetään lautakunnalle ja muulle suurelle yleisölle tiedotus- ja keskustelutilaisuus ops-uudistuksesta. Tämä tilaisuus on 10.5. klo 16.30-17.30 Uramon auditoriossa. Tilaisuudesta vastaa ops-koordinaattori Eija Lohilahti.

4. Koulujen oma ops-työ ja sen eteneminen
Koulujen kevätvesossa tulee käsitellä seuraavat asiat:
  • Riihimäen oma ops, löytyy pedanetista. Laitan valmiin OPS:n linkin sitten kun se valmistuu. (Koko teosta ei tietenkään käydä vesossa läpi, mutta on hyvä näyttää mistä löytyy ja miltä se näyttää) Ja tuoda esiin se, että oppisisältöjen muutos koskee nyt heti 1-6 –luokkia ja muut seuraavat vaiheittain perässä.
  • Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen lukuvuonna 2016-2017:

Ajankohta (noin viikko, oppilaan viikon tuntimäärä, opettajan työtunnit sovitellen)

Teema tai teemat. Kaikkien ei tarvitse tehdä samaa. (Aiheen olisi hyvä olla tutkittava ilmiö.)

Mitkä luokat osallistuvat, työskentelevätkö jotkut luokka-asteet yhdessä.

Mitkä aineet tulee käsitellyksi tämän monialaisen kokonaisuuden yhteydessä. Ketkä opettajat toimivat yhdessä.

Miten arviointi toteutetaan.

Keskusteltiin siitä ovatko koulut oikeasti valmiita muuttamaan toimintaansa eheytettyyn suuntaan. Opetuspäällikkö sanoi, että nyt aloitetaan pienin askelin ja muutos tulee näkyviin vähitellen.

Todettiin, että pitää pitää huolta siitä, että huoltajat ja oppilaat ovat aidosti osallisina opetussuunnitelman toteuttamisessa.

Pyydetään 10.5. mennessä nuorisovaltuustolta lausunto.

5. Tulevaisuuden tavoitteet ops-toiminnalle
Työ jatkuu lukuvuoden 2016-2017. Silloin päätetään luokkien 7.-9. valinnaisaineet ja eheytetyt kokonaisuudet. Tähän työhön tarvitaan mukaan oppilaskunnan edustus ja oppilaskunnan ohjaajat.

Mitä muuta opsiin lisää:
- turvallisuussuunnitelma
- tasa-arvosuunnitelma
- kiusaamisen vastainen suunnitelma
- oppilashuoltosuunnitelma
- ja muut mahdolliset asiat

Miten arvioidaan ops:n toteutumista?
- miten arvioidaan?
- millä mittareilla arvioidaan?
- kenelle raportoidaan?
Opetuspäällikkö esitti, että laaditaan esim. Zef-kysely oppilaille, henkilöstölle, huoltajille, jossa tarkistetaan heidän näkemyksiään ja mielipiteitään opetussuunnitelman toteututumisesta ja kehittämisestä.
Ops:n arviointi on niin iso kokonaisuus, että sen suunnittelu on tärkeää tehdä huolellisesti ja suunnitellusti.
Tulee olla kuvattuna keskeiset prosessit, jotka kuvaavat opetussuunnitelman tuomia muutoksia ja niiden toteutumista.

Todettiin että opetussuunnitelman toteutumisen seuranta, mittaaminen ja arviointi on tärkeä prosessi, jonka suunnitteluun tulee varata aikaa ja resursseja.

6. Muut mahdolliset asiat
- Tet-jaksojen järjestäminen. Opsiin tulee yleinen kuvaus tet-jaksoista Riihimäellä.
- Miten ops toteuttaa L1-L7 laaja-alaisia kokonaisuuksia Riihimäellä. Miten järjestetään ja organisoidaan ops-analyysi L1-L7 kokonaisuuksien osalta?

-Esiopetus:
Paikallinen ops on pedanetissä valmiina. Toivotaan kommentteja ja vinkkejä. On määritelty esiops:n kehittämisryhmä. Tämän ryhmän toimintaa jatketaan vielä. Ops on nyt valmiina ja työ on vasta alussa. Alle 6-vuotiaille on tulossa sitova varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Nämä otetaan käyttöön 1.8.2017.

Valinnaisuus alakoulussa. 3.-5. -luokilla on taide-ja taitoaine valittavissa.

6. luokan valinnainen 1 vvt.
Rehtoreiden kanssa on keskusteltu kotitalouden tarjoamisesta 6.luokan valinnaiseksi aineeksi. Rehtorit ovat sitä mieltä, että opsissa 1-6 -luokilla ei pakollisiin oppiaineisiin ole määritelty kotitaloutta.

Keskustelu on vilkasta ja kiivasta. Loppujen lopuksi todettiin, että on syytä jättää takaportti auki: Kotitalouden näillä tavoitteilla ja sisällöillä on syytä kysyä laajempaa näkökulmaa. Syksyllä 2016 selvitetään asia vaikutusten kautta ja lautakunta tulee sitten päättämään otetaanko kotitalous valinnaiseksi oppiaineeksi kuudennelle luokalle.

Rakennettaessa uutta OPS-puuta Helmi-oppilashallintojärjestelmään huolehditaan siitä, että tarvittaessa on mahdollisuus myöhemmin lisätä 6. luokalle kotitalous-oppiaineen valinnainen. Lukuvuoden 2016 - 2017 aikana valmistellaan yläkoulujen yhteisten 7.-9. -luokkien valinnaisten aineiden tavoitteet ja sisällöt. Samassa yhteydessä selvitetään mahdollisen valinnaisen kotitalouden tarjoaminen 6. luokalle sekä laaditaan tarvittaessa tavoitteet ja sisällöt.
Lukuvuoden 2016 - 2017 aikana ei ole mahdollista tarjota 6. luokalle kotitalouden valinnaista oppiainetta.

Viidennen luokan valinnaisen TVT:n tulee sisältää ohjelmointia/pelillisyyttä/robotiikkaa.

7. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous järjestetään ke 11.5.2016 klo 12.00 - 13.00.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä