LUKU 15. Vuosiluokat 7-9

15.3 Paikallisesti päätettävät asiat LOPPI

Nivelvaihe 6. luokalta 7. luokalle

Oppilaiden siirtymistä kuudennelta seitsemännelle vuosiluokalle tuetaan seuraavan taulukon mukaisesti. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät nivelvaiheen toimet on kuvattu luvussa 7.

elokuu-toukokuu

oppilaanohjaus

luokanopettaja

maaliskuu

oppilasryhmien jakaminen koulussa

rehtori

huhtikuu-toukokuu

opo vierailee Lopen kunnan peruskoulujen 6. luokissa, Opas yläkouluun –vihkonen koteihin

opo

toukokuu

oppimisen ja koulunkäynnin kannalta olennaisten

tietojen siirtäminen alakoulusta yläkouluun

erityisopetuksen koordinaattorit, opo

toukokuu

tulevien 7. luokkalaisten kouluun tutustuminen ja vanhempainilta

rehtorit, opo

elokuu

koulun käytänteet, ryhmäyttäminen

luokanvalvoja, tukioppilaat, yhteistyötahot

elokuu-lokakuu

oppilaanohjaus

opo, luokanvalvoja

Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9


Laaja-alaisen osaamisen (L1-L7) kehittymistä tuetaan vuosiluokilla 7-9 erityisesti seuraavilla keinoilla:

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

 • Käytetään monipuolisia työtapoja joilla pyritään omien vahvuuksien löytämiseen oppijana.
 • Opetetaan käyttämään hyödyksi aikaisemmin opittua ja liittämään uusi tieto siihen.
 • Opetetaan vertailemaan eri toimintatapojen, oppimisstrategioiden ja omien valintojen vaikutuksia oppimistulokseen ja ottamaan vastuuta omasta oppimisesta.
 • Harjoitellaan sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyä.
 • Ohjataan oppilasta pitkäjänteisyyteen ja tavoitteellisuuteen oppimisprosessissa.
 • Tuetaan oppilaan positiivisen minäkuvan rakentumista antamalla positiivista palautetta aina kun se on mahdollista.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

 • Koulussa järjestetään erilaisia teemapäiviä ja juhlia.
 • Vieraillaan mahdollisuuksien mukaan taidenäyttelyissä, konserteissa ja teatterissa.
 • Opetetaan oppilaalle suomalaisia tapoja ja perinteitä. Kerrotaan muiden kulttuurien tavoista ja perinteistä sekä ohjataan oppilasta kulttuurien arvostamiseen.
 • Opetetaan oppilaalle toista kunnioittavan vuorovaikutuksen ja empatian taitoja.
 • Opetetaan oppilasta toimimaan yhteisten pelisääntöjen mukaan.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

 • Ohjataan oppilasta terveellisiin elintapoihin sekä omasta hygieniasta huolehtimiseen.
 • Ohjataan oppilasta omista ja yhteisistä tavaroista huolehtimiseen. Opetetaan oppilasta kunnioittamaan toisen omaisuutta.
 • Opetetaan ajanhallintaa sekä arjen rytmittämistä koulutehtävistä huolehtimisen ja kokeisiin valmistautumisen kautta.
 • Opetetaan oppilaille kierrätystä sekä ympäristön kannalta vastuullisia valintoja kuluttajina.
 • Opetetaan oppilaalle ensiaputaitoja ja annetaan liikennekasvatusta.
 • Ohjataan oppilasta rahan merkityksen ymmärtämiseen ja vastuulliseen kuluttamiseen.

Monilukutaito (L4)

 • Opetetaan oppilasta hakemaan ja yhdistämään tietoa monipuolisista lähteistä.
 • Ohjataan oppilasta lähdekritiikkiin.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

 • Ohjataan oppilasta monipuoliseen ja turvalliseen netin käyttöön.
 • Opetetaan nettiasiointia sekä lomakkeiden täyttöä ja asiakirjojen laatimista.
 • Ohjataan oikeanlaiseen tapaan kommunikoida verkossa (nettietiketti).
 • Käydään läpi työergonomian perusasioita.

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

 • Ohjataan oppilasta omatoimisuuteen, oma-aloitteisuuteen ja hyvään käytökseen.
 • Ohjataan oppilasta tunnistamaan omia edellytyksiä ja vahvuuksia ja hyödyntämään niiden kautta syntyvää positiivista minäkuvaa jatko-opinto- ja ammatinvalinnassa.
 • Ohjataan oppilasta ymmärtämään työelämän kirjoa.
 • Pyydetään koululle eri ammattialojen vierailijoita kertomaan omasta työstään.
 • Opetetaan työhakemuksen laadintaa.
 • Opetetaan ryhmätyö-, keskustelu- ja neuvottelutaitoja.
 • Järjestetään työelämätaitoja tukevaa toimintaa (esim. tukioppilastoiminta, oppilaskunnan kioskitoiminta, taksvärkki, päivänavausten pitäminen, työelämään tutustumis- eli TET-jaksot)

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

 • Ohjataan oppilasta monipuoliseen ja oikeaan tapaan käyttää kieltä vaikuttamisen välineenä.
 • Otetaan oppilaat mukaan luokan sääntöjen, yhteisten tapahtumien sekä opetushetkien suunnitteluun ja arviointiin.
 • Järjestetään oppilaskuntatoimintaa.Paikallisesti tai seudullisesti päätettävät asiat (kunnan OPS-sisältö)

Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa

- miten tuetaan oppilaiden siirtymistä kuudennelta seitsemännelle vuosiluokalle sekä perusopetuksesta seuraavaan koulutusvaiheeseen

 • toimintatavat siirtymävaiheessa
 • tarvittava yhteistyö, työnjako ja vastuut

- mitkä ovat vuosiluokkakokonaisuuden 7-9 erityispiirteet ja tehtävät (perusteiden kuvauksia voidaan käyttää sellaisenaan) sekä niihin liittyvät paikalliset painotukset ja miten tehtävän toteutumista seurataan ja kehitetään

- mitkä ovat laaja-alaisen osaamisen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 (perusteiden tavoitekuvauksia voidaan käyttää sellaisenaan) sekä niiden mahdolliset paikalliset painotukset ja miten oppilaiden laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan vuosiluokilla 7-9

- mitkä ovat kunkin oppiaineen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokilla 7, 8 ja 9

- mitkä ovat kunkin oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyvät mahdolliset erityispiirteet vuosiluokilla 7-9

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä