LUKU 14. Vuosiluokat 3-6

14.3 Paikallisesti päätettävät asiat LOPPI

Paikalliset painotukset 2 ja 3 luokan nivelvaiheessa

Lopen kunnassa toisen ja kolmannen luokan nivelvaihe huomioidaan järjestämällä toisen luokan keväällä vanhempainilta, johon kutsutaan mahdollisuuksien mukaan myös englanninopettaja, sekä tuleva kolmannen luokan opettaja.

Koulunkäynnin ja oppimisen kannalta tarvittava tieto siirretään opettajien välillä.


Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

 • Kannustetaan oppilaita pitkäjänteiseen työskentelyyn ja tavoitteelliseen oppimisprosessiin.
 • Opetetaan linkittämään vanha tieto uuteen.
 • Ohjataan arvioimaan lukemaansa eli lähdekriittisyyttä.
 • Kannustetaan kokeilemaan erilaisia opiskelumuotoja ja –tapoja.
 • Harjoitellaan kysymistä.
 • Taustalla ajatus siitä, että miksi opiskellaan ja ketä varten.
 • Ohjataan oppilaita asettamaan omia tavoitteita ja arvioimaan työskentelyään sekä pohtimaan eri toimintatapojen ja omien valintojen vaikutuksia lopputulokseen.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

 • Ohjataan ja kannustetaan noudattamaan hyviä tapoja koulun arjessa.
 • Harjoitellaan toisten kunnioittamista ja erilaisuuden hyväksymistä.
 • Tuetaan kulttuurimyönteisyyttä huomioimalla perinteet ja suomalaiset juhlapyhät, merkkihenkilöt sekä teemapäivät.
 • Vertaillaan eri kulttuureja ja kieliä.
 • Korostetaan vieraiden kielten merkitystä tulevaisuuden työelämässä ja yrittäjyydessä.
 • Käydään mahdollisuuksien mukaan näyttelyissä ja konserteissa.
 • Harjoitellaan ja kehitetään monipuolista ilmaisua; kuvataiteissa, musiikissa ja näyttelemällä.
 • Laajennetaan oman alueen paikallistuntemusta.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

 • Ohjataan noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä koulussa.
 • Ohjataan tekemään ekologisia valintoja.
 • Harjoitellaan toimimaan oikein sosiaalisessa medissa.
 • Annetaan ensiaputaitoja ja –tietoja.
 • Harjoitellaan sosiaalisia taitoja.
 • Opetetaan liikkumaan liikenteessä turvallisesti.
 • Ohjataan huolehtimaan henkilökohtaisesta hygieniasta.
 • Opetetaan rahan arvoa ja merkitystä.
 • Opetetaan terveellisien elämäntapojen merkitystä.
 • Harjoitellaan toisten ihmisten ja tavaroiden kunnioittamista ja arvostamista.
 • Teemme yhteistyötä myös muiden tahojen kanssa (esim. SPR ja poliisi.)

Monilukutaito (L4)

 • Opetetaan tuottamaan erilaisia tekstejä.
 • Kannustetaan käyttämään erilaisia ja eri muodoissa olevia tekstejä.
 • Ohjataan erottamaan erilaiset tekstit toisistaan.
 • Ohjataan tulkitsemaan ihmisten erilaista sanallista ja sanatonta viestintää.
 • opitaan muodostamaan käsitys ympäröivästä maailmasta uutisten ja muiden medioiden avulla.
 • Ohjataan oppilaita etsimään itselleen kiinnostavia tekstejä.


Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

 • Ohjataan oppilasta kiinnittämään huomiota työergonomiaan.
 • Ohjataan käyttämään tietotekniikkaan mahdollisimman monipuolisesti.
 • Ohjataan toimimaan hyvää nettietikettiä noudattaen.

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

 • Kutsutaan koululle vierailijoita eri aloilta.
 • Harjoitellaan kaikkien kanssa toimeentulemista.
 • Tuetaan säännöllistä koulunkäynnin rytmiä ja kannustetaan pitämään kiinni aikatauluista ja välttämään myöhästelyjä.
 • Ohjataan huolehtimaan omista tavaroistaan, asioista ja tehtävistä. Annetaan koulussa vastuuta erilaisissa pikku askareissa.
 • Luodaan edellytyksen välituntikioskeille ja annetaan oppilaille ohjausta, kuinka kioskia pyöritetään.
 • Harjoitellaan ryhmässä toimimista ja keskustelemista.
 • Ohjataan oppilaita erilaisten yhteisten projektien ja esitelmien tekoon.
 • Kannustetaan ja ohjataan huolehtimaan yhteisestä omaisuudesta.
 • Kannustetaan oma-aloitteisuuteen.
 • Tuetaan positiivisen minäkuvan rakentumista.
 • Kannustetaan oppilaita sinnikkääseen työskentelyyn.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

 • Harjoitellaan oman mielipiteen esittämistä ja perustelua sekä suullisesti, että kirjallisesti
 • Ohjataan oppilaita luokkasääntöjen tekemiseen yhdessä ja arvioimaan kuinka niiden soudattaminen sujuu.
 • Annetaan oppilaille mahdollisuus päivänavausten pitämiseen.
 • Pidetään yllä tukioppilastoimintaa ja kannustetaan oppilaita leikkimään eri-ikäisten oppilaiden kanssa.
 • Järjestetään oppilaskuntatoimintaa.
 • Luodaan puitteet ja ohjaajat, jotka antavat isoille oppilaille välkkäriohjausta, jotta isommat oppilaat voivat järjestää pikkuoppilaille mielekästä välituntitekemistä.

14.3 Paikallisesti päätettävät asiat

Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa
- miten tuetaan oppilaiden siirtymistä toiselta kolmannelle vuosiluokalle sekä kuudennelta seitsemännelle vuosiluokalle
 • toimintatavat siirtymävaiheessa
 • tarvittava yhteistyö, työnjako ja vastuut
- mitkä ovat vuosiluokkakokonaisuuden 3-6 erityispiirteet ja tehtävät (perusteiden kuvauksia voidaan käyttää sellaisenaan) sekä niihin liittyvät paikalliset painotukset ja miten tehtävän toteutumista seurataan ja kehitetään
- mitkä ovat laaja-alaisen osaamisen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 (perusteiden tavoitekuvauksia voidaan käyttää sellaisenaan) sekä niiden mahdolliset paikalliset painotukset ja miten oppilaiden laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan vuosiluokilla 3-6
- mitkä ovat kunkin oppiaineen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokilla 3, 4, 5 ja 6
- mitkä ovat kunkin oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyvät mahdolliset erityispiirteet vuosiluokilla 3-6.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä