LUKU 7 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

7.6 Paikallisesti päätettävät asiat LOPPI

HUOM. Tämä osio sisältää kaavioita jotka aukeavat vain liitteessä: OPS2016luku7.docx

7.6 Paikallisesti päätettävät asiat

Laadukas perusopetus on perusta oppilaan oppimiselle ja hyvinvoinnille. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien monimuotoistumista ja syvenemistä sekä pitkäaikaisvaikutuksia. Opetuksessa otetaan huomioon sekä ryhmän että yksittäisen oppilaan tarpeet. Yhteistyö oppilaan ja huoltajien kanssa on tärkeää sekä oppilaan tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta.

Pedagogisten asiakirjojen (oppimissuunnitelma, pedagoginen arvio, HOJKS) laatimisesta vastaa luokanopettaja/ -valvoja tai erityisluokanopettaja yhteistyössä oppilasta opettavien opettajien, oppilaan ja huoltajien kanssa, ellei siihen ole ilmeistä estettä. Tarvittaessa, ja etenkin silloin kun kyse on oppilaan hyvinvointiin ja kokonaiskehitykseen liittyvistä ongelmista, arvion laatimisessa käytetään myös muita asiantuntijoita. Oppilaan osuus oman koulunkäyntinsä suunnittelussa kasvaa siirryttäessä perusopetuksen ylemmille luokille. Pedagogisen selvityksen laatimisesta vastaa Lopen kunnassa erityisopetuksen koordinaattorit.

Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa oppilaan siirtyminen takaisin yleisen tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Pedagogisen arvion laatimisessa hyödynnetään oppilaalle jo mahdollisesti osana yleistä tukea laadittua oppimissuun-nitelmaa sekä muita asiantuntijalausuntoja. Oppimissuunnitelman käyttö osana yleistä tukea on suositeltavaa esim. eriyttämisessä, oman opinto-ohjelman mukaisesti edetessä, JOPO-opetuksessa, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetuksen järjestämisessä tai tilanteissa, jossa oppilaalla on sellainen sairaus tai vamma, joka vaatii erityisjärjestelyjä opetuksessa. Tukimuodot on oleellista dokumentoida myös esim. opettajan vaihdoksen tai oppilaan muuton vuoksi tai kun ennakoidaan tuen tarpeen kasvua.

Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä on kuultava oppilasta ja tämän huoltajia tai laillista edustajaa sekä tehtävä oppilaasta pedagoginen selvitys. Pedagogisen selvityksen laatimista varten pitää olla opettajien kirjaama selvitys oppilaan etenemisestä sekä moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa käsitelty selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta.

Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkamista taikka esi- tai perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten.

Erityisen tuen tarpeellisuus tulee tarkistaa toisen vuosiluokan jälkeen ja ennen seitsemännelle luokalle siirtymistä sekä aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa. Tarkistamista varten oppilaasta tehdään uusi pedagoginen selvitys. Mikäli tarpeen todetaan jatkuvan, kasvatus- ja koulutusjohtaja tekee erityisen tuen jatkamisesta päätöksen. Mikäli katsotaan, että oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tulee tuen lopettamisesta tehdä vastaava päätös. Tällöin oppilas siirtyy saamaan tehostettua tukea. Myös erityistä tukea saavan oppilaan siirtyessä toisesta kunnasta Lopen kuntaan, tulee hänelle tehdä uusi erityisen tuen päätös. Uusi erityisen tuen päätös tehdään, koska tapa järjestää erityistä tukea voi vaihdella kunnissa.

Pedagogiset asiakirjat liitteineen ovat salassa pidettäviä asiakirjoja ja niitä säilytetään koulussa salassa pidettävien asiakirjojen tapaan lukollisessa, paloturvallisessa tilassa. Kopio oppimissuunnitelmasta/ HOJKS:sta annetaan oppilaan huoltajille. Luokanopettaja/ -valvoja vastaa, että muut oppilasta opettavat opettajat ovat tietoisia oppilaan saamasta tuesta ja tuen tarpeesta.

PPppp

Kaavio 1. Pedagogiset asiakirjat, vastuut ja työjako kolmiportaisessa tuessa Lopen kunnassa

Luokkamuotoinen erityisopetus järjestetään Lopen kunnassa Launosten, Läyliäisten ja Kirkonkylän alakouluissa ja Lopen yläkoulussa. Launosten ja Läyliäisten pienluokissa on oppilaita 1.-4. luokilta, jonka jälkeen oppilaat siirtyvät Kirkonkylän pienluokkiin.

Toiminta-alueittain järjestettävää opetusta järjestetään Kirkonkylän koulun soveltavassa luokassa.

Pidennetyn oppivelvollisuuden järjestäminen

Huoltajille tulee antaa ajoissa tietoa pidennetyn oppivelvollisuuden eri vaihtoehdoista ja valinnan vaikutuksista, jotta lapsen ohjautuminen riittävän varhain tuen piiriin onnistuisi. Tietoa antavat päivähoidon henkilöstö ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä muut yhteistyötahot. Huoltajat päättävät, hakevatko he lapselle pidennettyä opetusvelvollisuutta. Pidennetyn oppivelvollisuuden päätös 5-vuotiaana tarkoittaa myös osallistumista oppivelvollisuutta edeltävään esiopetukseen. Esiopetuksen kesto ja perusopetuksen aloittaminen tulee suunnitella lapsen edistymisen, tuen tarpeen ja kokonaistilanteen perusteella. Tarkoituksena on vahvistaa lapsen valmiuksia niin, että hän selviytyisi opiskelustaan perusopetuksessa mahdollisimman hyvin.

Lapsen ikä

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Vaihtoehto 3

5 vuotta

Esiopetus (ESI 1)

6 vuotta

Oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluva esiopetus (ESI 2)

Oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluva esiopetus (ESI 2)

Oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluva esiopetus (ESI 1)

7 vuotta

Perusopetus alkaa

Perusopetus alkaa

Oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluva esiopetus (ESI 2)

Perusopetuksen aloittaminen yhtä vuotta myöhemmin

8 vuotta

Perusopetus alkaa

(hallintopäätös perusopetuksen myöhemmästä aloittamisesta)

Kaavio 2. Pidennetyn oppivelvollisuuden järjestäminen

Esiopetuspaikka mietitään lapsen tarpeiden ja valmiuksien mukaan. Pidennetyn opetusvelvollisuuden oppilaat opiskelevat esiopetusvuodet pääsääntöisesti lähiesiopetuksessa. Tarvittaessa esiopetuksen oppimispaikkana voi olla lähikoulun pienluokka tai Kirkonkylän koulun soveltava luokka. Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan pedagogisesta selvityksestä vastaa varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Hallinnollisen päätöksen tekee kasvatus- ja koulutusjohtaja. Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas otetaan erityisopetukseen ja on kirjoilla lähiesiopetuksen lähikoulussa.

Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen

Opetuksen ensisijaisena tavoitteena on tukea oppilaan opiskelua yleisen ja tehostetun tuen avulla siten, että yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa kaikissa oppiaineissa. Jos oppilas ei tukitoimista huolimatta saavuta yleisen oppimäärän mukaisia tavoitteita yksittäisessä oppiaineessa, oppimäärä voidaan yksilöllistää. Oppimäärää ei voida kuitenkaan yksilöllistää motivaation puutteen, puutteellisen opiskelutekniikan tai poissaolojen takia, vaan näissä asioissa on tukea annettava muilla sopivilla tavoilla.

Oppiaineen yksilöllistäminen edellyttää, että

 • Oppilaalle on tehty pedagoginen selvitys, jossa arvioidaan, ettei oppilas tukitoimista huolimatta/opiskelun erityisiä painoalueita käyttäen saavuta oppiaineessa yleisen oppimäärän tavoitteita hyväksytysti.
 • Tarvittaessa pyydetään asiantuntijalausunto liitettäväksi pedagogiseen selvitykseen.
 • Oppilaalle tehdään pedagogisen selvityksen perusteella erityisen tuen päätös, joka on hallintopäätös. Siihen kirjataan yksilöllistettävät aineet.
 • Oppilaalle laadittavaan HOJKS:iin kuvataan yksilöllistettyjen oppiaineiden tavoitteet keskeiset sisällöt ja oppilaan edistymisen, seurannan ja arvioinnin periaatteet.
 • Mikäli tulee tarvetta lisätä tai vähentää niiden oppiaineiden määrää, joissa oppilaalla on yksilöllistetty oppimäärä, tulee oppilaalle tehdä uusi erityisen tuen päätös.

Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot

Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Oppilaan saama osa-aikainen erityisopetus suunnitellaan ja oppilaan oppimista arvioidaan opettajien yhteistyönä. Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa kaikilla tuen tasoilla. Oppilaan oma opettaja ja erityisopettaja päättävät yhdessä kumpi toimii yhteistyössä huoltajien kanssa, kun erityisopetuksen tarve havaitaan. Osa-aikaisen erityisopetuksen järjestämisen suunnittelussa ja toteuttamisessa tehdään tarvittaessa yhteistyötä myös oppilashuollon palveluista vastaavien kanssa.

Edellä mainitun lisäksi erityisopettaja testaa säännöllisesti Lopen kunnassa laaditun testauskalenterin mukaisesti kaikkia oppilaita. Alla oleva testauskalenteri kuvaa tämän hetkistä tilannetta. Testien ja seulojen kehittyessä myös testauskalenteri muuttuu. Tämän lisäksi käytössä on tarkistuslista oppimisen, käyttäytymisen ja tarkkaavaisuuden tukitoimia varten 1.-9. lk (LIITE).

Luokka

Kuukausi

Toimenpide

Vastuuhenkilö

(tummennettu),

osallistujat

1. lk.

Alkusyksy

Matemaattiset valmiudet/ taidot (MAKEKO)

Esiopettaja

Maaliskuu

Luku- ja kirjoitusvalmiudet/(Armi 1/LukiMat)

Erityisopettaja

Toukokuu

Venny hahmoitusongelmien kartoitus

Erityisopettaja

Tekninen lukutaito ja luetun ymmärtäminen (Allu-testi) (Kirjallinen palaute vanhemmille)

Erityisopettaja, Luokanopettaja

Sanelu (LukiMat)

Erityisopettaja

2. lk.

Alkusyksy

Luku- ja kirjoitustaidot (LukiMat syksy)

Erityisopettaja

Joulukuu

Luku- ja kirjoitustaidot (LukiMat talvi)

Erityisopettaja

Maaliskuu

Luetun ymmärtämisen testi (Allu-testi)

Erityisopettaja,

Huhtikuu

(Kirjallinen palaute vanhemmille)

Luokanopettaja

Toukokuu

Luku- ja kirjoitustaidot (LukiMat kevät)

Erityisopettaja

(Kirjallinen yhteenveto kaikista osioista vanhemmille)

Erityisopettaja,

Matematiikan keskeisen oppiaineksen koe (MAKEKO) (Kirjallinen palaute vanhemmille)

Luokanopettaja, Erityisopettaja

3.-6. lk.

Alkusyksy

3. Luokan lukemisen sujuvuus ja sanelu (LukiMat/FinRa)

Erityisopettaja

Marraskuu

5. ja 6. luokan oppilaiden tekstien analysointi

Luokanopettaja

Tammikuu

4. luokan toistokirjoitus

Erityisopettaja

Maaliskuu

Luetun ymmärtämisen testi (Allu-testi)

Erityisopettaja

Toukokuu

(Kirjallinen palaute vanhemmille)

Luokanopettaja

4. ja 6. lk Matematiikan keskeisen oppiaineksen koe (MAKEKO) (Kirjallinen palaute vanhemmille)

Erityisopettaja, Luokanopettaja

7.-9. lk.

Tarvittaessa yksittäisiä arviointimenetelmiä ja seuloja

Erityisopettaja

KAAVIO 3. Arviointi ja seulontamenetelmät äidinkielessä, matematiikassa ja hahmottamisessa Lopen kunnassa

Osa-aikaista erityisopetusta antavat erityisopettajat osallistuvat koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan ja pitävät tarpeen mukaan yhteyksiä huoltajiin, opettajiin, koulun muuhun henkilökuntaan sekä koulun ulkopuolisiin viranomaisiin ja asi­antuntijoihin.

Siirtymävaiheissa erityisopettaja toimii tiedon hankkijana ja välittäjänä. Alakoulun erityisopettaja voi vierailla keväällä esiopetusryhmissä tutustumassa koulutulokkaisiin samoin kuin yläkoulun erityisopettaja voi käydä tutustumassa 6. luokan oppilaisiin. Erityisopettaja myös osallistuu nk. siirtopalavereihin (katso tarkemmin siirtymävaiheiden prosessikuvaukset).


Kaavio 4. Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot

Avustajapalvelujen kohdentamisessa selvitetään yksilö- ja ryhmäkohtaiset tarpeet. Rehtorit seuraavat avustajapalveluiden oikeaa kohdentamista, kuten koulun muitakin järjestelyjä oppilaan tukemiseksi, pitkin lukuvuotta. Myös oppilashuollon edustajia on hyvä kuulla avustajapalvelujen kohdentamisen yhteydessä. Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestäminen kirjataan oppilaan opetussuunnitelmaan tai HOJKS:iin.

Moniammatillinen yhteistyö

Moniammatillinen oppilashuollon henkilöstö (määritelty luku 8 oppilashuolto) osallistuu kolmiportaisen tuen kaikilla tasoilla oppilaan tuen tarpeen arviointiin, suunnitteluun ja käytännön järjestämiseen. Lisäksi yksittäisen oppilaan asioita voidaan käsitellä yksilökohtaisessa oppilashuollossa. Tärkeää on korostaa oppilaan ja huoltajien osallisuutta, toivomuksia ja mielipiteitä oppilasta koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa. Oppilashuoltopalveluita tarjoavat oppilashuoltolain mukaan kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja. Tarvittaessa yksittäisen oppilaan asioita käsitellessä voidaan kutsua mukaan myös muita yhteistyötahoja, kuten koululääkäri, perheneuvolan ja lastensuojelun työntekijöitä, poliisi, erikoissairaanhoidon edustus, jne.

Kun oppilaan asian ympärillä on monia toimijoita, on tärkeää että yhteistyö on suunnitelmallista ja sitä arvioidaan. Hyvä käytäntö on sopia toimijoiden kesken vastuuhenkilöstä, joka huolehtii oppilaan asian seurannasta ja kaikkien toimijoiden tiedottamisesta. Koulun toimijoilla on tärkeä rooli arjen kuulumisten tiedottamisesta muille toimijoille.

Toiminta ja yhteistyö nivelvaiheissa

Ajankohta

Toiminta/ Toteutus

Vastuuhenkilö

Esiopetuksesta 1. luokalle

elokuu

Esi- ja alkuopetuksen vuosittainen suunnitelma lähikoulun kanssa tehtävästä

Esi- ja alkuopettajat

yhteistyöstä

marraskuu-joulukuu

Kolmiportaisen tuen 1. palaveri

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja perusopetuksen erityisopetuksen

koordinaattoreiden tiedonsiirtopalaveri

tammikuu

Kolmiportaisen tuen 2. palaveri

Päiväkodin johtaja

koulupolkupalaveri ja tuen tarpeen tarkistaminen, erityisen tuen lapset

läsnä: huoltajat, monialaisen asiantuntijaryhmän jäsenet, esiopettaja,

varhaiskasvatuksen erityisopettaja, erityisopetuksen koordinaattori

tammikuu-helmikuu

Ilmoitus kouluun ilmoittautumisesta/ Perusopetukseen ilmoittautuminen

Kasvatus- ja koulutus johtaja/

Huoltajat

helmikuu-maaliskuu

Kolmiportaisen tuen 3. palaveri

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

koulupolkupalaveri, tehostetun ja erityisen tuen lapset

läsnä: varhaiskasvatuksen erityisopettajat, erityisopetuksen koordinaattorit,

koulupsykologi, terveydenhoitaja, esiopettaja, varhaiskasvatus-

päällikkö, kasvatus- ja koulutusjohtaja, aluerehtorit

maaliskuu

Oppilasryhmien jakaminen kouluissa

Rehtori

toukokuu

Tulevien ekaluokkalaisten kouluun tutustuminen

Rehtori

toukokuu

Vuosittain erikseen sovittava tulevien ekaluokkalaisten vanhempainilta

Luokanopettaja

toukokuu

Sovitusti yksilölliset tiedonsiirtopalaverit lapsista, joilla on tehostettu tai

Esiopettaja

erityinen tuki

läsnä: tuleva opettaja, esiopettaja, laaja-alainen erityisopettaja,

huoltajat

toukokuu

Oppilasta koskevien papereiden siirtäminen tulevaan kouluun; HOJKS, Ops,

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

arviot, lausunnot

toukokuu-elokuu

Yleinen tiedonsiirtopalaveri esikoululaisista ensimmäisen luokan opettajalle

Esiopettaja

Pienluokan 4. luokalta

5. luokalle

siirtyminen lähikoulusta Kirkon-

kylän koulun pienluokkaan

tammikuu-helmikuu

Oppilaan tuen tarpeen tarkistaminen, erityisen tuen oppilaat

Erityisopetuksen koordinaattori

oppilashuollon monialainen asiantuntijaryhmä, huoltajat ja oppilas

helmikuu-maaliskuu

Kolmiportaisen tuen 1. palaveri

4. luokan oppilaiden koulupolkupalaveri, erityisen tuen lapset

Erityisopetuksen koordinaattorit

läsnä: lähettävän koulun erityisluokanopettaja, tuleva erityisluokanopettaja

ja rehtori Huom. Oppilaiden koulukuljetus ja oppimateriaali

toukokuu

Oppilaiden tulevaan kouluun tutustuminen

Erityisopetuksen koordinaattorit

toukokuu

Oppilasta koskevien papereiden siirtäminen tulevaan kouluun; HOJKS, Ops,

Erityisopetuksen koordinaattorit

arviot, lausunnot

Nivelvaihe 6. luokalta 7. luokalle

7. luokalle

syyskuu-lokakuu

Kolmiportaisen tuen 1. palaveri, erityisen tuen oppilaat

Erityisluokanopettaja

alustavaa koulupolun suunnittelua yläkoulua varten HOJKS -palaveri

yhteydessä mahdollinen suunnitelma lukuvuoden aikana tapahtuvasta

koesiirrosta yleisopetuksen luokkaan

tammikuu-helmikuu

Kolmiportaisen tuen 2. palaveri

Erityisopetuksen koordinaattorit

koulupolkupalaveri ja tuen tarpeen tarkistaminen, erityisen tuen lapset

läsnä: huoltajat, monialaisen asiantuntijaryhmän jäsenet, luokanopettaja,

rehtori/ apulaisrehtori, erityisopettaja, erityisopetuksen koordinaattori

helmikuu-maaliskuu

Kolmiportaisen tuen 3. palaveri

Erityisopetuksen koordinaattorit

koulupolkupalaveri, tehostetun ja erityisen tuen lapset

läsnä: erityisopetuksen koordinaattorit, opo, luokanopettaja,,

laaja-alainen erityisopettaja, kuraattori, koulupsykologi,

terveydenhoitaja, yläkoulun rehtori

maaliskuu

Oppilasryhmien jakaminen kouluissa

Rehtori

huhtikuu-toukokuu

Opo vierailee Lopen kunnan peruskoulujen 6. luokissa

toukokuu

Tulevien 7. luokkalaisten kouluun tutustuminen ja vanhempainilta

Rehtori

toukokuu

Oppilasta koskevien papereiden siirtäminen tulevaan kouluun; HOJKS, Ops,

Erityisopetuksen koordinaattorit

arviot, lausunnot

Kaavio 5. Toiminta ja yhteistyö nivelvaiheissa esiopetuksesta perusopetukseen


Liitteet:

OPS2016luku7.docx

Paikallisesti päätettävät asiat

Paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetään ja kuvataan tuen järjestäminen käytännössä mahdollisimman konkreettisesti alla olevissa asioissa.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen käytännön järjestämiseen liittyvät keskeiset paikalliset linjaukset
 ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen toimintamallit
 toiminta ja yhteistyö nivelvaiheissa
 oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeiden suunnitelmallinen seulonta tuen järjestämiseksi
 yhteistyö, vastuut ja työnjako opetustoimessa sekä muiden hallintokuntien kanssa
 yhteistyö oppilashuollon palveluista vastaavien ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa tuen tarpeen arvioinnissa, tuen suunnittelussa, järjestämisessä sekä käytännön toteuttamisessa
 kotien kanssa tehtävän yhteistyön keskeiset toimintaperiaatteet oppimisen ja koulunkäynnin tuen kysymyksissä
 oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät toimivaltuudet eri hallintopäätöksissä

Yleinen tuki
 yleisen tuen käytännön järjestäminen
 yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken
 yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa

Tehostettu tuki
 tehostetun tuen käytännön järjestäminen
 pedagogisen arvion laadintaan liittyvät käytänteet
 toimintatavat oppilaan tehostetun tuen aloittamisessa, toteuttamisessa ja päättämisessä
 oppimissuunnitelman laadintaan, arviointiin ja tarkistamiseen liittyvät käytänteet
 yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman laadinnassa, tehostetun tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa
 menettelytavat ja yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman laadinnassa, tehostetun tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa

Erityinen tuki
 erityisen tuen käytännön järjestäminen
pedagogisen selvityksen laadintaan liittyvät käytänteet
 oppilaan ja huoltajan kuulemiseen liittyvä menettely
 erityisen tuen päätöksen tekeminen
erityisen tuen päätöksen tarkistaminen
 toimintatavat, kun erityinen tuki päätetään lopettaa ja tuki jatkuu tehostettuna tukena
 HOJKSin laadintaan, arviointiin ja tarkistamiseen liittyvät käytänteet
 yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken pedagogisen selvityksen ja HOJKSin laadinnassa, erityisen tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa
 menettelytavat mahdollisten asiantuntijalausuntojen käytössä
 menettelytavat ja yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa pedagogisen selvityksen ja HOJKSin laadinnassa, erityisen tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa
 oppimäärän yksilöllistämiseen liittyvät toimintatavat osana pedagogisen selvityksen laadintaa, erityisen tuen päätöstä ja HOJKSin laatimista.
 pidennetyn oppivelvollisuuden järjestäminen
 • lapsen ohjautuminen pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, monialainen yhteistyö prosessissa
 • opetuksen käytännön järjestäminen
 • yhteistyö esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen kanssa sekä muu yhteistyö, eri toimijoiden vastuut ja työnjako
 • yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa
 • eri oppiaineiden mahdollinen yhdistäminen oppiainekokonaisuuksiksi tai jakaminen osa- alueisiin sekä niiden tarkempi kuvaus
 • tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien tarkempi kuvaus toiminta-alueittain

Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot
 käytännön järjestäminen
 yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken
 oppilaalle ja huoltajille tiedottamiseen ja oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvät toimintatavat

Opetussuunnitelmassa määritellään tulkitsemis- ja avustajapalveluihin sekä muihin opetuspalveluihin ja erityisiin apuvälineisiin liittyvät hallinnolliset käytänteet ja päätöksenteko opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä