LUKU 5 Oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen koulutyön järjestämisessä

5.6 Paikallisesti päätettävät asiat LOPPI

Koulutyön käytännön järjestämisestä päätettäessä kiinnitetään huomiota siihen, että ratkaisut tukevat kasvatuksen ja opetuksen tavoitteiden saavuttamista ja edistävät perusopetuksen yhtenäisyyttä rakentavaa toimintakulttuuria. Kaikkien tässä käsiteltävien asioiden osalta koulukohtaiset ratkaisut, työn- ja vastuunjako sekä muu käytännön toteutus täsmennetään koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa ja/tai lukuvuosisuunnitelmassa opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti.

Lopen peruskoulun ohjaussuunnitelma

Koulupolun vaihe

Ohjauksen tavoite

Tavoitteen toteutus ja ajoitus

Vastuuhenkilöt

Siirtyminen esikoulusta alkuluokille

Oppilashuolto

Koulupolkupalaveri, jossa suunnitellaan tuen tarpeita
Tiedonsiirtopalaverit tarvittaessa

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat, erityisopettajat

Yhteistyö kodin kanssa

Esikoululaisten kouluuntutustuminen kouluilla keväällä
Koulunaloitusvanhempainilta keväällä tai syksyllä

Lastentarhanopettaja, Luokanopettaja

Koululaiseksi kasvaminen

Koulun käytänteisiin tutustuminen (esim. kummioppilastoiminta)

Luokanopettaja

Erityisen tuen tarpeiden huomioiminen

Tehostetun tuen ja erityisen tuen oppilaille laaditaan oppimissuunnitelma/HOJKS

Luokanopettaja

Luokat 1-2

Koulun käytänteisiin ja koulun oppimisympäristöön perehdyttäminen

-Koulunkäyntiä aloitettaessa ja muissa oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä tilanteissa

Luokanopettaja

Oppimaan oppimisen taidot

-Eri aineiden opiskelun yhteydessä (ks. oppilaanohjauksen opetussuunnitelma)
-Vuosittainen oppimisen teemapäivä

Luokanopettaja

Koululaiseksi ohjaaminen

-Oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä erilaisissa tilanteissa

Luokanopettaja

Henkilökohtainen ohjaus

-Erilaisissa oppimiseen ja koulunkäytiin liittyvissä tilanteissa mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan

Luokanopettaja

Oppilashuolto

Oppilashuollon suunnitelmien mukaisesti

Luokanopettaja

Työelämäyhteistyö ja työelämään tutustuminen

-Oppilaan elämänpiiriin kuuluvien ammatteihin tutustuminen
-Mahdollisesti toteutettavat retket, siivoustalkoot ym.

Luokanopettaja

Koulun ja kodin välinen yhteistyö

-Huoltajien tiedottaminen
-Tarjotaan mahdollisuutta vanhempainvartteihin
-Arviointikeskustelut

Luokanopettaja

Osallisuus

-Oppilaskuntatoiminta

Luokanopettaja

Luokat 3-6

Koulun ja kodin välinen yhteistyö

-Huoltajien tiedottaminen
-Tarjotaan mahdollisuutta vanhempainvartteihin

Luokanopettaja

Ihmisyyteen ja koululaisuuteen ohjaaminen

Oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä erilaisissa tilanteissa

Luokanopettaja

Oppimaan oppimisen ja opiskelutaitojen ohjaus

-Eri aineiden opiskelun yhteydessä
-Vuosittain opiskelun teemapäivä

Luokanopettaja

Oppilashuolto

-Oppilashuollon suunnitelmien mukaisesti

Luokanopettaja

Henkilökohtainen ohjaus

-Erilaisissa oppimiseen ja koulunkäytiin liittyvissä tilanteissa mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan

Luokanopettaja

Työelämäyhteistyö ja työelämään tutustuminen

-Muun koulutyön yhteydessä (ks. oppilaanohjauksen ops.)

Luokanopettaja

Siirtyminen yläkouluun

6. luokkien oppilaiden perehdyttäminen

-Valmistautuminen yläkouluopiskeluun ja vaadittaviin taitoihin
-Yläkouluinfo –tunnit alakouluilla

Luokanopettaja, Opinto-ohjaaja

Siirtymävaiheen toiminnasta tiedottaminen sekä kodin ja koulun yhteistyö

-Kysely huoltajille käsityöstä ja luokkien muodostamisesta
-Vanhempainilta 6. luokkalaisille
-Tutustumiskäynti yläkoulussa
-Luokkajaosta ja sen perusteista tiedottaminen vanhempainillan yhteydessä

-Opinto-ohjaaja
-Yläkoulun rehtorit
-Luokanopettajat
-Luokanvalvojat

Oppilashuolto

-Opiskelun ja koulunkäynnin kannalta keskeisen tiedon kerääminen ja kokoaminen luokanopettajilta ja erityisopettajilta
-Tiedon jakaminen ja hyödyntäminen opiskelun ja opetuksen järjestelemiseksi
-Tarvittaessa oppilashuollollisten tapaamisten järjestäminen

-Opinto-ohjaaja
-Luokanopettajat
-Luokanvalvojat
-Erityisopettajat
-Kuraattori
-Muu oppilashuolto-henkilöstö

7. luokan alku

Koulun käytänteisiin perehdyttäminen


-Luokanvalvojien ohjaus koulun käytänteisiin ensimmäisten päivien aikana ja lv-tuokioissa
- Ohjaus erilaisissa tilanteissa

Luokanvalvojat

Ryhmäytyminen

-Ryhmäytymispäivä
-Tukioppilaiden ryhmäytymistapahtumat
-Luokanvalvojan ryhmäytymiseen tähtäävät toimet

-Luokanvalvoja
-Oppilaskunta, tukioppilaat, ohjaavat opettajat, kunnan nuoristotoimi, seurakunta tms. yhteistyötahot

Oppimaan oppimisen ja opiskelun taidot

-Oppilaanohjauksen tunneilla ja eri aineiden tunneilla
-Eri aineissa tarvittavien opiskelumenetelmien kehittäminen

Opinto-ohjaaja ja aineenopettajat

Kodin ja koulun välinen yhteistyö

-Vanhempainilta 7. luokan alussa
-Mahdollisuus vanhempainvartteihin
-Muu yhteydenpito

Luokanvalvoja ja aineenopettajat opetettavan aineensa tiimoilta

Luokat 7-9

Opintojen etenemisen seuranta ja opintojen tukeminen

Arviointi, jatkuva seuranta, tukitoimien järjestelyt

Luokanvalvojat (kokonaistilanne), aineenopettajat opettamansa aineen osata

Opiskelutaitojen kehittyminen ja tukeminen

Kaikessa opiskeluun ja koulunkäyntiin liittyvässä toiminnassa, oppilaanohjauksen luokkatunneilla

Aineenopettajat, luokanvalvojat, opinto-ohjaaja

Valinnaisainevalinnat

Informaatio valintaan liittyen 7. ja 8. luokan oppilaanohjaus­tunneilla, valinnaisaine­vanhempainilta

Opinto-ohjaaja

Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut

Jokaisen peruskoulun oppilaan kanssa (opiskelut, jatkokoulutusvalinnat ja hakeutuminen) vähintään kerran painottuen yläkoulun loppuvaiheeseen

Opinto-ohjaaja

Työelämäyhteistyö

Vierailuja ja vierailijoita mahdollisuuksien mukaan

Opinto-ohjaaja ja aineenopettajat (opetettavan aineensa työelämäyhteistyö)

TET

7. luokalla 1 päivä, 8. ja 9. luokalla viikko (ks. oppilaan-ohjauksen ops)

Opinto-ohjaaja

Kodin ja koulun välinen yhteistyö

-Vanhempainillat ja vanhempainvartit
-Yhteistyö opiskeluun ja koulun käyntiin liittyvissä erilaisissa tilanteissa
-LV-tuokiot sähköisessä reissuvihkossa

Luokanvalvoja

Oppilashuolto

-Yksilökohtainen oppilashuolto tarpeen mukaan

Luokanvalvoja, aineenopettajat, erityisopettaja

Koulun ulkopuolinen ohjausyhteistyö:
Erityisammatilliseen koulutukseen hakemista harkitsevien nuorten ohjaus moniammatillisena yhteistyönä. Ulkopuolista ohjausyhteistyön tahona voi olla esim. ammatinvalintapsykologi tai erityisammatillisen koulutuksen toimijat.

Peruskoulun päättyessä

Yhteishakuinformaatio ja -käytänteet

9. luokan oppilaanohjauksen tunneilla läpi vuoden, Helmellä viestintä huoltajille, jatko-opintoilta

Opinto-ohjaaja

Tutustumisvierailut ja vierailijakäynnit

-Lähialueiden oppilaitosten, yritysten, etsivän nuorisotyön ja muiden yhteistyötahojen kanssa mahdollisuuksien mukaan

Opinto-ohjaaja

Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut

-Hakusuunnitelmien selventäminen

Opinto-ohjaaja

Erityistä tukea tarvitsevien ohjaus

-Tukeminen, hakusuunnittelu, hakemisen toteutus

Erityisopettaja, Opinto-ohjaaja

Kodin ja koulun välinen yhteistyö

-Tarvittaessa ja sovittaessa oppilaskohtaiset tapaamiset

Opinto-ohjaaja ja luokanvalvojat

Peruskoulun jälkeen

Ilman opiskelupaikkaa jääneiden ohjaus

Kesällä yhteishakujen tuloksien tultua puhelinsoitto, elokuussa uusi yhteydenotto ja
varmistus sijoittumisesta johonkin jatko-koulutukseen, yhteistyö sivän nuorisotyön kanssa

Opinto-ohjaaja

Siirtopalaverit toiselle asteelle

Elo-syyskuussa opiskelujen alettua

Opinto-ohjaaja

Muutostilanteet

Ohjaus koulun vaihtuessa (esim. muuttotilanteet)

-Aiempaa opiskelua koskevan tiedon kerääminen ja jakaminen sitä tarvitseville
-Perehdyttäminen koulun käytänteisiin
-Opintojen yhteensovittaminen

Alakouluissa luokanopettaja, yläkoulussa luokanvalvoja ja opinto-ohjaaja yhteistyössä eri aineiden aineenopettajien kanssaJOPO

5.4. joustava perusopetus

5.6. paikallisesti päätettävät asiat, joustava perusopetus

 • Lopen kunnan joustavan perusopetuksen ohjausryhmä kokoontuu vähintään kahdesti lukukaudessa ja useammin tarvittaessa
 • Lopen kunnan joustavan perusopetuksen luokka on osa Lopen yläkoulua
 • Joustava opetus on yleisopetuksen tukimuoto
 • Joustavaan perusopetukseen hakeutumista tarjotaan 7.-8.-luokkien oppilaille
  • opetusta tarjotaan 8.-9.-luokkien oppilaille
 • Joustavan perusopetuksen oppilaat opiskelevat oppimissuunnitelmassa (tai hojksissa) määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti
 • Joustavassa perusopetuksessa oppilas voi opiskella myös vuosiluokkiin sitomattomasti
 • Joustavassa perusopetuksessa opettaja/erityisopettaja vastaa yksittäisen oppilaan opetuksesta
 • Oppilaat integroidaan pääsääntöisesti taito- ja taideaineissa sekä valinnaisaineissa muihin ryhmiin
  • oppilaan vahvuuksien mukaan muissa aineissa
 • Opettaja vastaa kokonaisuudesta
  • Jopo pohjautuu työparitoimintaan, opettaja ja yhteisöpedagogi ja/tai kunnan nuorisotyöntekijä
  • Opettaja ja yhteisöpedagogi vastaavat kodin ja koulun yhteistyöstä
 • Opettaja ja nuorisotyöntekijä vastaavat työssäoppimisesta
 • osa opetuksesta toteutetaan työssäoppimisessa (kirjataan oppimissuunnitelmassa)
  • valinnaisaineita voi suorittaa myös työssäoppimisen yhteydessä
 • perheen sitoutuminen
 • valintaperusteissa painotetaan oppilaan ja huoltajien sitoutumista joustavan opetuksen käytänteisiin
  • joustavan perusopetuksen päätös voidaan purkaa
   • sitoutumattomuuden tai muun perusteen nojalla
   • rehtori tekee purkamisesta hallinnollisen päätöksen


Oppilasvalinnat

 • oppilasvalintojen päivämäärät määritellään lukuvuosittain koulun työsuunnitelmaan

 • oppilasvalinnan kriteerit
  • alisuoriutuminen
  • heikko opiskelumotivaatio
  • hyvät käytännön taidot
  • vaara syrjäytyä jatko-opinnoista ja työelämästä
  • ongelmia auktoriteettien kanssa (opettajat, vanhemmat)
  • valmiudet suoriutua joustavassa perusopetuksessa

 • tiedottaminen & haku maaliskuussa
  • koulun henkilökuntaa informoidaan sähköisesti ja opettajankokouksessa/-infossa
  • luokanvalvojat esittelevät oppilaille jopo-opetusta luokanvalvojan vartissa
  • huoltajille tieto tulee sähköisen reissuvihkon välityksellä
  • tiedotetaan avoimesti kaikille 7.-8.-luokan oppilaille ja huoltajille
  • oppilaat täyttävät hakemuksen yhdessä huoltajan kanssa

 • haastattelut & valinnat huhtikuussa
  • hakulomakkeet käsittelee joustavaa opetusta varten erikseen sovittu moniammatillinen oppilashuoltoryhmä
  • oppilaan ja huoltajan haastattelun tekee esivalintojen perusteella pienempi moniammatillinen ryhmä
  • rehtori tekee hallinnollisen päätöksen joustavaan opetukseen siirtymisestä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä