LUKU 13. Vuosiluokat 1-2

13.3 Paikallisesti päätettävät asiat LOPPI

Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2

Johdanto

Kaikkia laaja-alaisen osaamisen tavoitteita (L1-L7) pyritään toteuttamaan lapsen ikäkauden määrittämissä rajoissa heti peruskoulun 1. luokalta lähtien.

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

 • Käytetään monipuolisia työtapoja, joissa on sijaa mielikuvitukselle ja uuden keksimiselle.
 • Tuetaan oppimista monipuolisilla motorisilla harjoituksilla.
 • Muistin, mielikuvituksen sekä eettisen ja esteettisen ajattelun kehittymistä tuetaan satujen, pelien, lorujen, laulujen, leikkien ja taiteen eri muotojen avulla.
 • Harjoitellaan sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyä.
 • Ohjataan oppilasta oman ja yhteisen työn suunnitteluun, tavoitteiden asettamiseen, toteutukseen, tulosten esittämiseen ja arviointiin.
 • Ohjataan oppilasta havainnoimaan omaa edistymistään, iloitsemaan onnistumisistaan sekä tuntemaan omat vahvuutensa.
 • Ohjataan oppilasta sinnikkyyteen itselleen haastavien tehtävien edessä.
 • Tuetaan oppilaan positiivisen minäkuvan rakentumista antamalla positiivista palautetta aina kun se on mahdollista.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

 • Koulussa järjestetään erilaisia teemapäiviä ja juhlia.
 • Vieraillaan mahdollisuuksien mukaan taidenäyttelyissä, konserteissa ja teatterissa.
 • Opetetaan oppilaalle suomalaisia tapoja ja perinteitä. Kerrotaan muiden kulttuurien tavoista ja perinteistä sekä ohjataan oppilasta muiden kulttuurien arvostamiseen.
 • Kannustetaan oppilasta kiinnostumaan omista juuristaan (esim. oman sukupuun laatiminen).
 • Opetetaan oppilaalle toista kunnioittavan vuorovaikutuksen ja empatian taitoja.
 • Ohjataan oppilasta erilaisuuden hyväksymiseen.
 • Opetetaan oppilasta toimimaan yhteisten pelisääntöjen mukaan.
 • Harjoitellaan omien ja muiden tunteiden tunnistamista sekä itsehillintää.
 • Opetetaan oppilaalle hyvät käytöstavat.
 • Oppilaan itseilmaisua kehitetään monipuolisilla ilmaisemisen keinoilla (esim. kuvataide, musiikki ja teatteritaide).

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

 • Ohjataan oppilasta omasta hygieniasta huolehtimiseen.
 • Ohjataan oppilasta terveelliseen ruokavalioon lautasmallin mukaisesti.
 • Ohjataan oppilasta liikkuvaan elämäntapaan.
 • Ohjataan oppilasta omista ja yhteisistä tavaroista huolehtimiseen. Opetetaan oppilasta kunnioittamaan toisen omaisuutta.
 • Ohjataan oppilasta vastuullisuuteen sekä asioiden loppuun saattamiseen säännöllisillä läksyillä ja tehtävillä, joiden teon opettaja aina myös varmistaa.
 • Opetetaan ajanhallintaa sekä arjen rytmittämistä ylläpitämällä säännöllistä koulupäivän rytmiä.
 • Opetetaan oppilaille kierrätystä sekä ympäristön kannalta vastuullisia valintoja kuluttajina.
 • Opetetaan oppilaalle turvallinen tapa liikkua liikenteessä kävellen tai pyöräillen, turvavälineiden käyttö sekä tapa toimia julkisessa liikenteessä.
 • Ohjataan oppilasta rahan merkityksen ymmärtämiseen, säästäväisyyteen ja vastuulliseen kuluttamiseen.

Monilukutaito (L4)

 • Herätetään monipuolisilla opetusmenetelmillä, leikeillä ja lauluilla oppilaiden kiinnostusta ja innostusta erilaisiin teksteihin ja kuviin.
 • Opitaan lukutaito ja tutustutaan erilaisiin tekstilajeihin.
 • Harjoitellaan erilaisten opasteiden, symbolien ja kuvien lukutaitoa.
 • Ohjataan oppilasta kirjaston käyttöön.
 • Ohjataan oppilasta kriittiseen ajatteluun.
 • Ohjataan oppilasta toisen osapuolen ymmärtämiseen erilaisissa kommunikointitilanteissa.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

 • Harjoitellaan näppäintaitoja.
 • Tutustutaan tietokoneen eri käyttömahdollisuuksiin (esim. tekstinkäsittely, tiedonhaku).
 • Ohjataan oppilasta turvalliseen netin käyttöön sekä ikäkaudelle sopivan aineiston löytämiseen.
 • Käydään läpi työergonomian perusasioita.
 • Ohjataan oikeanlaiseen tapaan kommunikoida verkossa (nettietiketti).

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

 • Ohjataan oppilasta omatoimisuuteen ja oma-aloitteisuuteen.
 • Pyydetään koululle eri ammattialojen vierailijoita kertomaan omasta työstään.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

 • Ohjataan oppilasta monipuoliseen ja oikeaan tapaan käyttää kieltä vaikuttamisen välineenä.
 • Otetaan oppilaat mukaan luokan sääntöjen, yhteisten tapahtumien sekä opetushetkien suunnitteluun ja arviointiin.
 • Järjestetään oppilaskuntatoimintaa.

13.3. Paikallisesti päätettävät asiat

Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa
- miten tuetaan oppilaiden siirtymistä esiopetuksesta perusopetukseen sekä toiselta kolmannelle vuosiluokalle
 • toimintatavat siirtymävaiheessa
 • tarvittava yhteistyö, työnjako ja vastuut
- mitkä ovat vuosiluokkakokonaisuuden 1-2 erityispiirteet ja tehtävät (perusteiden kuvauksia voidaan hyödyntää sellaisenaan) sekä niihin liittyvät paikalliset painotukset ja miten tehtävän toteutumista seurataan ja kehitetään
- mitkä ovat laaja-alaisen osaamisen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 (perusteiden tavoitekuvauksia voidaan hyödyntää sellaisenaan) sekä niiden mahdolliset paikalliset painotukset ja miten oppilaiden laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan vuosiluokilla 1-2
- mitkä ovat kunkin oppiaineen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokalla 1 ja vuosiluokalla 2
- mitkä ovat kunkin oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyvät mahdolliset erityispiirteet vuosiluokkakokonaisuudessa 1-2.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä