LUKU 6 Oppimisen arviointi

6.8 Paikallisesti päätettävät asiat Loppi

Arviointikulttuurin kehittämisen paikalliset painopisteet

 • 1-6 luokkien arviointikello (liite)
 • ideapankki itse- ja vertaisarvioinneista (Ideapankkia päivitetään tarvittaessa)
 • arvoinnin periaatteiden tiedottaminen koteihin (mm. sähköinen reissuvihko, vanhempainillat, koulun nettisivut)
 • kehitetään jatkuvaa arvointia: Edistymistä tarkastellaan suhteessa aiempaan osaamiseen ja asetettuihin tavoitteisiin. Kiinnitetään huomioita oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen oppiaineiden arvoinnin sijaan. Opettaja ja oppilas yhdessä arvioivat oppilaan kehittymistä vertaamalla uutta arvointia edellisiin.

  Vuosiluokkien 7 - 9 osalta:
  1. Vuosiluokittaiset oppimäärät
  2. Vain tarpeelliset todistukset
  3. Palautteen antaminen oppilaalle ja huoltajalle
  4. Oppilaan itsearvioinnin kehittäminen

Opintojen aikainen arviointi

Opintojen aikainen arviointi on kaikilla vuosiluokilla pääosin oppimisen ohjaamista palautteen avulla. Sen keskeisenä tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua ja tukea oppimista sekä edistää itse- ja vertaisarvioinnin taitoja. Siihen sisältyy myös oppilaiden edistymisen ja osaamisen tason kuvaamista keskusteluin, arviointitiedottein ja todistuksin tiettyinä ajankohtina.

Ks. ( OPS Perusteet 2014 s. 50 )


Todistukset

Vuosiluokkien 1-6 osalta:

 • 1.-6.lk lukuvuositodistus
 • 1.-3.lk sanallinen arviointi
 • 4.-6.lk numerot todistukseen

Vuosiluokkien 7-9 osalta:

Todistuksina jaetaan välitodistus 3a. jakson päätyttyä ja lukuvuositodistus 5. jakson jälkeen.
Välitodistuksessa arvioidaan syyslukukauden opinnot. Keväällä lukuvuositodistukseen arvioidaan koko vuoden oppimäärä.

Välitodistukseen tulostuu arvosana jokaisesta oppiaineesta, jossa on 3a - jakson loppuun mennessä ollut opintosuorituksia. Niiden oppiaineiden osalta, joiden opiskelu ei enää jatku, todetaan myös mahdollinen ehdollisuus. (Ks. tarkempi ohjeistus: OPS Perusteet 2014 s. 57)
Lukuvuositodistuksessa tulostuu näkyville arvosana jokaisesta oppiaineesta. Lisäksi siinä kerrotaan luokalta siirtyminen / ehdollinen luokalta siirtyminen / luokalle jääminen. (Ks. tarkempi ohjeistus OPS Perusteet 2014 s. 56)
Molemmissa arvioidaan myös käyttäytyminen.


Jatkuva arviointi

Ks. ( OPS Perusteet 2014 s. 51)

Oppilaille ja huoltajille annetaan palautetta opintoihin ja oppilaan käytökseen liittyvissä kysymyksissä. Sähköiset yhteydenpitovälineet mahdollistavat hyvin toimivan palautejärjestelmän koulun ja huoltajien välille. Oppilaille suullinen palaute on suositeltavin tapa.


Yksilölliset näytöt

Opettavasta aineesta järjestetään oppilaan oppimista/osaamista kuvaavaa arvioimista. Arviointi on monipuolista ( kirjoitelmat, portfoliot, kokeet, suulliset esitykset, oppimispäiväkirja, kasvun kansio yms.), jotta oppilaiden mahdolliset erityisvaatimukset tulevat huomioiduksi ( Ks. OPS Perusteet 2014 s. 48 ). Tulokset tiedotetaan lisäksi myös huoltajille.

Itsearviointi

Alakoulussa itsearvointi annetaan vuosikellon mukaisesti (liite)

Ks. ( OPS Perusteet 2014: s. 49 )

Omaa oppimista ja opintojen edistymistä seurataan pohtimalla ja kehittämällä itsearviointitaitoja. Opintojen tavoitteet on syytä tuoda riittävän usein esille. Samoin on tärkeää kehittää oppilaiden keskinäisiä arviointikeskusteluja osana ryhmän työskentelyä. Näin oppilas oppii antamaan ja saamaan rakentavaa palautetta.


Opinnoissa eteneminen, luokalta siirtymisen periaatteet

Ks. (OPS Perusteet 2014: s. 52)

Ns. ehtolaiskuulusteluille varataan aika ainakin välitodistuksen antamisen jälkeen ja toisen kerran kesäkuussa kevätlukukauden päättymisen jälkeen. Opettaja voi mitata osaamista muillakin tavoilla ehtotilanteen välttämiseksi.


Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan vuosiluokkiin sitomattomasti

Ks. (OPS Perusteet 2014: s. 52)


Kuudennen ja seitsemännen luokan nivelvaihe

Ks. (OPS Perusteet 2014: s. 53)

Edellä mainittujen – todistusta koskevien – periaatteiden lisäksi järjestetään erillinen tilaisuus, missä kuudennen luokan opettajat, tulevien seitsemänsien luokkien luokanvalvojat sekä erityisopettajat voivat vaihtaa oppilaita koskevia tietoja keskenään.

Valinnaisaineiden arviointi

Alakoulussa: Valinnaisaineiden arvointi hyväksytty/hylätty

Ks. (OPS Perusteet 2014: s. 58)


Käyttäytymisen arviointi

Ks. (OPS Perusteet 2014: s. 50)

Lopen yläkoulussa käytetään seuraavaa asteikkoa käyttäytymisen arvosanaa määritettäessä.
Jokainen oppilasta arvioiva opettaja antaa arvosanan oppilaan käyttäytymisestä. Luokanvalvoja muodostaa näitä apuna käyttäen käyttäytymisen arvosanan. Tarvittaessa hän voi kysyä myös koko opettajakunnan lausuntoa.


Käyttäytymisen arvioinnin perusteet:

Erinomainen 10

- Oppilas tunteen hyvin koulun säännöt ja noudattaa niitä.

- Luo ja ylläpitää luokkahenkeä ja työrauhaa.

- Käyttäytyy esimerkillisesti ja ystävällisesti muita kohtaan.

- Huolehtii tehtävistä, välineistä sekä ympäristöstä tunnollisesti ja oma-aloitteisesti.


Kiitettävä 9

- Oppilas tuntee koulun säännöt ja noudattaa niitä pääsääntöisesti, samoin osaa arvostaa ja tukea muita.

- Tulee toimeen muiden kanssa.

- Huolehtii tehtävistä, välineistä ja ympäristöstä tunnollisesti.

- Ei rangaistuksia.


Hyvä 8

- Noudattaa useimmiten koulun sääntöjä ja ohjeita.

- Huolehtii pääsääntöisesti tehtävistään ja ympäristöstään.

- Saattaa häiritä joskus muiden opiskelua ja työskentelyä tai vetäytyy ja on passiivinen.

- Pyrkii ratkomaan eteen tulevia ristiriitatilanteita omatoimisesti.

- Voi olla yksi kasvatuskeskustelu tai jälki-istunto.


Tyydyttävä 7

- Oppilas noudattaa koulun sääntöjä suurimmalta osin.

- Aiheuttaa työrauhaongelmia.

- Saattaa käyttäytyä epäkohteliaasti ja hänellä voi olla vaikeuksia tulla toisten kanssa toimeen.

- Laiminlyö tehtäviä tai yhteisen omaisuuden huolehtimista.

- Oppilaalla 2 - 3 kpl kasvatuskeskusteluja / jälki-istuntoja.


Kohtalainen 6

- Ei noudata koulun sääntöjä, vastustaa opettajaa.

- Ei arvosta eikä tue muita tai turmelee silloin tällöin tahallaan ympäristöä.

- Ei kykene yhteistyöhön, syrjäytyy kouluyhteisöstä.

- Laiminlyö usein tehtäviä.

- Oppilaalla 4 - 6 kpl kasvatuskeskusteluja / jälki-istuntoja.


Välttävä 5

- Syyllistyy jatkuvasti rangaistaviin rikkomuksiin, mm. väkivalta.

- Hän vastustaa avoimesti hyviä tapoja, tai hänestä annetaan usein kielteistä palautetta.

- Laiminlyö tehtäviä ja ympäristöä täysin.

- Runsaasti aiheettomia poissaoloja.

- Vähintään 7 kasvatuskeskustelua / jälki-istuntoa.


Hylätty 4

- Koulutyöskentelyssä ja käyttäytymisessä erittäin vakavia häiriöitä.

- Rehtorin kirjallinen varoitus.

- Mahdollisesti määräaikainen erottaminen koulusta.Todistukset ja sanallisen ja numeroarvioinnin käyttö niissä

Todistukset alakoulussa:
 • 1.-6.lk lukuvuositodistus
  • 1.-3.lk sanallinen arviointi
  • 4.-6.lk numerot todistukseen
   • 4.lk arvoitavat oppiaineet: AI, MA, YPI,EN ja käyttäytyminen
   • 5.lk arvoitavat oppiaineet: AI, MA, YPI, EN, HI ja käyttäytyminen
   • 6.lk kaikki oppiaineet ja käyttäytyminen


Lopen yläkoulussa annetaan seuraavia todistuksia:

- Lukuvuositodistus
- Välitodistus
- Erotodistus
- Päättötodistus

Muissa todistuksissa kuin päättötodistuksessa voidaan numeroarvosanaa aina täydentää sanallisilla arvioilla ja näin antaa palautetta sekä osaamisen tasosta että edistymisestä.

Lukuvuositodistuksissa ja mahdollisissa välitodistuksissa käyttäytymisen numeroarvosana merkitään todistukseen.

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon arvio tai arvosana merkitään lukuvuositodistukseen ja mahdollisiin välitodistuksiin muodossa ”uskonto/elämänkatsomustieto” erittelemättä sitä, kumpaa oppiainetta oppilas on opiskellut.

Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua arvosanaa ei merkitä todistukseen.

Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa voidaan todistuksessa käyttää numeroarvioinnin sijasta sanallista arviota kaikilla vuosiluokilla. Sanallisesta arviosta on käytävä ilmi, onko oppilaan suoritus hyväksytty vai hylätty. Jos erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, varustetaan kyseisen oppiaineen numeroarvosana sekä sanallinen arvio tähdellä (*). Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee maininta siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä (*) merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.

Välitodistus

Alakoulussa vältodistusta ei anneta, se korvataan koko kunnan yhteisellä itsearvointilomakkeella.


Ks. (OPS Perusteet 2014: s. 57)

Lukuvuositodistus

Vuosiluokkien 1-6 osalta:

 • 1.-6.lk lukuvuositodistus
 • 1.-3.lk sanallinen arviointi
 • 4.-6.lk numerot todistukseen


Ks. (OPS Perusteet 2014: s. 56)

Päättöarviointi

Perusopetuksen päättötodistus annetaan oppilaalle, jonka suoriutuminen suhteessa oppiaineiden oppimäärien tavoitteisiin on hyväksytty kaikissa hänen opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa.
Numeroarvosanoja käytettäessä tämä merkitsee vähintään todistusarvosanaa viisi (5)

Päättötodistukseen merkitään samat tiedot kuin muihin perusopetuksen aikana käytettäviin todistuksiin seuraavin täsmennyksin:
• oppilaan koko nimi ja henkilötunnus
• rehtorin allekirjoitus
• yhteisten oppiaineiden ja numeroin arvioitavien valinnaisten aineiden arviointi numeroin
(5-10) ja sanoin (välttävä – erinomainen)
• oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen
kieli ja vieraat kielet) merkitään suoritettu oppimäärä tai oppimäärät
• maininta siitä, että oppilaan opinto-ohjelmaan on kuulunut oppilaanohjausta ja työelämään tutustumista.

Arviota oppilaan käyttäytymisestä ei merkitä päättötodistukseen.
Jos oppilaan oppitunneista lukuvuoden aikana vähintään 25% on opetettu muulla kuin koulun
opetuskielellä, tulee todistuksessa mainita käytetty kieli.

Niistä valinnaisista aineista, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, merkitään todistukseen numeroarvosana. Numeroin arvioitavista valinnaisista aineista merkitään todistukseen nimi, vuosiviikkotuntimäärä ja annettu arvosana. Kaikki yhteisiin oppiaineisiin liittyvät oppilaan suorittamat valinnaiset aineet merkitään päättötodistukseen välittömästi kyseisen oppiaineen alle.
Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista aineista ja tällaisista oppimääristä koostuvista kokonaisuuksista merkitään todistuksiin sanallinen arvio. Sanallisesti arvioitavan valinnaisen aineen nimen kohdalle tulee merkintä ”valinnaiset opinnot”, sen jälkeen kaikkien yhteen yhteiseen aineeseen liittyvien sanallisesti arvioitavien aineiden yhteenlaskettu vuosiviikkotuntimäärä sekä merkintä ”hyväksytty”.
Ne valinnaisena opiskeltavat vieraat kielet ja muut valinnaiset aineet, jotka eivät liity mihinkään yhteiseen oppiaineeseen merkitään päättötodistukseen otsikon ”muut valinnaiset aineet” alle. Aineesta mainitaan nimi, vuosiviikkotuntimäärä, mahdollinen oppimäärä sekä arvio joko numeroin tai merkinnällä ”hyväksytty”.
Mikäli oppilas vaihtaa valinnaisen aineen toiseen joko omassa koulussaan tai koulun vaihdon yhteydessä, päättötodistukseen merkitään molempien valinnaisaineiden nimet. Kesken jäänyt valinnaisaine arvioidaan numeroin, mikäli oppilas on ehtinyt suorittaa kyseisestä aineesta vähintään kahden vuosiviikkotunnin laajuisen osuuden. Mikäli osuus on alle kaksi vuosiviikkotuntia, kesken jääneen valinnaisaineen kohdalle tulee merkintä ”osallistunut”. Kesken jääneestä valinnaisesta aineesta merkitään todistukseen myös oppilaan suorittama tuntimäärä. Uudesta valinnaisesta aineesta tulee todistukseen joko numeroarvosana tai sanallinen arvio ”hyväksytty” riippuen siitä, minkä laajuiseksi kyseinen valinnainen aine on koulun opetussuunnitelmassa määritelty sekä merkintä opetussuunnitelman mukaisesta tuntimäärästä.
Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa valinnaisena aineena opiskeltavasta kielestä, arvosana jätetään pois ja todistukseen tulee merkintä ”hyväksytty”. Toista kotimaista kieltä opetetaan kuitenkin yhteisenä oppiaineena ja se arvioidaan numeroin.
Uskonnon ja elämänkatsomustiedon arvosana merkitään päättötodistukseen muodossa ”uskonto/ elämänkatsomustieto” erittelemättä sitä, kumpaa oppiainetta oppilas on opiskellut. Oppilaan opiskelemaa uskonnon oppimäärää ei merkitä päättötodistukseen. Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta, hänen saamansa arvio merkitään päättötodistukseen, mikäli kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua arvosanaa ei merkitä päättötodistukseen.
Jos oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, myös päättöarviointi voi näissä aineissa olla sanallinen. Päättötodistuksessa voidaan käyttää näissä oppiaineissa myös numeroarvostelua. Sekä numeroarvosana että sanallinen arvio varustetaan tähdellä (*). Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee merkintä siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä (*) merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.

Päättötodistukseen voi kuulua liitteitä, esimerkiksi arvio oppilaan käyttäytymisestä ja työskentelystä sekä sanallinen liite alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista aineista. Jokaisesta liitteestä tulee ilmetä oppilaan tunnistetiedot. Päättötodistuksen liitteistä ei tule mainintaa päättötodistukseen.

6.7 Paikallisesti päätettävät asiat

Oppimisen arviointia koskevaa opetussuunnitelmaosuutta valmisteltaessa pohditaan erityisesti, miten arviointia ja palautteen antamista kehitetään oppimista edistävänä pedagogisena kokonaisuutena. Paikallisesti varmistetaan monipuolisten arviointimenetelmien käyttö, arviointiperusteiden yhteinen käsittely ja käyttäminen sekä päättöarvosanojen muodostaminen yhtenäisin perustein.

Valtakunnalliset arviointikriteerit 6. vuosiluokan loppuun sekä päättöarvioinnin kriteerit ja päättöarvosanan muodostamisen periaatteet siirretään opetussuunnitelman perusteista paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan.

Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa:
- mitkä ovat arviointikulttuurin kehittämisen mahdolliset paikalliset painopisteet (muilta osin arviointikulttuurin ja sen keskeisten periaatteiden kuvaamisessa opetussuunnitelman perusteiden tekstiä voidaan käyttää sellaisenaan)
- miten opintojen aikainen arviointi toteutetaan
o opintojen aikaisen formatiivisen arvioinnin ja palautteen antamisen periaatteet, kokonaisuus ja pedagoginen tehtävä oppimisen edistämisessä
o lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi
o itsearvioinnin edellytysten tukeminen; itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin periaatteet
o opinnoissa etenemisen, luokalta siirtymisen ja luokalle jättämisen periaatteet ja käytännöt
o toisen ja kolmannen vuosiluokan sekä kuudennen ja seitsemännen vuosiluokan nivelvaiheisiin liittyvät arvioinnin ja palautteen antamisen käytännöt
o valinnaisten aineiden arviointi
o käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet ja arviointiperusteet
o todistukset ja niiden antamiseen liittyvät käytännöt sekä sanallisen ja numeroarvioinnin käyttö todistuksissa eri oppiaineissa sekä käyttäytymisen arvioinnissa
o muut tiedottamisen ja arviointipalautteen antamisen muodot ja ajankohdat sekä yhteistyö huoltajien kanssa
- miten päättöarviointi toteutetaan
o päättöarvioinnin kokonaisuus
o valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa
o päättötodistukset.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä