7.5 Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot

Kunnan OPS-sisältö

Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot

  • käytännön järjestäminen
  • yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken
  • oppilaalle ja huoltajille tiedottamiseen ja oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvät toimintatavat

Opetussuunnitelmassa määritellään tulkitsemis- ja avustajapalveluihin sekä muihin opetuspalveluihin ja erityisiin apuvälineisiin liittyvät hallinnolliset käytänteet ja päätöksenteko opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla[1].


[1] Perusopetuslaki 31 § 1 mom. (477/2003)

Tulkitsemis- ja koulunkäynninohjaajapalvelut
Pidennetyn opetusvelvollisuuden oppilaalla ja erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja ohjaajapalvelut (POL 31 § 1 mom.).
Koulunkäynninohjaajat työskentelevät perusopetuksen luokissa ja pienryhmissä sekä esikouluryhmissä. Koulunkäynninohjaajan työnkuva on ensisijaisesti avustaa ja ohjata tukea tarvitsevia oppilaita. Päävastuu opetustyöstä on opettajalla.
Oppilas voi tarvita tulkitsemista esim. kuulovamman tai kielellisen erityisvaikeuden takia. Hän voi tarvita myös puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja (mm. erilaiset symbolijärjestelmät). Kielellisen vuorovaikutuksen mahdollisuus ja tukeminen on edellytys mahdollisimman tasavertaiselle vuorovaikutukselle toisten kanssa. Tulkitsemis- ja ohjaajapalvelut voivat olla osa yleistä, tehostettua tai erityistä tukea.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä