Pieksämäki

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu Pieksämäen kaupungissa

Pieksämäen kaupungissa vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua voidaan noudattaa yksittäisen oppilaan kohdalla. Mikäli vuosiluokkiin sitomaton opiskelu halutaan ottaa käyttöön kokonaisen opetusryhmän kohdalla, on paikalliseen opetussuunnitelmaan määriteltävä opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti opintokokonaisuudet tavoitteineen ja sisältöineen sekä määrättävä, mitkä kokonaisuudet ovat oppilaille pakollisia, mitkä valinnaisia. Kaikille vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen osallistuville tulee laatia opinto-ohjelma.

 Yksittäisen oppilaan vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

 Vuosiluokkiin sitomatonta opetusta koskevan päätöksenteon periaatteet

 Oppilaan on mahdollista edetä oman opinto-ohjelman mukaisesti. Vuosiluokkiin sitomatonta opetusta voidaan noudattaa siten, että käydään oppiaineet eheytettynä ja yhtenäisinä kokonaisuuksina tavoitteena saada päättötodistuksen edellyttämät tiedot ja taidot sekä jatko-opintokelpoisuus. Esimerkiksi vuosiluokkiin sitomatonta opetusta voidaan käyttää oppilaan vammautuessa tai sairastuessa vakavasti sekä maahanmuuttajataustaisten ja erityisen tuen oppilaiden kohdalla. Lisäksi voi olla, että jonkin muun syyn vuoksi tulee paljon poissaoloja eikä oppilas suoriudu opinnoistaan vuosiluokkansa rytmissä. Vuosiluokkiin sitomatonta opetusta voidaan hyödyntää esimerkiksi opintojen hidastumista, lykkäytymistä ja keskeyttämistä ehkäisevänä toimintatapana. Kouluun pyritään luomaan oppimisympäristö, jossa tukea tarvitsevat oppilaat voivat edetä koulunkäynnissään ilman luokka-asteen kertaamista. Myös erityisen lahjakkaat oppilaat voivat hyötyä vuosiluokkiin sitomattomasta opiskelusta.

Rehtori päättää oppilaan opintojen järjestämisestä vuosiluokkiin sitomattomasti yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Ennen päätöksen tekemistä koulun edustaja, oppilas ja huoltaja käyvät läpi oppilaan opintojen tilanteen ja vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen järjestelyt sekä niiden merkityksen oppilaan opintojen kannalta.

Päätös oppilaan etenemisestä vuosiluokkiin sitomattomasti perustuu perusopetusasetuksen 11 §:n 3 momentin säännökseen.

Oppilaalle laadittavan opinto-ohjelman rakenne ja sen laatimisen periaatteet

 Oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. Siinä on mainittava opintokokonaisuudet, jotka sisältyvät oppilaan opinto-ohjelmaan sekä määriteltävä niiden suorittamisjärjestys, aikataulu ja mahdolliset erityistavoitteet.

 Tuntijako sekä opetuksen tavoitteet ja sisällöt

Vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua käytettäessä tuntijako sekä oppiaineiden opetuksen tavoitteet ja niihin liittyvät sisällöt määritellään opintokokonaisuuksittain. Opintokokonaisuudet muodostetaan kussakin oppiaineessa valtioneuvoston asetuksen määrittelemän tuntijaon ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Opintokokonaisuudet voidaan myös muodostaa yhdistämällä eri oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä. Oppilaan omassa oppimissuunnitelmassa kuvataan, mitkä opintokokonaisuudet ovat pakollisia ja mitkä valinnaisia.

Opintojen eteneminen ja opintokokonaisuuksien suorittamisen seuranta ja arviointi

Opettaja järjestää oppilaan, huoltajan, sekä mahdollisten muiden henkilökunnan jäsenten kanssa vuosittain palaverin, missä oppilaan suorittamista seurataan ja tehdään tarvittavia muutoksia oppimissuunnitelmaan. Oppilaan jo hyväksytysti suorittamat opinnot eivät raukea. Vuosiluokkiin sitomattomassa järjestelmässä oppilas ei jää luokalleen puuttuvien suoritusten vuoksi. Lukuvuoden päättyessä hän saa todistuksen hyväksytysti suorittamistaan opintokokonaisuuksista ja siirtyy seuraavalle luokalle jatkamaan opintojaan.