Varkaus

Kotouttamissuunnitelma, perusopetus ja valmistava opetus

Perusopetuslaissa (628/1998) säädetään maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta. Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu niille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ja/tai muut valmiudet eivät riitä esi- tai perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. Opetusta annetaan 6–10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia.

Valmistavan opetuksen tavoitteena on edistää opetukseen osallistuvan oppilaan suomen kielen taitoa, tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä antaa tarvittavia valmiuksia perusopetukseen siirtymistä varten. Valmistavassa opetuksessa oppilaalle annetaan opetusta perusopetuksen oppiaineissa ja mahdollisuuksien mukaan oppilaan omassa äidinkielessä. Eri oppiaineiden opetuksessa noudatetaan soveltuvin osin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita.

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa pääpaino on suomen kielen opinnoissa. Ko. kieliopintojen tavoitteena on antaa oppilaille tarvittavat valmiudet siirtyä perusopetukseen.
Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa suomi toisena kielenä -opintojen tavoitteena on antaa oppilaille tarvittavat valmiudet siirtyä perusopetukseen. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan koulu- ja opiskelutausta ja hänen jo mahdollisesti hallitsemansa suomen kielen taito. Oppilaalle laaditussa omassa opinto-ohjelmassa määritellään taito- ja ikätason mukaiset tavoitteet ja sisällöt.


Suomi toisena kielenä (S2) opetus
Suomen eli S2-kielen opintojen tavoitteena on kielitaidon tasojen kuvausasteikolla taso A1.3–A2.1, joka kuvaa keskimäärin oppilaan osaamista valmistavan opetuksen päättyessä. Opetuksessa noudatetaan soveltuvin osin perusopetuksen suomi toisena kielenä -oppimäärän opetussuunnitelman perusteita. Suomi toisena kielenä -opinnot ovat pohjana kaikille muille opinnoille.

Oppilaan oma äidinkieli
Oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteena on tukea ja edistää äidinkielen
hallintaa, kulttuuritaustan tuntemusta ja kulttuuri-identiteetin kehittymistä. Oman äidinkielen hyvä hallinta luo edellytyksiä myös suomen kielen oppimiselle ja tällä kielellä tapahtuvalle muulle oppimisille. Oppilaille järjestetään oman äidinkielen opetusta mahdollisuuksien mukaan. Oppilaan oman äidinkielen hallintaa ja sen säilymistä tuetaan myös eri tavoin yhteistyössä perheen kanssa.
Opetus noudattaa soveltuvin osin Opetushallituksen suositusta maahanmuuttajien
äidinkielen opetuksen perusteiksi (1/011/2001, liite 5)

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetus Varkaudessa
Varkaudessa Kuoppakankaan koululla on toiminut valmistava luokka syksystä 2010 lähtien, lukuun ottamatta lukuvuotta 2014–2015. Tämän lisäksi Könönpellon koulussa tarjotaan englantipainotteistaopetusta. kouluun haetaan ensimmäiselle luokalle. Valinnan tekee rehtori, joka esiopetuksen lastentarhanopettajan lausunnon tai muun syyn perusteella, jos on lapsen edun mukaista opiskella osittain englannin kielellä.

Perusopetukseen valmistava opetus kestää pääosin yhden lukuvuoden. Sen jälkeen oppilas siirtyy perusopetukseen, mutta hänellä on mahdollisuus vielä saada tehostettua opetusta valmistavalla luokalla 1-2 vuotta. Oppilas voidaan ohjata valmistavaan ryhmään esikouluikäisenä tai heti sen jälkeen riippuen oppilaan suomen kielen taidosta. Päätös oppilaalle sopivasta koulumuodosta tehdään tapauskohtaisesti yhteistyössä päiväkodin, koulun ja vanhempien kanssa.Koulussa oppilas opiskelee suomen kielen lisäksi ensimmäisenä vieraana kielenä englantia, jonka aloitusajankohta sovitaan yksilöllisesti.

Valmistavassa luokassa totutellaan koulunkäyntiin suomalaisessa ympäristössä: kieleen, tapoihin ja sääntöihin, opiskelutekniikoihin ja orientoidutaan eri oppiaineisiin yms. Systemaattinen suomi toisena kielenä- opetus antaa pohjaa tulevalle kielen omaksumiselle ja kotoutumiselle. Puolen vuoden - yhden vuoden jakson aikana jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opinto-ohjelma, jonka mukaisesti hän etenee.Maahanmuuttajaoppilaan koulunkäyntihistoria pyritään kartoittamaan, selvitetään vahvuusalueet ja tulevaisuuden toiveet. Suunnitellaan alustavasti tuleva vuosiluokka valmistavan opetuksen jälkeen sekä mahdolliset tukitoimenpiteet. Mukana suunnitelman laadinnassa ovat rehtori, valmistavan luokan opettaja, opinto-ohjaaja, suomi toisena kielenä- opettaja, tulkki, oppilaan vanhemmat sekä muut tarvittavat asiantuntijat ja tukihenkilöt.

Yleisopetuksessa menestyäkseen maahanmuuttajaoppilaan täytyy osata lukea, ymmärtää lukemaansa ja keskeistä sanastoa sekä hallita opiskelutaitoja. Oppilaat pyritään tekemään tietoiseksi tavoitteista: miksi ollaan koulussa, mitä opiskellaan ja mitä arvioidaan. Opetuksessa käytetään vaihtelevia menetelmiä, jotta kaikille tarjoutuisi mahdollisuus oppimiseen ja oivaltamiseen. Liitteenä perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen OPS 2011-1.doc