6.1 Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Perusopetuslain[1] ja -asetuksen[2] mukaan perusopetuksen oppilaan arvioinnilla on kaksi toisiaan tukevaa tehtävää. Arvioinnin tehtävänä on

- ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaiden itsearvioinnin taitoja (formatiivinen arviointi).

- määrittää, missä määrin oppilas on saavuttanut oppiaineille asetetut tavoitteet (summatiivinen arviointi).

Perusopetuksessa arviointi kohdistuu oppimiseen, osaamiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Opiskelun ohjaaminen ja kannustaminen sekä itsearvioinnin taitojen kehittäminen toteutuvat formatiivisen arvioinnin avulla. Summatiivisesti arvioidaan sitä, miten oppilas on saavuttanut eri oppiaineille asetetut tavoitteet.

Arvioinnin tehtävien toteuttamisessa tulee noudattaa arvioinnin yleisiä periaatteita. Kouluissa tulee olla yhtenäiset arvioinnin periaatteet ja käytänteet, jotka ilmenevät koulun arviointikulttuurissa. Opetuksen järjestäjä seuraa arvioinnin periaatteiden toteutumista kouluissa ja tukee yhtenäisen arviointikulttuurin kehittymistä.

 

[1] Perusopetuslaki (628/1998) 22 § 1 mom.

[2] Perusopetusasetus (852/1998) 10 § 2 mom

 

Kunnan OPS-sisältö

Noudatamme valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteita seuraavin täydennyksin.
Varmistetaan koulujen yhteinen ymmärrys arviointiperusteista, arviointikriteereistä ja tavoista toteuttaa monipuolista arviointia.
Käytännössä yhtenäinen arviointikulttuuri toteutuu ja päivittyy koulujen lukuvuosisuunnitelmissa.
Arviointikulttuurin kehittäminen on yksi keskeisimpiä asioita oppimisessa ja hyvinvoinnissa.

Arviointikulttuurin keskeiset käsitteet ovat

  • oppimista edistävä palaute = totuuden mukainen, kannustava, rohkaiseva, välitön, jatkuva, usein sanallista
  • Oppimisen/osaamisen edistymisen arviointi (kehittävä arviointi) = totuuden mukainen, kannustava, rohkaiseva, jatkuva, monipuoliset dokumentoitavat näytöt, open kirjatut havainnot suhteessa tavoitteisiin
  • Osaamisen kokoava, sen hetkisen osaamisen arvostelu/ toteava arviointi, sanallinen/numeerinen = realismi, kriteeriperusteisuus

Arviointikulttuuria avataan ja arvioinnin periaatteista käydään läpi / tiedotetaan oppilaille ja huoltajille.

Itsearviointi ja oppimisen tiedostaminen

Perusopetuksen oppilaan arvioinnin yhtenä tehtävänä on kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin.”, ”Itsearviointitaitojen kehittymisen myötä oppilas oppii tiedostamaan omaa edistymistään ja oppimiselle asetettuja tavoitteita sekä asettamaan itse opiskelulleen tavoitteita ja säätelemään oppimisprosessiaan.” (OPS 2016)

Jotta itsearviointitaito ja sen kehittyminen olisi mahdollista, on oppijan ymmärrettävä oman aktiivisuutensa merkitys oppimisensa eteenpäin saattamisessa. Erilaisten koulussa käytettyjen itsearviointitehtävien tarkoitus on ohjata oppijaa tiedostamaan ja ymmärtämään oma vastuu oppimis- ja työskentelytaitojen kehittämisessä. Itsearvioinnin avulla oppijan tulee päästä tarkastelemaan sitä, mitä hän nyt osaa ja mitä hän ei ihan vielä hallitse. Näin hän oppii asettamaan itselleen myös realistisia oppimistavoitteita, joihin pyrkiä.

Pohtiessaan onnistumistaan tai epäonnistumistaan oppijalle rakentuu erilaisten toiminta- ja työskentelytaitojen eli strategioiden kokoelma. Hän voi näiden avulla tulevissa oppimistilanteissa valita tehtävän ja tilanteen vaatimuksiin ja tavoitteisiin nähden sopivimman tavan toimia ja työskennellä.