6 Kasvatus ja oppiminen

Koulun pedagogiikan kehittäminen

Kaikissa Kuopion peruskouluissa noudatetaan Kuopion perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa ja lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan koulukohtainen toiminta ja mahdolliset erityispiirteet.

Kuopion kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman
pohjana on Valtioneuvoston asetus 28.6.2012 perusopetuksen tavoitteista ja tuntijaosta sekä Opetushallituksen antamat opetussuunnitelman perusteet.

Kuopion perusopetuksen tuntijako

Koulun toimintakulttuurin sekä oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteet, yhteiset toimintaperiaatteet sekä yhteistyön ja muun käytännön toteutus kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa. Opettaja aktivoi oppilaita ja vastaa, että he ovat ikätasonsa huomioiden suunnittelemassa, asettamassa tavoitteita ja arvioimassa oppimistaan. Oppilaat osallistetaan ryhmän, luokan ja koko koulun toimintaan. Oppilaita osallistava toiminta kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa.

Luokanopettajat ja -ohjaajat käyvät henkilökohtaiset oppimiskeskustelut oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa lukuvuoden aikana, ks. Oppimiskeskustelut

Koulun tulee huolehtia oppilasarvioinnin yhdenmukaisuudesta. Rehtori vastaa, että opettajat suunnittelevat opetusta ja toteuttavat arvioinnin yhdessä. Koulu tiedottaa arvioinnista oppilaita ja huoltajia.


Monialaisen oppimiskokonaisuuden (MOK) toteuttamisen periaatteet

Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

Vuosittain toteutetaan vähintään kaksi laajaa monialaista oppimiskokonaisuutta, joista toinen voi olla kuntakohtainen ja toinen koulukohtainen. Lukuvuoden 2023 - 2024 kuntakohtainen monialainen oppimiskokonaisuus on kieli- ja kulttuuritietoisuus. Koulukohtaisen monialaisen oppimiskokonaisuuden koulu päättää itse oppilaita osallistaen. Vähintään toinen monialainen oppimiskokonaisuus toteutetaan yhtenäisenä viikon kestävänä jaksona.

- MOK-viikolle voidaan tehdä oma työjärjestys
- Oppilaan työaika on oppilaan vuosiviikkotuntimäärä (esim 3. luokka 23 tuntia, 8. luokka 29 tuntia)
- Opettajan työaika on työjärjestykseen sijoitettu työmäärä

Mikäli koulukohtainen MOK jakautuu pitemmälle ajanjaksolle, tulee huolehtia että
- oppilaalla on MOKia oma vuosiviikkotuntimäärä
- oppilaalla on mahdollisuuksia opiskella erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä ja työskennellä useiden eri aikuisten kanssa
- MOK tarjoaa mahdollisuuksia yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön
- MOK vahvistaa tiimiopettajuutta

Lukuvuosisuunnitelmaan merkitään MOKien ajankohta ja kesto, aihe ja oppilaiden osallisuus. Tarkempi kuvaus MOKeista on koulujen kotisivulla ennen MOKien alkamista.


Joustava esi- ja alkuopetus

Esi- ja alkuopetuksen aikuistiimi tekee joustavan esi- ja alkuopetuksen tiimisopimuksen. Tiimisopimukseen kirjataan, kuinka toiminnan periaatteet toteutuvat käytännössä, kuinka oppimispolkuja toteutetaan ja kuinka lapsiryhmien yhteistoimintaa on mahdollista järjestää.

Tiimisopimus liitetään koulun lukuvuosisuunnitelmaan.
Joustava esi- ja alkuopetus perusopetuksen opetussuunnitelmassa
Kuopion joustava esi- ja alkuopetus


Tieto- ja viestintäteknologia (tvt)

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä edistetään kouluissa kehittämällä seuraavia osa-alueita:

 • opetushenkilöstön digipedagoginen osaaminen
 • oppilaiden digitaidot
 • digitaalisten laite- ja oppimisympäristöjen käyttö

Opetushenkilöstön digipedagogista osaamista kehitetään koulutusten sekä kouluilla toimivien pedagogisten tukihenkilöiden ja kiertävien digimentoreiden avulla. Osaamisen kehittymistä, koulutusta ja tuen tarpeita kartoitetaan vuosittain tehtävillä kyselyillä.

Kaikille oppilaille turvataan tasapuoliset mahdollisuudet digitaitojen oppimiseen. Opettajan tehtävänä on huolehtia oppilaiden tvt-opetussuunnitelman mukainen osaaminen 2., 6. ja 9. luokan päättyessä. Opetussuunnitelman toteuttamisen tukena käytetään kaupungin omia digitaitokalentereita vuosiluokille 1 – 6 ja 7 – 9. 

Laite- ja oppimisympäristöjen käyttöä edistetään kiertävien digimentoreiden, koulukohtaisten teknisten tukihenkilöiden sekä oman tietohallinnon avulla. Varmistetaan, että kaikilla opettajilla on työtä varten käytössä henkilökohtainen päätelaite. Oppilaslaitemäärää kasvatetaan taloudellisten resurssien puitteissa. Lisäksi huolehditaan riittävistä tietoliikenneyhteyksistä jokaisessa koulussa. Laajennetaan ja syvennetään digitaalisten oppimisympäristöjen käyttömahdollisuuksia. Koulujen tekniset tukihenkilöt huolehtivat toimenkuvansa mukaisista tehtävistä.

Kuopio osallistuu useisiin perusopetuksen kehittämishankkeisiin, joissa digitalisaatiolla on keskeinen rooli. Kouluja digitalisaation kehittymistä tuetaan hankkeiden ja vuosittain toteutettavien kartoitusten avulla. Kartoituksen yhteydessä kukin koulu määrittelee itselleen kehittämistavoitteet seuraavalle lukuvuodelle ja seuraa tavoitteidensa toteutumista.

Koulukohtainen tvt-suunnitelma päivitetään osaksi lukuvuosisuunnitelmaa.

Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151
koordinaattori Jarno Bruun 044 718 4417

Koulun toimenpiteet

Opetus, kasvatus ja pedagoginen kehittäminen 

 
Koulussa toteutetaan Kuopion kaupungin opetussuunnitelmaa. Jokainen opettaja perehtyy lukuvuoden alkaessa opetussuunnitelmaan ja oman luokkatason oppiaineiden sisältöihin ja tavoitteisiin. Oppilaat asettavat tavoitteita jaksojen alkaessa ja arvioivat oppimistaan jaksojen päättyessä yhdessä opettajan kanssa. Tänä lukuvuonna otamme alkuopetuksen arvioinnissa käyttöön ainakin yhden oppiaineen osalta yksilölliset oppimispolut. Arvioinnista on tiedotettu huoltajille vanhempainillassa. 

 • Pulkonkosken koululla kehitetään jatkuvasti opetusta opetussuunnitelman mukaisesti. 
 • Kehitämme koko ajan opetustamme toiminnallisempaan suuntaan. 
 • Tänä lukuvuonna painotamme lukemista, laskutaitoja ja kirjoittamista. 

Koulussamme pyritään toimimaan mahdollisimman oppilaslähtöisesti. Jokaisella luokka-asteella oppilaat pääsevät osallistumaan luokkakohtaisesti tai jopa koulun tasolla kouluelämää koskeviin päätöksiin. Koulun osallistamisen toimenpiteistä on kerrottu myös osiossa Asiakkuudet ja kumppanuudet. 
 
Pienen koulun etuna on se, että kaikki tuntevat toisensa. Tämä edistää koko koulun yhteisöllisyyden kehittymistä. Luokissa pyritään edistämään erilaista ryhmäytymistä uudenlaisten toimintatapojen avulla. Koko koulun ja luokkien erilaiset oppimiskokonaisuudet esim. retket tai monialaiset oppimiskokonaisuudet edistävät yhteisöllisyyden kehittymistä. 

Myös koulun yhteistyötahoja pyritään aktivoimaan yhteisölliseen toimintaan niin uuden opetussuunnitelman edistämisessä kuin muussakin toiminnassa. Huoltajia pyritään osallistamaan eri tavoin koulun arkeen, mm. oppimiskokonaisuuksien yhteydessä. 

 
 
TVT:n OPETUSKÄYTTÖ 
 

 • Opettajilla on käytössä Pedanet-tunnukset ja M365 -ympäristö 
 • Opettajilla on Pedanet -sivujen ylläpitäjän oikeudet. He huolehtivat luokkakohtaisesti Pedanetin esittelystä oppilaille. 
 • Pedanetissä opettajat vastaavat luokan sivujen päivittämisestä. 
 • Pedanetissä Marjaana Paldanius vastaa koulun sivujen yleisilmeestä. 
 • Pyrimme osallistumaan Pedanet- ja M365 -koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan, sekä päivittämään digitaitojamme resurssien mukaan. 
 • Tänä lukuvuonna pyrimme hyödyntämään M365 ympäristöä entistä monipuolisemmin. 
 • 1.-6. luokkien oppilaille jaetaan tunnukset langattomaan verkkoon kirjautumiseksi. Oppilaat pystyvät kirjautumaan Wilma-tunnuksellaan koulujen tietokoneille sekä myös kotoa M365 ympäristöön 
 • Lukuvuoden alussa uusiutuneet kaupungin digitaitokalenterit on otettu käyttöön kaikilla luokka-asteilla. 
 • Lukuvuonna 2023-2024 oppilailla on käytössä Bingel –tunnukset, Näppistaituri ja Ville. 

 

Digitaitokalenterit 
 
Digitaalinen ekosysteemi 

 
Asetimme tavoitteeksi uudistuneen Digitaitokalenterin tavoitteiden harjoittelun ja oppilaiden osaamisen seuraamisen. 
Myös henkilöstön osaamisen kehittämistä jatketaan.  
- Samalla kun asioita tehdään, seurataan oppilaiden osaamisen kehittymistä erilaisten tehtävien avulla. - Henkilökunnan osaamisen edistämiseksi jaetaan tietoa, käydään koulutuksissa jne. 
- Vaikka meillä ei ole tutoria, käy Marjaana-opettaja resurssien mukaan tutoreiden koulutuksissa mukana ja jakaa koululla tietoa koulutuksista. Myös etäkoulutuksia suositellaan. 
 
Digipedagogiikan kokonaisvaltainen kehittäminen ja vastuu siitä on molempien opettajien vastuulla. Marjaana-opettaja huolehtii sekä pedagogisesta että teknisestä tuesta koulussamme ja hän saa OVTESin mukaiset korvaukset työstään. 
 
Oppilaiden perusdigitaitojen oppimiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja opetustuokioita pyritään järjestämään riittävästi perustaitojen oppimiseksi. Oppilaiden osaamista seurataan koko lukuvuoden ajan ja tarvittaessa tehdään osaamista osoittavia tehtäviä. 
 
 

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET
 
- Kieli- ja kulttuuritietoisuus- MOK on koko kaupungin yhteinen MOK. Koulullamme keskitytään aiheen sisällä Kalevalaan lukuvuonna 2023-2024. MOK toteutetaan syyskuun ja helmikuun välillä huipentuen Kalevalan päivä juhlaan helmikuussa 28.2.2024.
- Tämän lukuvuoden koulukohtaisen MOKin teemana on Syksyn satoa, joka toteutetaan elo-syyskuussa vk 35-36. 
- Oppilaat ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa päivien sisältöjä. Oppilaskunta toimii oppilaiden mielipiteiden ja ehdotusten kokoajana. Arviointi annettujen ohjeiden mukaan.

 
Syksyn satoa MOK:n tavoitteet:

-tutustua suomalaiseen ruoan matkaan alkutuotannosta ruokapöytiin monipuolisesti ja moniaistillisesti tutkien ja toimien
-ryhmätyö-, vertaisarviointi- ja digitaitojen harjoittelu
-suomalaisen ruoan arvostaminen
-hapanjuurileivän leivontaprosessiin tutustuminen juuren ruokkimisesta leivän syömiseen
-Kodin- ja koulun päivä
-Syksyn satoa -näyttely
-Koulun pihan omenasadon talteenotto ja säilöminen, johon osallistui koko koulun väki.
-6 lk:n oppilailla tutustuminen ruotsin kieliseen ruokasanastoon MOK -materiaalia hyödyntäen.

Kieli- ja kulttuuritietoisuus- MOK:n tavoitteet:

-tutustua kansalliseepokseemme Kalevalaan monin eri tavoin kielen ja eri taiteenmuotojen kautta
-ryhmätyö-, -vertaisarviointi- ja digitaitojen harjoittelu
-Kalevalan päivän juhlan suunnittelu, valmistelu ja toteutus yhteistyössä koko koulun väen kanssa.
 

MOK:n kesto: 
Päivien yhteenlasketut tuntimäärät ovat 1 lk 21 tuntia, 2 lk 21 tuntia, 3 lk 23 tuntia, 4 lk 24 tuntia, 5 lk 25 tuntia ja 6 lk 25 tuntia. 
 
 
Tuntijako ja valinnaiset aineet 

 
Lisätunnit matematiikkaan 1-3 luokille, taito- ja taideaineiden valinnaiset 3-4 luokille ja valinnaiset aineet 5-6 luokille. 
Vuorokurssiaineissa opiskellaan toisen, neljännen ja kuudennen luokan vuorokursseja. 
 
3. -luokalla teoria-aineiden lisätunniksi on valittu matematiikka. Taide- ja taitoaineiden lisätunniksi on valittu kuvataide. Molemmat valinnaiset opiskellaan opetussuunnitelman tavoitteet huomioiden. 
4. -luokalla taide- ja taitoaineiden lisätunniksi on valittu liikunta ja käsityö. 
 
Molemmat valinnaiset opiskellaan opetussuunnitelman tavoitteet huomioiden. Tavoitteena on lisäksi 

 • tutustua uusiin tekniikoihin, valmistusmateriaaleihin ja työtapoihin  
 • kokeilla uutta ja syvennetään opittuja taitoja  
 • opetella/harjoitella tuotesuunnittelua 
 • myös muita tavoitteita, jotka muotoutuvat oppilaiden toiveiden mukaan 
 • lisätä innostusta ja harrastuneisuutta tekstiilityötä kohtaan  

Käsitöiden sisältöinä ovat esimerkiksi: 

 • arkisten hyötytarvikkeiden valmistus 
 • perinnepelit 
 • luonnon tarvikkeiden hyödyntäminen  
 • kierrätys 
 • muuta oppilaiden kiinnostuksen ja resurssien mukaan  
Tavoitteena liikunnassa ja käsityössä on monipuolisten taitojen harjoittelu koulun resurssit huomioon ottaen.

Lukuvuonna 2023-2024 5.-6.-luokkalaiset opiskelevat 2 h/vk historiaa. Yhteiskuntaopin kuudennen vuosiluokan sisällöt opiskellaan lukuvuonna 2023-2024. 5. luokka ja osa kuudennen luokan oppilaista opiskelee arjen taitojen valinnaisen 2h/vk syyslukukaudella 2023. 5. luokan toinen valinnainen on digitaidot (2 h/vk), kevätlukukaudella 2024, johon osallistuu loput kuudennen luokan oppilaista.  
 

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä